Ulga dla klasy średniej to pomniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych o kwotę indywidualnie obliczaną na podstawie wysokości uzyskanych przychodów z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz dochodu osiąganego z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej.

Inaczej będzie obliczał ulgę dla klasy średniej pracodawca, który ma obowiązek monitorować miesięczne przychody pracownika, sprawdzając czy mieszczą się one w widełkach przychodowych przewidzianych dla klasy średniej.