Tak wynika z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Sprawa dotyczy sporu portugalskiego hotelu z tamtejszym fiskusem, ale Trybunał nie zajmował się prawem tego kraju, tylko interpretacją dyrektywy o VAT, a ta ma zastosowanie również do polskich przedsiębiorców.

To ważne, bo pierwsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące stopnia szczegółowości opisu sprzedawanych usług na fakturach.

Wiadomo kiedy, nie wiadomo co

Sprawa dotyczy firmy, która chciała odliczyć ponad 8,5 tys. euro VAT z czterech faktur od kancelarii adwokackiej.

Organy podatkowe zakwestionowały odliczenie ze względu na opisy tych faktur. Kancelaria wpisywała w nich, że dokumentują honoraria za usługi prawne wykonane od konkretnego dnia „do dnia dzisiejszego" lub nawet bez podania daty początkowej.

Podczas kontroli organy skarbowe uznały, że nie wiadomo, o jakie usługi chodzi, podatnik nie ma więc prawa odliczyć VAT.

Spółka przekazała dokumenty zawierające bardziej szczegółowy opis spornych usług prawnych, na co organy podatkowe stwierdziły, że dokumenty te nie poprawią błędnych faktur.

Trybunał Sprawiedliwości UE, do którego pytanie skierował miejscowy sąd, potwierdził, że opis faktur nie odpowiada wymogom unijnej dyrektywy. Ta wymaga, by na fakturach znalazły się informacje o ilości i rodzaju dostarczonych towarów lub zakresie i charakterze wykonanych usług.

Takie wymagania co do opisywania sprzedaży zgodnie z dyrektywą stawia też polskim podatnikom polska ustawa o VAT.

W sprawie, którą zajmował się TS UE, w jego ocenie nie były one spełnione.

– Pojęcie to obejmuje ogromny zespół usług, a w szczególności usługi, które niekoniecznie należą do działalności gospodarczej – odniósł się Trybunał do sformułowania „usługi prawne". Nie tylko nie zamknął jednak hotelowi drogi do odliczenia VAT, ale wprost wskazał, że takie ograniczenie jest sprzeczne z unijnymi regulacjami.

Inne dowody też są ważne

Z wyroku TS UE wynika, że sąd krajowy musi ocenić, czy załączniki przedstawione przez podatnika można uznać za element faktury. Nawet jeśli odpowiedź będzie przecząca, to uchybienia formalne nie przekreślają prawa do odliczenia podatku doliczonego do zakupionych usług, udokumentowanych błędnymi fakturami.

– Jeżeli organy podatkowe posiadają informacje niezbędne do ustalenia, że spełnione są przesłanki materialne, to nie mogą one wprowadzać dodatkowych warunków w zakresie przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia – wyraźnie stwierdził TS UE.

Zaznaczył przy tym, że ciężar dowodu związku zakupu z działalnością opodatkowaną spoczywa na podatniku. Organu podatkowe muszą natomiast wziąć pod uwagę wszystkie dowody prowadzące do ustalenia lub wykluczenia prawa do odliczenia, bez względu na wymogi formalne.

Innym wątkiem jest, na co zwrócił uwagę TS UE, możliwość wprowadzenia sankcji w wypadku nieprzestrzegania przesłanek formalnych dotyczących wykonywania prawa do odliczenia VAT. Wprowadzenie tych ewentualnych sankcji nie może jednak wpływać na prawo do odliczenia.

sygnatura akt: C-516/14

Opinia

Roman Namysłowski, doradca podatkowy partner w Crido Taxand

Trybunał Sprawiedliwości zablokował zapędy fiskusa do kwestionowania odliczenia VAT tylko ze względu na mało precyzyjny opis świadczonej usługi. Precyzja opisu może nabrać znaczenia po wprowadzeniu centralnego rejestru faktur, gdy organy podatkowe będą miały dostęp od wszystkich faktur i będą mogły w zautomatyzowany sposób filtrować taki zbiór dokumentów, np. pod kątem poszukiwania tzw. pustych faktur, tj. takich, za którymi faktycznie nie stały żadne transakcje, czy faktur dokumentujących zdarzenia niedające prawa do odliczenia. Niemniej jednak wyrok wprost przesądza, że formalne uchybienia w dokumentowaniu dokonywanych transakcji po stronie sprzedawcy nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia, jeśli wykaże on, jakich usług zapłata dotyczy i że związane są one z działalnością opodatkowaną.