Podatnicy dokonujący dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dla których podatnikiem jest nabywca, stosownie do art. 101a ust. 1 ustawy o VAT, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym". Informację tę składa się na formularzu VAT-27.

Za okresy do 31 grudnia 2016 r. informację VAT-27 składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych VAT-7 (VAT-7K lub VAT-7D) (zob. art. 101a ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.). Oznacza to, że jeżeli podatnik rozlicza się za pomocą deklaracji VAT-7, to składa miesięczne informacje VAT-27, a jeżeli VAT-7K lub VAT-7D, to składa kwartalne informacje VAT-27.

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2016 r. nie określają formy informacji VAT-27. Podatnik według swego wyboru mógł ją zatem złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Za okresy od stycznia 2017 r. podatnicy będą mogli składać tylko miesięczne informacje VAT-27 (niezależnie od tego, czy rozliczają się za pomocą deklaracji VAT-7, czy VAT-7K; deklaracja VAT-7D od 2017 r. ulega likwidacji). Stosownie bowiem do art. 101a ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Również korekta informacji VAT-27 będzie musiała być składana w formie elektronicznej. Zgodnie bowiem z art. 101a ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie przepisu przejściowego zawartego w art. 14 ustawy zmieniającej, elektroniczne informacje VAT-27 i korekty tej informacji muszą być składane obowiązkowo począwszy od stycznia 2017 r.