Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił spółce prawa do kosztów przy likwidacji nakładów w biurowcach.

Spór dotyczył praktyki powszechnej wśród przedsiębiorców zajmujących się wynajmem powierzchni biurowych. We wniosku o interpretację jedna z takich firm wyjaśniła, że prowadzi działalność w postaci wynajmu nieruchomości komercyjnych w budynku biurowym. Z powodu dostosowania wynajmowanych lokali do potrzeb kolejnych najemców, po zakończeniu umów najmu dokonuje fizycznej likwidacji nakładów związanych z wcześniejszym najemcą.

Spółka podkreślała, że likwidacja następuje jeszcze przed zakończeniem amortyzacji nakładów. W związku z tym powzięła wątpliwości, czy fizycznie zlikwidowane nakłady inwestycyjne związane z określonymi umowami najmu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przyjętą metodą wyceny. Sama była przekonana, że tak, bo zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy o CIT całkowita lub częściowa likwidacja nakładów powoduje konieczność zmniejszenia wartości początkowej środka trwałego. Natomiast niezamortyzowane nakłady są kosztem.

Czytaj także: Budowla - stawki amortyzacyjne i podatek od nieruchomości

Inaczej sprawę ocenił fiskus. Kategorycznie stwierdził, że likwidacja nakładów nie stanowi odłączenia części składowej środka trwałego, a zatem spółka nie może zmniejszyć jego wartości początkowej o wartość zlikwidowanych nakładów. Nie są one częścią składową, a ich odłączenie nie jest trwałe. Nie ma więc możliwości zaliczenia do kosztów likwidowanych nakładów w części, w jakiej nie zostały zamortyzowane.

Podatniczka zaskarżyła interpretację i w pierwszej instancji wygrała. Ostatecznie jednak spór o koszty wygrał fiskus. NSA uznał, że opisane przez spółkę likwidowane nakłady, a następnie montowane nowe są w istocie rzeczami połączonymi dla przemijającego użytku, w rozumieniu art. 47 § 3 k.c., czyli przejściowo (na okres 5 do 10 lat). W konsekwencji, jak wyjaśniła w pisemnym uzasadnieniu sędzia Małgorzata Bejgerowska, nie sposób uznać ich za część składową. Proces likwidacji, a następnie połączenia kolejnych nakładów inwestycyjnych spółka przeprowadza z zamiarem kolejnej likwidacji w przyszłości, w związku z określonymi umowami najmu. W ocenie NS, gdy odłączenie części składowej lub peryferyjnej miało charakter nietrwały, to art. 16g ust. 16 ustawy o CIT nie ma zastosowania.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 2254/18