Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uwzględnił skargę na odmowę umorzenia odsetek od zaległego podatku.

Sprawa dotyczyła gminy, która miała problem ze spłatą VAT za trzy miesiące 2015 r. W tej sytuacji postanowiła wystąpić chociaż o umorzenie odsetek od zaległości.

Fiskus odmówił gminie. Co prawda przyznał, że o istnieniu ważnego interesu podatnika świadczy jej trudna sytuacja finansowa, powstała wskutek pandemii, jednak umorzenie odsetek byłoby przedwczesną rezygnacją z odzyskania należności przez państwo i prowadziłoby do przerzucenia ryzyka określonych decyzji gminy na całe społeczeństwo. Fiskus zauważył, że gminie został już przyznany układ ratalny, który został dostosowany do jej możliwości finansowych.

Gmina nie dawała za wygraną. Wskazywała, że zaległości były związane ze zmianą praktyki interpretacyjnej dotacji. Przy czym podejmowała próby wyjaśnienia problemu, angażując w sprawę nawet przedstawicieli władzy ustawodawczej, a samo zagadnienie nadal budzi wątpliwości w orzecznictwie. Tłumaczyła, że przeznaczenie środków finansowych na zapłatę odsetek uniemożliwi należyte wykonywanie zadań publicznych istotnych dla społeczności lokalnej.

Czytaj więcej

Jak to bywa z umorzeniem zaległości w gminie

Ta argumentacja nie przekonała fiskusa, ale sąd już tak. WSA w Lublinie uznał, że fiskus wadliwie zinterpretował pojęcie „interesu publicznego". Wydatki gminy, choćby wynikające już z samej pandemii, znacząco wzrosły. Nie otrzymała dotychczas żadnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Odbudowy, a więc rokowania fiskusa co do poprawy jej sytuacji finansowej zupełnie nie są osadzone w faktach. Nie bez znaczenia dla sprawy okazała się też sama okoliczność powstania zaległości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zauważył, że gmina bazowała przecież na niekwestionowanych przez lata deklaracjach VAT, ale też na stanowisku ministra finansów. Twierdzenie w takich warunkach o braku staranności w działaniu gminy i o zawinieniu czy wręcz przyczynieniu się do powstania zaległości jest nieuprawnione i samo w sobie powoduje naruszenie zasady zaufania.

Sąd podkreślił też, że sporne ulgi nie są przywilejem samym w sobie. Uwzględnienie przesłanki interesu publicznego i procedowanie co do wniosku podatnika nie może być postrzegane jako „akt łaski". Musi być efektem rzetelnej oceny, co w realiach sprawy będzie z punktu widzenia społecznego korzystniejsze: zastosowanie ulgi czy też jej odmowa.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Lu 433/21