Po pierwsze spółki muszą na moment przekształcenia zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: CIT) od tzw. niepodzielonych zysków. Po drugie będą zobowiązane w swoich księgach rachunkowych, mimo że formalnie nie musiały ich zamykać, wyodrębnić i podzielić zysk osiągnięty w 2021 r. w podziale na trzy okresu tegoż roku.

Jak wiadomo, na mocy przepisów ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 2123), spółki komandytowe zostały uznane za podatników CIT i tym samym muszą stosować przepisy o CIT, a nie o PIT.