- Jak na potrzeby stosowania procedury VAT marża należy rozumieć kwotę nabycia? Czy w jej skład wchodzą koszty transportu nabytych towarów? – pyta czytelnik.

Przez kwotę nabycia, stosownie do art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Czytaj także: Procedura VAT marża: co jest podstawą opodatkowania

Kwota nabycia obejmuje więc wszystko to, co stanowi wynagrodzenie uzyskane lub które zostanie uzyskane przez dostawcę towaru (w tym m.in.: koszty prowizji, opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, jeżeli zostały pobrane przez dostawcę towaru). Artykuł 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT wyraźnie mówi o kwotach, a nie o kosztach poniesionych w związku z nabyciem (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2010 r., ILPP2/443-1600/10-2/PG).

Organy podatkowe wskazują, że dla potrzeb zastosowania procedury VAT marża, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy). Oznacza to, że kwota nabycia to cena, którą podatnik zapłacił dostawcy towaru (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 11 grudnia 2014 r., IPPP2/443-926/14-2/AO; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 czerwca 2015 r., ILPP2/4512-1-206/15-2/MR).

Przykład:

Firma X nabyła towar używany (urządzenie medyczne) od podmiotu leczniczego. Dostawa tego urządzenia przez podmiot leczniczy korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z umową podmiot leczniczy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł. Nabyty sprzęt wymagał przewiezienia.

Wariant I: transport urządzenia zorganizował podmiot leczniczy i obciążył jego kosztami 500 zł firmę X – kwota nabycia wyniesie 10 500 zł

Wariant II: transport urządzenia zorganizowała samodzielnie firma X i poniosła jego koszt w wysokości 500 zł – kwota nabycia wyniesie 10 000 zł

Jeżeli firma X do dostawy tego urządzenia będzie chciała zastosować procedurę marży, to korzystniej jest, aby transport zorganizował dostawca urządzenia (podmiot leczniczy), a nie ona sama, gdyż jedynie w przypadku, gdy kosztem transportu dostawca urządzenia obciąży nabywcę, jego wartość wejdzie w skład kwoty nabycia i pomniejszy marżę, tj. podstawę opodatkowania w tej procedurze.

Załóżmy, że w momencie dostawy urządzenia medycznego podmiot leczniczy udzielił firmie X rabatu w wysokości 200 zł. Kwota nabycia w wariancie I wyniesie wtedy 10 300 zł, a w wariancie II – 9 800 zł.

Uwaga! Kwota nabycia obejmuje refakturowane przez dostawcę koszty przesyłki, np. opłatę kurierską (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 28 czerwca 2016 r., IBPP2/4512-242/16/KO).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)