We wniosku o interpretację podatniczka zapytała o opodatkowanie działalności w modelu logistycznej sprzedaży przez internet, tzw. dropshippingu. Miała wątpliwości, jak obliczać wartość sprzedaży do celów ustalenia możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 i następne ustawy o VAT.

Czytaj także: Kiedy urząd może odmówić wydania wniosku o interpretację

Fiskus wezwał ją do uzupełnienia wniosku, w szczególności o wskazanie, pod jakim symbolem PKWiU sklasyfikowane są usługi, które zamierza świadczyć w działalności gospodarczej.

Podatniczka nie odpowiedziała jednak jak należy sklasyfikować opisaną przez nią działalność. W tej sytuacji urzędnicy uznali, że nie mogą wydać interpretacji. Tłumaczyli, że fiskus nie posiada uprawnień do klasyfikowania wykonywanych usług dropshippingu według PKWiU. To na wnioskodawcy ciąży obowiązek wskazania symbolu klasyfikacji PKWiU, dotyczącej wykonywanych usług. Niepodanie tego symbolu uniemożliwia organowi podatkowemu prawidłową ocenę przedstawionego zdarzenia przyszłego, a tym samym wydanie interpretacji.

Podatniczka nie zgadzała się z takim stanowiskiem. Zauważyła, że jedną z  podstawowych przesłanek uzyskania interpretacji indywidualnej jest wyczerpujące przedstawienie (w składanym wniosku) stanu faktycznego sprawy lub mającego zaistnieć zdarzenia przyszłego. Dlatego obszernie opisała zdarzenie przyszłe, które miało być przedmiotem oceny. Zrobiła to w sposób jak najbardziej precyzyjny i kompletny, według jej najlepszej wiedzy, jaką dysponowała jako osoba niezajmująca się zawodowo kwestiami podatkowymi i statystyki gospodarczej. Próbowała także sklasyfikować planowane usługi do odpowiedniego symbolu PKD. Uważała jednak, że fiskus nie może żądać od niej symbolu PKWiU, bo nie jest go w stanie samodzielnie określić. W jej ocenie, odmawiając wydania interpretacji fiskus doprowadził do sytuacji, w której nie ma możliwości skorzystania z funkcji informacyjnej, gwarancyjnej i ochronnej, jakie powinna zapewnić interpretacja indywidualna.

Czytaj także: Interpretacje podatkowe: coraz trudniej o pozytywną decyzję

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim przyznał podatniczce rację. Przypomniał, że to do kompetencji organów podatkowych należy ustalenie odpowiedniego przedmiotu opodatkowania, stawki podatkowej czy zwolnienia - uzależnionych od zaklasyfikowania określonej usługi lub towaru według systematyki tych klasyfikacji. Oznacza to, że wskazane w przepisach podatkowych klasyfikacje statystyczne są elementem normy prawnej, określającej sposób opodatkowania i w procesie stosowania prawa podlegają także procesowi wykładni dokonywanej przez te organy. Gdyby było inaczej, to w „zwykłych" postępowaniach wymiarowych organy podatkowe byłyby związane klasyfikacją statystyczną ustaloną przez producenta lub usługodawcę.

WSA zgodził się ze skarżącą, że fiskus nie był uprawniony do żądania opisu zdarzenia przyszłego w zakresie wskazania symbolu PKWiU dla usług, które zamierzała wykonywać. Fiskus, stosując prawo, zobowiązany jest do ustalenia, czy przeprowadzona przez podatników klasyfikacja określonych usług do konkretnego grupowania statystycznego jest prawidłowa czy nie. Zauważył, że w tym zakresie nie jest związany ewentualną klasyfikacją dokonaną przez organ właściwy z zakresu statystyki publicznej ani klasyfikacją dokonaną przez podatnika. Gdyby symbol PKWiU był uznawany za element stanu faktycznego, to organ interpretacyjny tym symbolem byłby związany. Tym samym, wskazanie symbolu PKWiU nie jest elementem niezbędnym przytaczanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 27 czerwca 2018 r.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

sygnatura akt: I SA/Go 182/18

Komentarz eksperta

Marcin Bazylczuk, radca prawny, doradca podatkowy KB Legal & Tax s.c.

Składając wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej podatnik powinien pamiętać o wyczerpującym przedstawieniu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a także o przedstawieniu własnej oceny prawnej. Opis ten powinien odnosić się do wszystkich istotnych okoliczności ważnych z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, które znajdują zastosowanie w realiach przedstawionej sytuacji. Również pytanie zadane we wniosku powinno być sformułowane w sposób precyzyjny. Jest to o tyle istotne, że gdy w toku kontroli podatkowej organy ustaliłyby, że stan faktyczny opodatkowania różni się w sposób mający znaczenie prawne od tego przedstawionego w udzielonej interpretacji indywidualnej, to wydana interpretacja nie dawałaby ochrony prawnej. W praktyce organy podatkowe dość często powołują się na taką argumentację i odmawiają zastosowania ochrony wynikającej z interpretacji. Dlatego sporządzając wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej ważne jest precyzyjne przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podważenia go przez organy podatkowe. Należy również pamiętać, aby kwestii spornych podatkowo nie przesądzać w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, ale o te kwestie zadać konkretne pytania. W komentowanym wyroku WSA uznał, że wskazanie symbolu PKWiU nie jest elementem stanu faktycznego, ale oceny prawnej. Z uwagi na ewentualne ryzyko odmowy zastosowania ochrony wynikającej z interpretacji wskazane jest, aby w szczególności w przypadku usług niestandardowych, które z uwagi na swój charakter trudno jednoznacznie sklasyfikować, przed złożeniem wniosku o udzielenie interpretacji wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o nadanie symbolu klasyfikacyjnego PKWiU.