- Przedsiębiorca sprzedał 30 września 2018 r. środek trwały (samochód osobowy) osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedaż została udokumentowana paragonem fiskalnym. Przychód ze sprzedaży samochodu przedsiębiorca ujął w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie miesięcznego raportu fiskalnego z 30 września 2018 r. 8 października 2018 r. nabywca zażądał wystawienia faktury, co przedsiębiorca uczynił tego samego dnia. Do egzemplarza faktury pozostającego u przedsiębiorcy dołączony został paragon fiskalny odebrany od nabywcy. Czy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wprowadzić także fakturę potwierdzająca sprzedaż tego środka trwałego? – pyta czytelniczka.

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami(zob. § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; dalej: rozporządzenie).

Czytaj także: Stary laptop i samochód obniży firmowy podatek

Na koniec dnia albo miesiąca

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, robią zapisy w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu (zob. § 20 ust. 1 rozporządzenia). Podatnicy ci mogą także wprowadzać zapisy do księgi na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1 rozporządzenia, tj. nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu (zob. § 20 ust. 2 rozporządzenia). Dane wynikające z raportów dobowych lub raportów miesięcznych koryguje się na podstawie odrębnych ewidencji. Korekty, które nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego (zob. 20 ust. 5 rozporządzenia).

Trzeba dołączyć oryginał paragonu

Wystawiając fakturę dla osoby fizycznej, podatnik VAT dołącza do egzemplarza faktury pozostającego u niego oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego sprzedaż udokumentowaną także tą fakturą. Faktur wystawionych do paragonów fiskalnych nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jak bowiem wynika z § 20 ust. 4 rozporządzenia, podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących sprzedaż uprzednio zarejestrowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są natomiast obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

Dochód opodatkowany dwukrotnie

W sytuacji, gdyby podatnik wystawił fakturę do paragonu i nie dołączył do egzemplarza faktury pozostającego u niego oryginału paragonu odebranego nabywcy, to istnieje ryzyko, że ogary podatkowe uznają, iż do podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna być wprowadzony przychód zarówno z paragonu fiskalnego (ujętego łącznie w raporcie fiskalnym), jak i faktury. To oczywiście doprowadziłoby do dwukrotnego opodatkowania tego przychodu podatkiem dochodowym. Niektóre organy podatkowe akceptują jednak pogląd, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio na kasie fiskalnej, a następnie na żądanie nabywcy udokumentowanej fakturą (bez oryginału paragonu fiskalnego odebranego nabywcy dołączonego do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy), brak jest podstaw prawnych do dwukrotnego zaewidencjonowania tej sprzedaży w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a w konsekwencji również do dwukrotnego opodatkowania dochodu uzyskanego z tej transakcji. Warunkiem jest, aby podatnik - sprzedawca nie miał możliwości pozyskania paragonu fiskalnego, ale na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz innych dowodów (np. umowy sprzedaży) był w stanie wykazać, że uzyskany z tej sprzedaży przychód podlegał już ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (zob. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2012 r., IBPBI/1/415-1290/11/BK).

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

§ 20 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 728 ze zm.)

art. 106b ust. 1 i 3 oraz art. 106h ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)