[b]Potwierdziła to izba skarbowa w interpretacji z 20 października 2009 r. (IPPB1/415-541/09-6/ES).[/b]

Przypomniała, że od 2007 roku niektórzy podatnicy mogą korzystać z tzw. amortyzacji jednorazowej. Zasady jej stosowania określają art. 22k ust. 7 – 12 ww. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F2E887FE086DC1759E63324E65DE1105?id=80474]ustawy o PIT[/link]. Zgodnie z nimi podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej równowartości 50 000 euro.

Limit ten zmieniła ustawa z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 69, poz. 587). Mówi ona, że w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r., kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 16k ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C09382B178A43C049BEFB37FE6D69C89?id=115893]ustawy o CIT[/link] wynosi 100 000 euro w każdym z tych lat podatkowych.

Kwoty wyrażone w euro należy przeliczać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednorazowa amortyzacja – stosownie do treści art. 22k ust. 10 ustawy o PIT – stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego (chodzi o [b]rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.[/b] w sprawie stosowania art. 87 i 88 [b]traktatu do pomocy de minimis,DzUrz UE L z 28 grudnia 2006 r.[/b]).

Przepisów tych nie stosuje się jednak do pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Wspomniane rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Łączna wartość pomocy w okresie trzech lat nie może przekroczyć 200 000 euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego – 100 000 euro.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

W przypadku jednorazowej amortyzacji decydujące znaczenie ma to, kto nabywa środki trwałe, prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Dlatego też kryteria umożliwiające dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych należy badać w stosunku do każdego podmiotu, który tego odpisu chce dokonać

[ramka][b]Uwaga [/b]

W 2009 roku limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi 338 000 zł.[/ramka]

[ramka][b]Decyduje wartość przychodu[/b]

[b]Mały podatnik to ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. [/b]

W 2009 roku za małego podatnika można uznać tego, którego przychód ze sprzedaży wraz z VAT za 2008 rok nie przekroczył 4 053 000 zł.[/b][/ramka]