Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu. Zjawisko to szczególnie widoczne jest głównie w działalności usługowej, m.in. w branży IT, gdzie do wykonywania pracy wystarczy komputer czy laptop, dostęp do internetu lub jedynie specjalna aplikacja. W ostatnich latach fiskus zmienił swoje stanowisko w kwestii rozliczania wydatków związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w mieszkaniu. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie zatem pytanie, czy wydatki poniesione w działalności prowadzonej w mieszkaniu mogą być kosztem uzyskania przychodu. Sprawdźmy!

Czytaj także: Biuro w mieszkaniu. Co wolno zaksięgować w koszty

Czym jest koszt podatkowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodu są wydatki związane z osiągnięciem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, które nie zostały wymienione w art. 23, czyli w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych. Dodatkowo, aby wydatek mógł zostać zaksięgowany w kosztach, nie może mieć znamion wydatku prywatnego dla przedsiębiorcy i musi być odpowiednio udokumentowany dowodem księgowym.

Aby dokument mógł być podstawą ujęcia kosztu w księdze podatkowej, musi posiadać poniższe dane:

- wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy), które uczestniczą w operacji gospodarczej;

- datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres operacji gospodarczej (jeżeli są to te same daty, wystarczy ujęcie jednej z nich);

- przedmiot operacji gospodarczej, jego wartość oraz ilościowe określenie;

- podpisy osób uprawnionych do udokumentowania operacji gospodarczych;

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- musi być oznaczony numerem lub w inny sposób, który umożliwia powiązanie dowodu z zapisami księgowymi.

Trzeba było wyodrębniać

Decydując się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu, podatnicy ponoszą różnego rodzaju koszty, np. czynsz, media czy środki czystości. Jeszcze w 2017 r. fiskus stał na stanowisku, że gdy mieszkanie wykorzystywane jest zarówno w działalności, jak i w celach mieszkalnych, wydatki te mogą stanowić koszt podatkowy pod warunkiem, że została wydzielona konkretna powierzchnia wykorzystywana wyłącznie w działalności. Dzięki temu bezsprzecznie był spełniony warunek braku charakteru osobistego w odniesieniu do poniesionych wydatków eksploatacyjnych. Co więcej, wyznaczenie osobnego pokoju w mieszkaniu, przeznaczonego do prowadzenia działalności, wiązało się z całkowitym wyłączeniem go z powierzchni mieszkalnej lokalu. Oznacza to, że przedsiębiorca nie powinien był m.in. przechowywać w tym pomieszczeniu przedmiotów niezwiązanych z prowadzoną firmą.

Uwaga! Wydzielenie części mieszkania, w której będzie prowadzona działalność, dawała i wciąż daje możliwość ustalenia proporcji, według której będą rozliczane wydatki eksploatacyjne, np. koszt czynszu. Proporcja ta rozumiana jest jako udział powierzchni lokalu wykorzystywanego w działalności w całej powierzchni mieszkania.

Przykład

Pan Jan prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych, m.in. tworzenia stron internetowych i projektów graficznych. Jako siedzibę działalności zgłosił własne mieszkanie. Całkowita powierzchnia lokalu to 50 m2. Pan Jan wyodrębnił jedno pomieszczenie o powierzchni 10 m2, które w całości przeznaczone jest na potrzeby firmy. Co miesiąc ponosi koszt czynszu w kwocie 1500 zł. Czy pan Jan może ująć taki wydatek w kosztach firmowych?

Tak, koszt czynszu bez wątpienia ma związek z prowadzoną działalnością. Dzięki temu, że został wyodrębniony osobny pokój, w którym prowadzona jest firma, pan Jan może ująć w kosztach podatkowych koszt czynszu z uwzględnieniem proporcji, czyli 300 zł.

Obliczenia:

10/50 = 0,2 – współczynnik proporcji,

0,2 x 1500 zł = 300 zł.

Jest korzystniej

21 grudnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (0114-KDIP3-1.4011.361.2017.

1.ES), która zmieniła dotychczasowe praktyki stosowane przez urzędy. W interpretacji czytamy, że: „(...) wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są co do zasady wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeżeli zatem takie wydatki pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej."

Organ zaznaczył, że nie ma potrzeby wydzielania osobnego pokoju w mieszkaniu, aby możliwe było zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Co więcej, podkreślił, że kosztem uzyskania przychodów są wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, które mają związek przyczynowo-skutkowy z osiągnięciem przychodów, zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów.

Uwaga! Na wypadek ewentualnej kontroli to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że wydatek został faktycznie przez niego poniesiony oraz, że pozostaje w związku z  uzyskanymi przychodami.

Przykład

Pani Anna zgłosiła we wniosku CEIDG-1, że siedzibą firmy jest

jej mieszkanie. W związku z tym,

że do świadczenia usług wykorzystuje głównie laptop, nie wyodrębniła osobnego pomieszczenia na potrzeby firmy. Pani Anna oszacowała, że koszt czynszu będzie miał związek z prowadzoną działalnością w wysokości 5 proc. Czy pomimo braku wydzielonego osobnego pomieszczenia lub konkretnej powierzchni pani Anna może ująć taki wydatek w kosztach firmowych?

Tak, obecne stanowiska organów podatkowych wskazują, że podatnik nie ma obowiązku wyodrębniania osobnych pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności, aby możliwe było ujęcie wydatków eksploatacyjnych w kosztach firmy. Jeżeli pani Anna wiarygodnie obliczyła proporcję, którą stosuje do rozdzielania kosztów prywatnych i firmowych, to może ująć część wydatku mającego związek z działalnością w kosztach uzyskania przychodu.

Podobne stanowisko w kwestii ujmowania wydatków w kosztach podatkowych, w przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu, zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2018 r. (0113-KDIPT2

-1.4011.144.2018.2.MD), w której czytamy, że: „(...) wydatki na remont nieruchomości lokalowej, zakup mebli i wyposażenia oraz zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego – w sytuacji racjonalnego i uzasadnionego ich wykazania oraz poprawnego udokumentowania – przez wnioskodawcę, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w tej części w jakiej nieruchomość ta wykorzystywana będzie przez wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej."

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, ma prawo odliczyć koszty związane z jego eksploatacją w odpowiedniej proporcji. Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu należy ująć proporcjonalnie w części, w jakiej mieszkanie jest użytkowane na prowadzenie firmy. Obecne stanowisko organów podatkowych jest bardziej korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ nie muszą oni już wydzielać w tym celu odrębnego pomieszczenia.

Autorka jest ekspertem wFirma.pl