Podobnie jak polskim przedsiębiorcom nabywającym na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE towary i usługi (o tym, jak się ubiegać o taki zwrot, pisaliśmy w wydaniu EK z 2 września 2015 r.), również zagranicznym podmiotom (z innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub z państwa trzeciego, spoza UE – na zasadzie wzajemności) przysługiwać będzie – po spełnieniu określonych warunków – prawo zwrotu VAT naliczonego w Polsce. Firma z zagranicy może się ubiegać o zwrot VAT z tytułu nabycia na terytorium Polski towarów i usług lub importu towarów wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności, uprawniających do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na terytorium państwa, w którym podmiot ten rozlicza podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze.

Są ograniczenia

Zwrot VAT zagranicznym przedsiębiorcom nie zawsze będzie im jednak przysługiwał. Mogą się bowiem zdarzyć sytuacje, gdy zwrot ten jest ograniczany. Sytuacje takie dotyczą kwot VAT:

- zafakturowanych niezgodnie z przepisami,

- odnoszących się do eksportu pośredniego lub WDT,

- w odniesieniu do których nie przysługuje polskim podatnikom prawo do odliczenia.

Komu przysługuje uprawnienie

O zwrot VAT naliczonego w Polsce mogą się ubiegać:

- podmioty nieposiadające tu siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujące sprzedaży na terytorium Polski (z wyjątkiem usług transportu i usług pomocniczych do nich oraz dostaw towarów i usług na rzecz osób zobowiązanych do zapłaty VAT zgodnie z procedurą „reverse charge"), a także

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- przedsiębiorcy z innych niż Polska państw członkowskich UE i podmioty spoza UE (państw trzecich), zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, dotyczącej usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nieposiadających na terytorium Polski siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności.

Gdy służyły czynnościom opodatkowanym

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą ubiegać się o zwrot VAT w odniesieniu do nabytych przez siebie w Polsce towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium Polski pod warunkiem, że towary te i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności uprawniających do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej (np. w Niemczech) lub podatek o podobnym charakterze (np. na Ukrainie) innym niż Polska. W przypadku, gdy ww. towary lub usługi były wykorzystywane jedynie częściowo do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wówczas zwrot VAT przysługuje w odpowiedniej proporcji. Proporcja powinna zostać uwzględniona w składanym wniosku o zwrot VAT. Jeżeli proporcja ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot VAT, to podatnik powinien:

- uwzględnić zmianę tej proporcji oraz skorygować kwotę podatku do zwrotu we wniosku o zwrot podatku, składanym w roku podatkowym następującym po roku, za który został złożony wniosek albo

- złożyć korektę wniosku o zwrot VAT, jeżeli w roku podatkowym następującym po roku, za który został złożony wniosek, podatnik nie występuje o zwrot podatku.

Uwaga! Proporcja sprzedaży powinna być kalkulowana na zasadach stosowanych przez państwo członkowskie siedziby podatnika ubiegającego się o zwrot. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni więc obliczać proporcję według reguł obowiązujących w ich państwie.

Nie tylko elektronicznie

Podmioty zagraniczne składają wnioski o zwrot VAT:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku, gdy posiadają siedzibę działalności gospodarczej w innym niż Polska państwie członkowskim UE, lub

- na piśmie, według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra finansów z 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (DzU z 2014 r., poz. 1860) – w sytuacji, gdy podmioty te posiadają siedzibę na terytorium państwa trzeciego spoza Wspólnoty

– do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek. Podatnicy z państw członkowskich składają wnioski w swoim państwie, natomiast władze podatkowe tego państwa przekazują je po wstępnej weryfikacji właściwym polskim organom.

Przedsiębiorcy ze Wspólnoty powinni dołączyć do wniosku kopie faktur lub dokumentów celnych, jeżeli podana w nich podstawa opodatkowania jest równa lub wyższa od równowartości w złotych 1 tys. euro, a w przypadku faktury stwierdzającej nabycie paliwa – 250 euro. Z kolei przedsiębiorcy z państw trzecich muszą dołączyć do wniosku:

- faktury i dokumenty celne, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu VAT,

- oryginał zaświadczenia wskazującego, że przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, zarejestrowanym w kraju swojej siedziby, wydanego przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego (zaświadczenia nie składa się w przypadku, gdy zwrot VAT dotyczy wyłącznie nabywanych towarów i usług oraz importowanych towarów, związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami (tj. konsumentów ze Wspólnoty), w ramach procedury szczególnej rozliczania VAT),

- dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska, jeżeli zwrot VAT dotyczy nabywanych towarów i usług oraz importowanych towarów, związanych wyłącznie ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami, w ramach procedury szczególnej rozliczania VAT, i podmiot jest zidentyfikowany dla świadczenia tych usług poza terytorium Polski.

Za jaki okres i w jakiej wysokości

Przedsiębiorca zagraniczny może wystąpić o zwrot VAT za okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie trzy miesiące tego roku. Kwota wnioskowanego zwrotu nie może być niższa niż równowartość w złotych:

- 400 euro – gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące lub

- 50 euro – gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie trzy miesiące tego roku.

Zwrot VAT obejmuje kwotę tego podatku określoną w fakturze lub w dokumencie celnym (w przypadku importu towarów). Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub dokumentu celnego.

Cztery miesiące na decyzję

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości zwrotu VAT w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Naczelnik urzędu skarbowego może żądać, w ww. terminie, dodatkowych informacji, jeśli nie dysponuje wszystkimi danymi niezbędnymi do podjęcia decyzji. Informacje powinny być dostarczone w języku polskim, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania. W przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości zwrotu VAT w terminie:

- dwóch miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji, nie później jednak niż w terminie ośmiu miesięcy od dnia otrzymania wniosku,

- dwóch miesięcy od upływu terminu do dostarczenia dodatkowych informacji (jeśli ich nie otrzyma), nie później jednak niż w terminie sześciu – ośmiu miesięcy od dnia otrzymania wniosku (w przypadku żądania dodatkowych i dalszych dodatkowych informacji).

W złotych

Urząd skarbowy zwraca VAT zagranicznemu przedsiębiorcy w walucie krajowej nie później niż w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia wydania decyzji, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Jeżeli urząd spóźni się ze zwrotem, przedsiębiorca ma prawo domagać się od organu odsetek z tytułu opóźnień w wypłacie. W Polsce opóźnione zwroty VAT oprocentowane są stopą procentową równą stopie odsetek od zaległości podatkowych (art. 87 ust. 7 ustawy o VAT). Odsetki naliczane są również od kwot nienależnych zwrotów VAT, które podatnik musi oddać do urzędu skarbowego >patrz ramka.

Czasem zwrot trzeba oddać

Za nienależny uznaje się taki zwrot, którego dany podmiot zagraniczny nie miał prawa otrzymać. Chodzi na przykład o sytuację, gdy taki podmiot w ogóle nie jest podatnikiem, zakupy, które zrobił w Polsce, nie służyły jego działalności opodatkowanej, lub zawyżył on wielkość proporcji przy częściowym zwrocie VAT.

Mogą być wstrzymane

Jeśli podmiot zagraniczny nie odda nienależnie otrzymanego zwrotu VAT, to wówczas nie przysługują mu dalsze zwroty z tytułu zakupów towarów lub usług (importu towarów) w Polsce – do wysokości niezwróconej kwoty wraz z odsetkami. W przypadku złożenia przez taki podmiot wniosków o zwrot w następnych okresach, przysługujący mu zwrot będzie zaliczany na poczet kwoty nienależnego zwrotu, którego nie zwrócił on za poprzedni okres.