Marek Barowicz

Jak rozliczyć ryczałt od dochodów spółek

Ryczałt od dochodów spółek jest fakultatywną opcją opodatkowania dla podatników CIT, wzorowaną na modelu obowiązującym w Estonii, stąd potocznie nosi on również miano tzw. estońskiego CIT.

Kapitały w prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna stanowi nowy typ spółki kapitałowej, której funkcjonowanie uregulowane zostało w Kodeksie spółek handlowych. Stanowi ona rozwiązanie cechujące się prostszymi procedurami i zasadami w zakresie struktur zarządczych w porównaniu z dotychczas istniejącymi spółkami kapitałowymi, tj. spółką z o.o. oraz spółką akcyjną.

Jak zaksięgować wynik finansowy podmiotu innego niż bank i zakład ubezpieczeń

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania, skalkulowaną dla danej kategorii jednostek, np. przedsiębiorstw, w określonym okresie sprawozdawczym, np. roku obrotowym. Trzeba go odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Jak zaksięgować zwrot CIT z tytułu wypłaconych należności

Organ podatkowy może zwrócić zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od nadwyżki należności wypłaconych w danym roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności na rzecz podmiotu powiązanego ponad kwotę 2 mln zł z tytułu m.in. odsetek i dywidend. Operacje gospodarcze związane z takim zwrotem będą wymagały odpowiedniego ujęcia w ewidencji księgowej.

Jak ująć w księgach uszkodzenie leasingowanego środka trwałego

Leasingowane środki trwałe mogą ulegać uszkodzeniu. Zdarzenia takie wymagają określonego zapisu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, czyli korzystającego.

Jak zaksięgować cesję przedmiotu umowy leasingu

W praktyce gospodarczej zdarza się, że dotychczasowy leasingobiorca nie ma wystarczających środków finansowych pozwalających uregulować pozostałe do spłaty raty leasingowe. Czasami przedmiot leasingu okazuje się niepotrzebny w prowadzonej działalności. W takiej sytuacji dotychczasowy leasingobiorca może skorzystać z instytucji cesji umowy leasingu na osobę trzecią, który nabywa w ten sposób przysługujące mu prawa i obowiązki względem leasingodawcy.

Jak zaksięgować wadliwy środek trwały w leasingu

Środki trwałe oddawane w leasing mogą posiadać wady. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze sprzedawcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy. Wiąże się to z określonymi zapisami w księgach rachunkowych.

Jak rozliczyć uproszczenia przy określaniu kosztu wytworzenia produktów

Przedsiębiorstwo może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia jego sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Uproszczenia takie mogą dotyczyć m.in. określania kosztu wytworzenia produktów.

Jak rozliczać transakcje dokonywane przez grupę VAT

Podmioty gospodarcze mogą tworzyć do celów podatku od towarów i usług tzw. grupę VAT. Możliwość taka uzależniona jest od spełnienia przez członków takiej grupy określonych warunków. Grupa VAT podlega także określonym rozliczeniom na gruncie prawa bilansowego.

Jak zaksięgować oprogramowanie wytworzone przez firmę we własnym zakresie

Przedsiębiorstwa mogą tworzyć własnymi siłami oprogramowanie przy wykorzystaniu własnych pracowników. Czy taki program, o wartości powyżej 10 tys. zł, można aktywować, uznając na gruncie prawa bilansowego i podatkowego za wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji?