Marek Barowicz

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe obejmują przychody i związane z nimi koszty. Przy księgowym rozliczaniu tych kategorii ekonomicznych należy uwzględnić zasady rachunkowości, zwłaszcza zasadę współmierności.

Jak rozliczać obiekty kosztów

Obiektem kosztów jest każda rzecz, dla której koszty są liczone oddzielnie. Zaliczamy do nich np. maszyny produkcyjne, budynki, procesy, kanały dystrybucji czy projekty badawcze. Każdy z nich wymaga innego rozliczenia.

Posezonowa przecena towarów handlowych wycenianych po cenach ewidencyjnych

Posezonowa przecena towarów handlowych może wiązać się z utratą wartości użytkowej przez te składniki rzeczowych aktywów obrotowych, spowodowaną spadkiem popytu wskutek np. wyjścia z mody, a przez to utraty przez nie atrakcyjności. Zdarzenie takie trzeba we właściwy sposób zapisać w księgach.

Rozliczanie kosztów zakupu rzeczowych aktywów obrotowych

Przedsiębiorstwa nabywają rzeczowe aktywa obrotowe, takie jak materiały i towary. Służą one prowadzeniu działalności gospodarczej. Ich zakup wiąże się z określonymi kosztami, wymagającymi rozliczenia.

Zmiany zasad rachunkowości

Decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości jednostka może podjąć w dowolnym momencie, jednak jej skutki będą miały zastosowanie od początku roku obrotowego. Zmiany te są możliwe, jeśli ich wprowadzenie zapewni wierniejsze odzwierciedlenie sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku finansowego jednostki.

Jak rozliczać działalność produkcyjno-handlową

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjno-handlową przekazują wyprodukowane przez siebie wyroby gotowe do własnych sklepów w celu ich sprzedaży jako towary handlowe. W zależności od wyceny produktów przekazanych do placówek handlowych, różna będzie ewidencja tej operacji gospodarczej.

Kwalifikacja nieruchomości oddanej w najem

Posiadane przez firmę nieruchomości mogą stanowić przedmiot najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego. W zależności od statusu działalności prowadzonej przez wynajmującego zdarzenia związane z taką działalnością należy odpowiednio ująć w księgach.

Jak rozliczać zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Zdarza się, że po dniu bilansowym, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, do jednostki wpływają dokumenty i informacje dotyczące stanu aktywów, pasywów i wyniku finansowego zamykanego roku. Powoduje to konieczność dokonania korekt w księgach.

Jak rozliczyć w księgach wadium przetargowe

Wadium przetargowe stanowi rodzaj zabezpieczenia dla organizatora aukcji lub przetargu albo zamawiającego na wypadek gdyby ich uczestnik/wykonawca, którego ofertę wybrano, uchylał się od zawarcia umowy.

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają obowiązek dokonywania wpłat na FGŚP. W przypadku ich niewypłacalności to z tych składek regulowane są należności względem pracowników. Wymaga to odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych.