Marek Barowicz

Jak zaksięgować odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Na przedsiębiorcy-pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeśli jednak dojdzie do wypadku kwotę przekazaną pracownikowi z tytułu utraty zdrowia trzeba odpowiednio ująć w księgach.

Zakończenia umowy leasingu operacyjnego - skutki bilansowo-podatkowe

Zakończenie umowy leasingu operacyjnego powoduje zarówno po stronie finansującego, jak i korzystającego określone skutki bilansowo-podatkowe wynikające ze sposobu zakończenia takiej umowy.

Jak zaksięgować przeniesienie firmowego majątku na rzecz Skarbu Państwa

Zapłata podatku stanowi najczęstszą przyczynę wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca nie może spłacić swoich zobowiązań i przenosi na rzecz wierzyciela podatkowego własność rzeczy lub praw majątkowych.

Jak zaksięgować opłatę cukrową

Od początku roku w Polsce obowiązuje nowa opłata od środków spożywczych. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek słodkie napoje muszą ją właściwie rozliczyć w księgach rachunkowych.

Księgowość organizacji non-profit

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą muszą ją we właściwy sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych.

Jak ująć w księgach rachunkowych umowę agencyjną

Firmy korzystające w ramach prowadzonej działalności z usług przedstawicieli handlowych lub agentów ubezpieczeniowych muszą to odpowiednio zaewidencjonować w księgach rachunkowych.

Jak ująć w księgach obrót walutami wirtualnymi

W dobie globalizacji i cyfryzacji współczesnych procesów gospodarczych, waluty wirtualne zyskują coraz większe znaczenie z uwagi na możliwość ich zastosowania w transakcjach handlowych. Tego typu innowacyjne narzędzie rynkowej wymiany może również służyć jako alternatywne źródło inwestowania.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Faktury, noty księgowe czy dowody wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz firmy są podstawą zapisów księgowych operacji, które dokumentują.

Podatkowe rozliczenie przedsięwzięcia budowalnego realizowanego wspólnie z podmiotem publicznym

Umowy zawierane przez przedsiębiorców w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy też przedsięwzięcia o charakterze budowlano-usługowym po ich zakończeniu muszą zostać rozliczone podatkowo.

Jak zaksięgować przedsięwzięcie budowlano-usługowe w ramach PPP

Przedsiębiorca zawierający umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego musi ją po zakończeniu projektu odpowiednio rozliczyć w księgach rachunkowych.