Tag: WDT

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przywóz towarów z innego kraju UE to nie zawsze WNT

Przywiezienie towarów do Polski w celu świadczenia na nich usług jest powszechną praktyką. Strony takiej transakcji mogą mieć jednak wątpliwości co do prawidłowego rozpoznania takiego przemieszczenia dla celów VAT.

Jak ująć w JPK wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

Pakiet VAT e-commerce wprowadził szereg zmian przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług. Część z nich przyjęła postać rozszerzenia procedur związanych z OSS – One Stop Shop. Wprowadzono też nowe zasady dotyczące rozliczania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość.

VAT: Kiedy kilka dostaw można uznać za dostawę ciągłą

Jeżeli dostawy dokonywane są cyklicznie w czasie ustalonego okresu, to stanowią one ciąg kolejno realizowanych dostaw będących wykonaniem przyjętego zobowiązania, dla którego ustalone zostały okresy rozliczeniowe.

Wyrok (C-895/19) TSUE w sprawie sprzecznych z prawem unijnym polskich przepisów dotycząych odliczania VAT

Skarbówka usiłuje naprawić błąd ustawodawcy, zmuszając podatników do zadeklarowania zaległości w podatku od towarów i usług od zakupów za granicą i zapłacenia od niej odsetek za zwłokę.

Transport: jak opodatkować transakcję łańcuchową

Gdy transport jest organizowany przez pierwszy podmiot w łańcuchu, opodatkowanie pierwszej dostawy zależy od tego jaki numer VAT UE poda mu pośrednik do rozliczenia transakcji.

Jak powinna zostać opodatkowana dostawa łańcuchowa

Tylko jedna transakcja w łańcuchu może być uznana za „ruchomą" i korzystać ze stawki zero proc. Do pozostałych, zwanych „nieruchomymi", stosuje się stawkę właściwą dla dostawy krajowej.

Gdzie opodatkować montaż krzeseł do sali kinowej - interpretacja podatkowa

Montaż krzeseł przeznaczonych dla konkretnej sali kinowej, które mogą zostać zdemontowane bez większego jej uszkodzenia lub zmiany, jak również ich czyszczenie i zmiana obicia, są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli w miejscu siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności kontrahenta.

VAT: kiedy zerowa stawka przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

W razie posiadania przez sprzedawcę określonych dokumentów uznaje się, że wywieziono towar do innego państwa Unii. Fiskus może obalić to domniemanie, gdy przedstawi dowody świadczące o tym, że wywóz nie nastąpił.

WDT: dokumentowanie dostawy towarów pomiędzy podmiotami z różnych krajów UE

Od 1 stycznia br. na terenie Unii stosuje się jednolite dokumenty, które potwierdzają transakcje towarami pomiędzy podmiotami z różnych krajów UE.