Tag: Transakcje Z Zagranicą

Powiązane

VAT WNT WDT WTT

Hydra lernejska, czyli o rozliczaniu WNT

Przepisy nadal nakazują pomniejszenie VAT naliczonego, jeżeli zostało wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie, ale w ciągu trzech miesięcy podatnik nie otrzymał faktury od unijnego dostawcy.

Jak jest opodatkowana transakcja łańcuchowa z importem do Polski

Jeśli trzeci uczestnik transakcji łańcuchowej jest podatnikiem z tytułu importu towarów na terenie Polski, to dostawa dokonana przez drugi podmiot w łańcuchu nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przy WSTO da się korzystać z uproszczeń

Dzięki procedurze OSS nie trzeba się rejestrować jako podatnik VAT w krajach UE do których trafiają towary. Nie wyłącza to jednak obowiązków formalnych w państwie (lub państwach), z których następuje wysyłka.

0 proc. VAT dla części spedycji międzynarodowej

Do zastosowania preferencyjnej stawki w przypadku transportu towarów importowanych podatnik obowiązany jest posiadać oprócz dowodu świadczenia usług również dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Jak określić podstawę opodatkowania WNT

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy nabywają towary od kontrahentów z Unii Europejskiej. Zazwyczaj dochodzi wówczas do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jak skorygować na minus podstawę opodatkowania w imporcie usług i WNT

Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji, to powinna zostać rozliczona wstecznie. Gdy jej przyczyny zaistniały później, to należy jej dokonać „na bieżąco".

Uproszczenia w rozliczaniu VAT już obowiązują

Gdy podatek należny od WNT i importu usług wykazujemy w drodze korekty właściwej deklaracji składanej po upływie trzech miesięcy, można w niej będzie ująć także podatek naliczony od tych czynności.

Koniec nieopodatkowanych zakupów spoza UE

Od 1 lipca zlikwidowane zostało zwolnienie z VAT dla przesyłek o wartości do 22 euro, które pozwalało platformom sprzedażowym z państw trzecich dostarczać do Unii towary tańsze, bo nieobciążone tym podatkiem.

Zmiany w zasadach opodatkowania VAT usług

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być uczestnikiem jednolitego rynku i unii celnej. Ma to wpływ nie tylko na obrót towarowy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Wielkiej Brytanii ale także na niektóre zasady opodatkowania VAT świadczonych transgranicznie usług.