Tag: WNT

Hydra lernejska, czyli o rozliczaniu WNT

Przepisy nadal nakazują pomniejszenie VAT naliczonego, jeżeli zostało wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie, ale w ciągu trzech miesięcy podatnik nie otrzymał faktury od unijnego dostawcy.

Jak określić podstawę opodatkowania WNT

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy nabywają towary od kontrahentów z Unii Europejskiej. Zazwyczaj dochodzi wówczas do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jak rozliczyć VAT od WNT i importu usług

Po zmianach SLIM VAT 2 możliwe jest wykazanie w tym samym miesiącu zarówno podatku należnego, jak i naliczonego niezależnie od terminu otrzymania faktury dokumentującej zagraniczne transakcje objęte odwrotnym obciążeniem.

Jak skorygować na minus podstawę opodatkowania w imporcie usług i WNT

Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji, to powinna zostać rozliczona wstecznie. Gdy jej przyczyny zaistniały później, to należy jej dokonać „na bieżąco".

Uproszczenia w rozliczaniu VAT już obowiązują

Gdy podatek należny od WNT i importu usług wykazujemy w drodze korekty właściwej deklaracji składanej po upływie trzech miesięcy, można w niej będzie ująć także podatek naliczony od tych czynności.

Wyrok (C-895/19) TSUE w sprawie sprzecznych z prawem unijnym polskich przepisów dotycząych odliczania VAT

Skarbówka usiłuje naprawić błąd ustawodawcy, zmuszając podatników do zadeklarowania zaległości w podatku od towarów i usług od zakupów za granicą i zapłacenia od niej odsetek za zwłokę.

Polskie ograniczenia odliczania VAT w WNT jest sprzeczne z prawem UE - wyrok TSUE

Wprowadzone przez Polskę ograniczenie odliczenia VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest sprzeczne z zasadami unijnymi.

Dostawa towaru importowanego a VAT

Zasadą jest, że z punktu widzenia opodatkowania VAT dostawę uznaje się za wykonaną w państwie rozpoczęcie wysyłki. Istotny wyjątek przewidziano dla towarów importowanych.

Powrót do przeszłości w zakresie WNT

18 marca br. w prasie zawrzało. W tym dniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pozytywny wyrok w polskiej sprawie C-895/19 orzekając, że polskie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które w określonej sytuacji zabraniają ujmowania podatku należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w tym samym okresie rozliczeniowym, są niezgodnie z dyrektywą VAT.

Obowiązek podatkowy może powstać kilka miesięcy przed dostawą

W sytuacji otrzymania od kontrahenta zagranicznego faktury, która nie jest fakturą zaliczkową, obowiązek podatkowy z tytułu WNT może powstać nawet na podstawie faktury wystawionej kilka miesięcy przed faktycznym dostarczeniem towarów.