Tag: WNT

Otrzymanie faktury z oznaczeniem „Intracommunity Triangulation”

W obrocie towarowym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany lub wysyłany bezpośrednio do ostatniego nabywcy, z pominięciem dostawców-pośredników.

Zwrot towarów do innego kraju to odrębna transakcja dla VAT

Nie można korygować podatku należnego i naliczonego od WNT w przypadku gdy zwrot towarów dokonywany jest do innego kraju UE niż ten, z którego przyszły pierwotnie.

Nie będzie podwójnego VAT przy transakcjach łańcuchowych

Sankcyjny VAT przy WNT nie może być stosowany w kraju rozpoczęcia transportu, nawet jeśli nabywca posłużył się numerem VAT nadanym przez ten kraj.

Hydra lernejska, czyli o rozliczaniu WNT

Przepisy nadal nakazują pomniejszenie VAT naliczonego, jeżeli zostało wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie, ale w ciągu trzech miesięcy podatnik nie otrzymał faktury od unijnego dostawcy.

Jak określić podstawę opodatkowania WNT

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy nabywają towary od kontrahentów z Unii Europejskiej. Zazwyczaj dochodzi wówczas do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jak rozliczyć VAT od WNT i importu usług

Po zmianach SLIM VAT 2 możliwe jest wykazanie w tym samym miesiącu zarówno podatku należnego, jak i naliczonego niezależnie od terminu otrzymania faktury dokumentującej zagraniczne transakcje objęte odwrotnym obciążeniem.

Jak skorygować na minus podstawę opodatkowania w imporcie usług i WNT

Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji, to powinna zostać rozliczona wstecznie. Gdy jej przyczyny zaistniały później, to należy jej dokonać „na bieżąco".

Uproszczenia w rozliczaniu VAT już obowiązują

Gdy podatek należny od WNT i importu usług wykazujemy w drodze korekty właściwej deklaracji składanej po upływie trzech miesięcy, można w niej będzie ująć także podatek naliczony od tych czynności.

Wyrok (C-895/19) TSUE w sprawie sprzecznych z prawem unijnym polskich przepisów dotycząych odliczania VAT

Skarbówka usiłuje naprawić błąd ustawodawcy, zmuszając podatników do zadeklarowania zaległości w podatku od towarów i usług od zakupów za granicą i zapłacenia od niej odsetek za zwłokę.

Polskie ograniczenia odliczania VAT w WNT jest sprzeczne z prawem UE - wyrok TSUE

Wprowadzone przez Polskę ograniczenie odliczenia VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest sprzeczne z zasadami unijnymi.