Podatnik prowadzący działalność gospodarczą podejmuje wiele decyzji, mniej lub bardziej istotnych, ale zazwyczaj takich, które pociągają za sobą pewne skutki prawne. Jedną z nich jest decyzja o wniesieniu odwołania od decyzji organu podatkowego, z którą podatnik się nie zgadza. Przedsiębiorca ma takie prawo i może z niego skorzystać. Zdarza się jednak, że po ponownym przemyśleniu sprawy i przeanalizowaniu stanu faktycznego podatnik chce się wycofać z podjętej decyzji o złożeniu odwołania. Ustawodawca przewidział taką możliwość, kiedy podatnik uznaje swój błąd i chce go naprawić jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez organ podatkowy. Służy temu prawo do cofnięcia wniesionego odwołania.

Stosownie do art. 232 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) strona, przed wydaniem przez organ odwoławczy decyzji, może cofnąć wniesione przez siebie odwołanie. Jest to uprawnienie podatnika, z którego zawsze może skorzystać. Jednak nie zawsze organ podatkowy musi się zgodzić na taką czynność podjętą przez podatnika. Zgodnie z § 2 ww. artykułu organ odwoławczy (a więc organ właściwy do rozpoznania odwołania) odmawia uwzględnienia cofnięcia odwołania, gdy zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę.

Tylko uprawniony podmiot

Aby zatem podatnik w sposób skuteczny cofnął odwołanie, powinno zostać spełnionych kilka warunków. Wniosek o cofnięcie uprzednio złożonego odwołania, musi zostać złożony przez uprawnionego podatnika – stronę.

Wniosek ten podatnik może złożyć za pośrednictwem organu pierwszej instancji, gdzie uprzednio złożył odwołanie, gdy np. organ pierwszej instancji jeszcze nie zdążył przesłać odwołania wraz z aktami sprawy podatkowej do organu odwoławczego. Wniosek można także złożyć bezpośrednio organowi odwoławczemu. Gdy oświadczenie strony o cofnięciu odwołania zostało skierowane do organu pierwszej instancji po wniesieniu odwołania, ale przed przekazaniem go wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego, to w takiej sytuacji organ pierwszej instancji ma obowiązek przekazać organowi odwoławczemu również wniosek podatnika o cofnięcie odwołania (wyrok NSA z 8 kwietnia 2008 r., II OSK 367/07). To organ odwoławczy, po otrzymaniu akt sprawy, powinien ocenić wniesione pisma pod względem formalnym.

Przykład

22 wrzesnia 2016 r. prowadzący działalność gospodarczą Grzegorz Nowakowski złożył w biurze podawczym urzędu skarbowego odwołanie od decyzji naczelnika tego urzędu z 16 września 2016 r. (NUS 412-55/2016/KA) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2015 roku. 29 września 2016 roku podatnik ponownie udał się do urzędu skarbowego, składając pismo – wniosek o cofnięcie uprzednio złożonego odwołania. We wniosku tym wskazał okoliczności powodujące złożenie przez niego takiego oświadczenia. 3 października 2016 roku akta sprawy podatkowej zawierającej również odwołanie podatnika wraz ze złożonym wnioskiem o cofnięcie odwołania zostały przekazane do organu wyższej instancji – organu odwoławczego.

Rodzaj podania

Wniosek o cofnięcie odwołania jest rodzajem podania w rozumieniu art. 168 § 1 o.p., a więc powinien zawierać podstawowe elementy takie jak: dane wnoszącego pismo (nazwa, imię, nazwisko, adres, NIP); wskazanie zaskarżonej decyzji (data decyzji i jej numer); dane organu wydającego decyzję; dane organu, do którego kierowany jest wniosek; uzasadnienie powodów/argumentacji, dla których składany jest wniosek. Wniosek taki można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub przez Portal Podatkowy. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a sam protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli taki wniosek składa osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu (np. z uwagi na problemy zdrowotne), to podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Aż do momentu podpisania

Strona (podatnik) może cofnąć wniosek przed wydaniem przez organ odwoławczy decyzji w tej sprawie. W przeciwnym razie wniosek taki nie zostanie w ogóle rozpatrzony. Jako wydanie decyzji należy przy tym rozumieć jej podpisanie przez osobę upoważnioną do wydania takiej decyzji.

Rzeczpospolita

Usunięcie wadliwych rozstrzygnięć

W sprawie nie może zachodzić prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę. Ma to przeciwdziałać pozostawianiu w obrocie prawnym rozstrzygnięć wadliwych (wyrok WSA w Rzeszowie z 18 lutego 2014 r., ISA/Rz 1134/13). Cofnięcie wniesionego przez podatnika odwołania podlega kontroli organu odwoławczego i nie zwalnia tego organu z obowiązku oceny decyzji organu pierwszej instancji. Kontrola ta ma ograniczony zakres w stosunku do kontroli, jakie podejmują organy podatkowe, gdy taki wniosek o cofnięciu nie został złożony. Jej ograniczoność polega na tym, że organ odwoławczy bada czy decyzja nie jest dotknięta ww. wadami prawnymi (wyrok WSA w Rzeszowie z 18 lutego 2014 r., I SA/Rz 1134/13).

Umorzenie postępowania

Organ odwoławczy, uwzględniając wniosek strony w przedmiocie cofnięcia odwołania, ma obowiązek wydać decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. Złożenie przez podatnika wniosku o cofnięcie odwołania ma zatem ten skutek, że jest on pozbawiony prawa do złożenia ewentualnej skargi (po rozpatrzeniu odwołania) do sądu administracyjnego (wyrok NSA w Katowicach z 17 kwietnia 2002 r., I SA/Ka 310/01).

Przykład

18 lipca 2016 roku naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję o określeniu Stanisławowi Wawrzycznemu, prowadzącemu działalność gospodarczą RRBU „Halibut", zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2016 roku. 25 lipca 2016 roku pan Stanisław złożył od tej decyzji odwołanie, które zostało następnie 2 sierpnia 2016 roku przekazane organowi odwoławczemu. 8 sierpnia 2016 roku podatnik zapoznawał się w siedzibie organu odwoławczego z aktami jego sprawy. Po konsultacji z doradcą podatkowym pan Stanis- ław zdecydował się na wycofanie odwołania. 9 sierpnia 2016 roku złożył wniosek o wycofanie odwołania, wpłacając jednocześnie kwotę VAT wynikającą z decyzji organu pierwszej instancji.