Kobiecie nie zaproponowano nowych warunków pracy po utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 170 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej było to równoznaczne z ustaniem jej zatrudnienia z końcem sierpnia 2017 roku. 8 września kobieta złożyła wniosek o emeryturę. Prawo do świadczenia nabyła z początkiem października. Zwolniona uważała, że przysługuje jej odprawa emerytalna, choć na emeryturę nie przeszła od razu po zakończeniu pracy. Pracodawca nie wypłacił jej tego świadczenia, więc domagała się tego przed sądem.

Czytaj także: Odprawa dla emeryta tylko raz

Zarówno sąd rejonowy, jak i potem apelacyjny uznały, że odprawa jej przysługiwała. Przyznano jej prawie 19 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Sędziowie powołali się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym zdarzeniem prawnym powodującym powstanie prawa do odprawy jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Związek ten może mieć charakter przyczynowy (rozwiązanie stosunku pracy następuje dlatego, że pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia), czasowy (rozwiązanie stosunku pracy zbiega się w czasie z nabyciem prawa do świadczenia niezależnie od przyczyny rozwiązania stosunku pracy), bądź czasowo-przyczynowy (przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury lub renty i rozwiązanie następuje w chwili przyznania świadczenia).

Między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do świadczenia może zachodzić także związek funkcjonalny, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje przed spełnieniem warunków uprawniających do emerytury, ale nabycie prawa świadczenia i przyznanie go po ustaniu zatrudnienia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy. Związek czasowy lub funkcjonalny zostaje zachowany w pewnych wypadkach także wtedy, gdy spełnienie wszystkich przesłanek nabycia prawa do emerytury nie nastąpiło przed rozwiązaniem stosunku pracy, lecz w niedalekiej przyszłości po tej dacie. Z okoliczności musi jednak wynikać, że rozwiązanie stosunku pracy doprowadziło do skorzystania przez pracownika z przysługujących mu uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W rozpatrywanej sprawie tak właśnie było. Na skutek arbitralnej decyzji pracodawcy i nieprzedstawienia powódce legitymującej się 24-letnim stażem pracy w strukturach administracji skarbowej nowych warunków zatrudnienia, stosunek pracy wygasł z mocy prawa. W konsekwencji kobieta kilka dni później złożyła wniosek o emeryturę. W ocenie Sądu Okręgowego w Łodzi (wyrok z 5 czerwca 2018 r.) występował zatem związek czasowy i funkcjonalny między wygaśnięciem stosunku pracy a przejściem na emeryturę. Kobiecie należała się więc odprawa.

sygnatura akt: VIII Pa 84/18