fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Producent już może przekazać leki w darowiźnie

Producent już może przekazać leki w darowiźnie
Fotorzepa, MS Magdalena Starowieyska
Szpi­ta­le bę­dą otrzy­my­wać da­ro­wi­zny le­ków od firm far­ma­ceu­tycz­nych. Na ra­zie nie mu­szą ku­po­wać też do­dat­ko­wych ubez­pie­czeń
Od 30 czerw­ca wcho­dzi w ży­cie no­we­li­za­cja usta­wy o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej. Zmienia ona art. 49 ust. 3 usta­wy re­fun­da­cyj­nej. Do tej pory jego przepisy by­ły nie­ja­sne, a szpi­ta­le ba­ły się przyj­mo­wać darowizny.
Prze­pis w no­wym brzmie­niu wska­zu­je te­raz jed­no­znacz­nie, że pro­du­cen­ci le­ków czy hur­tow­ni­cy nie bę­dą mo­gli ofe­ro­wać ra­ba­tów, pro­gra­mów lo­jal­no­ścio­wych czy upu­stów zwią­za­nych z le­ka­mi re­fun­do­wa­ny­mi pacjentom ani lekarzom.
– Lek­tu­ra zno­we­li­zo­wa­ne­go art. 49 ust. 3 pro­wa­dzi do nie­pod­wa­żal­ne­go wnio­sku, że usta­wo­daw­ca do­pu­ścił da­ro­wi­zny pro­duk­tów re­fun­do­wa­nych dla szpi­ta­li ­– pod­kre­śla Łu­kasz Sła­wa­ty­niec, praw­nik z kan­ce­la­rii Ca­me­ron & Mcken­na. Za­zna­cza także, że ta eks­pre­so­wa zmia­na mo­że bu­dzić  za­sko­cze­nie. Jesz­cze bo­wiem 29 ma­ja mi­ni­ster zdro­wia w  swoim ko­mu­ni­ka­cie wy­ja­śniał, że da­ro­wi­zny pro­duk­tów re­fun­do­wa­nych są za­bro­nio­ne.
Po­nad­to no­we­la  prze­su­wa  szpi­ta­lom obo­wią­zek wy­ku­pu ubez­pie­czeń od zda­rzeń me­dycz­nych, po­trzeb­nych aby po­kry­wa­ć od­szko­do­wania, któ­rych pa­cjen­ci do­cho­dzą przed wo­je­wódz­ki­mi ko­mi­sja­mi ds. orze­ka­nia o zda­rze­niach me­dycz­nych. Lecz­ni­ce bę­dą mu­sia­ły mieć  je do­pie­ro na po­cząt­ku 2014 ro­ku, a nie, tak jak sta­no­wią obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy, od 1 stycz­nia 2012 ro­ku. No­we prze­pi­sy okre­śla­ją na mi­ni­mum 300 tys. zł dol­ną gra­ni­cę su­my gwa­ran­cyj­nej, czy­li kwo­ty, ja­kie mak­sy­mal­nie w cią­gu ro­ku mo­że wy­pła­cić wszyst­kim pa­cjen­tom fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa szpi­ta­la za błę­dy me­dycz­ne, któ­re spo­wo­do­wał je­go per­so­nel me­dycz­ny. W du­żej mie­rze su­ma bę­dzie jed­nak za­leż­na od licz­by łó­żek, z któ­rych każ­de ma być ubez­pie­czo­ne na min. 1000 zł.
Zmie­nio­ne prze­pi­sy roz­wią­zu­ją tak­że pro­blem or­ga­ni­za­cji po­żyt­ku pu­blicz­ne­go zaj­mu­ją­cych się le­cze­niem, czy­li m.in. ho­spi­cjów, któ­re zgod­nie z wcześniejszymi prze­pi­sa­mi od 1 lip­ca 2012 ro­ku byłyby traktowane przez urzę­dy skar­bo­we czy reje­stro­we  ja­ko przed­się­bior­cy. Or­ga­ni­za­cje nie mo­gły­by za­tem otrzy­my­wać np. z 1 proc. z od­pi­su po­dat­ni­ków czy da­ro­wizn.
Zmienione prze­pi­sy jed­no­znacz­nie więc wska­zu­ją, że dzia­łal­no­ścią re­gu­lo­wa­ną w ro­zu­mie­niu usta­wy o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej nie jest dzia­łal­ność lecz­ni­cza, któ­rą wy­ko­nu­ją or­ga­ni­za­cje po­żyt­ku pu­blicz­ne­go.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA