fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Kolejne miliony na nowe technologie

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Pula dodatkowego konkursu o dotacje pod nazwą kredyt technologiczny wyniesie co najmniej 250 mln zł
Kre­dyt technologiczny to je­den z ro­dza­jów unij­nej po­mo­cy dla mi­kro, ma­łych i śred­nich firm z pro­gra­mu „In­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka". To pie­nią­dze na in­we­sty­cje po­le­ga­ją­ce na wdro­że­niu no­wej, wła­snej lub ku­pio­nej tech­no­lo­gii i uru­cho­mie­niu na jej ba­zie no­wych lub udo­sko­na­lo­nych to­wa­rów bądź usług. Roz­dzie­la je Bank Go­spo­dar­stwa Kra­jo­we­go za po­śred­nic­twem ban­ków ko­mer­cyj­nych.
Do czerw­ca br. za­in­te­re­so­wa­nie przed­się­bior­ców ty­mi pie­niędz­mi by­ło jednak tak ma­łe, że oba­wia­no się, czy zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne. Wy­ni­ka­ło to z nie­przy­ja­znych pro­ce­dur, któ­re by­ły o wie­le bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne niż w przy­pad­ku in­nych środ­ków ofe­ro­wa­nych przed­się­bior­com z „In­no­wa­cyj­nej go­spo­dar­ki". Aby za­po­biec groź­bie nie­wy­ko­rzy­sta­nia pie­nię­dzy, w tym ro­ku wpro­wa­dzo­no po­wa­żne uła­twie­nia. Dzię­ki nim kre­dyt stał się bar­dzo podobny do bez­zwrot­nej do­ta­cji. W efek­cie w je­dy­nym do­tych­czas kon­kur­sie po wpro­wa­dze­niu uła­twień fir­my tłum­nie ru­szy­ły po te pie­nią­dze. Bu­dżet kon­kur­su (278 mln zł), któ­ry od­był się w czerw­cu, prze­kro­czo­no w pierw­szym dniu skła­da­nia wnio­sków, a dru­gie­go dnia ich nabór za­mknię­to. Zło­żo­no 146 apli­ka­cji na 420,7 mln zł.

Do­dat­ko­wy nabór

W związ­ku z tak du­żym za­in­te­re­so­wa­niem BGK od ra­zu za­czął pla­no­wać do­dat­ko­wy na­bór jesz­cze w tym ro­ku, tym bar­dziej że pu­la wol­nych środ­ków na lata 2007 – 2013 to wciąż kil­ka­set mi­lio­nów zło­tych. Bank nowy nabór ogło­si pod ko­niec paź­dzier­ni­ka.  Z ostat­nich in­for­ma­cji wy­ni­ka­ło, że w puli będzie oko­ło 200 mln zł. Jed­nak jak się do­wie­dzia­ła „Rz", bę­dzie to spo­ro wię­cej – co naj­mniej 250 mln zł. Skąd ten wzrost? W czwar­tek re­sort go­spo­dar­ki, któ­ry nad­zo­ru­je BGK przy po­dzia­le tych pie­nię­dzy, po­in­for­mo­wał, że mi­ni­ster go­spo­dar­ki pod­jął de­cy­zję o zwięk­sze­niu pu­li środ­ków udzie­la­nych przed­się­bior­com przez Bank Go­spo­dar­stwa Kra­jo­we­go w for­mie pre­mii tech­no­lo­gicz­nych. To re­ak­cja mi­ni­ster­stwa na ro­sną­ce za­in­te­re­so­wa­nie ma­łych i śred­nich firm wdra­ża­niem no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii przy udzia­le tych środ­ków. – Dzię­ki te­mu BGK bę­dzie mógł do­fi­nan­so­wać znacz­nie wię­cej pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych – tłu­ma­czył minister gospodarki Wal­de­mar Paw­lak.

Wnio­ski w grud­niu

– Osta­tecz­na pu­la środ­ków na do­dat­ko­wy na­bór wnio­sków o do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów w for­mie pre­mii tech­no­lo­gicz­nej, któ­rą ogło­si­my w trze­ciej de­ka­dzie paź­dzier­ni­ka, za­le­ży od te­go, jak du­żo wnio­sków z po­przed­nie­go, czerw­co­we­go na­bo­ru uda się nam oce­nić w cią­gu naj­bli­ższych dwóch ty­go­dni – mó­wi „Rz" Ma­rek Szcze­pań­ski, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Pro­gra­mów Eu­ro­pej­skich w BGK. – Ban­ki kre­dy­tu­ją­ce bę­dą mo­gły skła­dać wnio­ski przed­się­bior­ców od 1 grud­nia. Po­dej­rze­wa­my, że na­bór po­trwa tyl­ko dwa dni, bo praw­do­po­dob­nie bu­dżet kon­kur­su zo­sta­nie prze­kro­czo­ny już pierw­sze­go dnia. Za­pew­niam jed­nak, że wszyst­kie po­praw­ne wnio­ski zo­sta­ną do­fi­nan­so­wa­ne, bo je­śli zaj­dzie ta­ka po­trze­ba, utwo­rzy­my li­stę re­zer­wo­wą. Pro­jek­ty z niej otrzy­ma­ją do­ta­cje z pu­li na przy­szły rok – do­da­je. To dobre wieści dla firm, zwa­żyw­szy że in­ne po­dob­ne gran­ty już dawno roz­dzie­lo­no.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA