SOSEScript: API/run.php5 failed executing with the following error: Error on line 42 position 1: Out of memory (allocated 2359296) (tried to allocate 907487 bytes)
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Adwokaci: Minister może wpisać adwokata na listę

Dwanaście punktów rocznie, np. za szkolenia i publikacje, będzie musiał zdobyć członek palestry, aby spełnić powinność podwyższania kwalifikacji
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Minister sprawiedliwości może uchylić uchwały organów samorządu adwokackiego i dokonać wpisu na listę adwokatów
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, a w konsekwencji  tego wyroku – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Sygnatura akt: VI SA/Wa 1492/11).
W istocie była to sprawa o granice samorządności i niezależności adwokatury oraz o zakres kompetencji ministra sprawiedliwości.
Zaczęła się w 2009 r. od odmowy wpisu L.K. na listę adwokatów z powodu braku wymaganego stażu w świadczeniu pomocy prawnej. Odmowną uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej utrzymało w mocy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. L.K. złożyła odwołanie do ministra sprawiedliwości.
Minister uchylił obie uchwały i wpisał L.K. na listę adwokatów. Inaczej niż organy palestry zinterpretował przepisy prawa o adwokaturze o obliczaniu stażu  wykonywanego na podstawie umowy cywilnoprawnej. W opinii ministra oba samorządowe organy zastosowały błędną wykładnię.
W wyniku skargi Prezydium NRA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra. Podzielił jego opinię o zawężeniu stosowania zasady proporcjonalności w  stażu na podstawie umów cywilnoprawnych, ale stwierdził, że minister sprawiedliwości nie ma uprawnień do dokonywania wpisu na listę adwokatów. Może  najwyżej sprzeciwić się wpisowi. Zgodnie z prawem o adwokaturze dokonywanie wpisu należy do wyłącznej kompetencji ORA.
Niedopuszczalne jest wyeliminowanie decyzji ministra  w postępowaniu o wpis na listęW wyniku skargi kasacyjnej ministra sprawiedliwości NSA uchylił wyrok WSA i przekazał  mu sprawę do ponownego rozpoznania (sygn.II GSK 240/11). Uwzględniając odwołanie od odmowy wpisu na listę adwokatów, minister sprawiedliwości może uchylić uchwały organów samorządu i sam dokonać wpisu – orzekł NSA. Art. 68 ust. 6a prawa o adwokaturze przewiduje, że od uchwały odmawiającej wpisu zainteresowanemu służy odwołanie do ministra sprawiedliwości, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Rozpatrując odwołanie, minister ma obowiązek wydać merytoryczne rozstrzygnięcie, o którym mówi art. 138 k.p.a. Od ostatecznej decyzji ministra zainteresowanemu oraz Prezydium NRA służy skarga do sądu administracyjnego. To, że samorząd adwokacki sprawuje pieczę nad wykonywaniem zawodu adwokata, nie oznacza, że minister sprawiedliwości nie może wydawać decyzji dotyczących osób, które chcą wykonywać ten zawód – stwierdził NSA.
Sprawa wróciła do WSA, który tym razem oddalił skargę Prezydium NRA.
– Sąd nie widzi możliwości wyeliminowania decyzji ministra sprawiedliwości. K.p.a. upoważnia go do podjęcia postępowania odwoławczego mającego na celu dokonanie wpisu na listę adwokatów. Analiza materiału daje zaś podstawę do stwierdzenia, że L.K. spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do wpisu, w tym okres praktyki przewidziany w art. 66 prawa o adwokaturze – powiedział sędzia Andrzej Wieczorek.
Wyrok nie mógł być inny, gdyż zgodnie z art. 190 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd, któremu sprawę przekazał NSA, związany jest jego wykładnią prawa. Orzeczenie jest wprawdzie nieprawomocne i służy od niego skarga kasacyjna, ale już teraz można przewidzieć, że zakończy ostatecznie sprawę. Ten sam art. 190 p.p.s.a. mówi bowiem, że nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia, wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez NSA.
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA