fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nie zasłaniaj światła sąsiadowi

Nieznane
Niektóre prace budowlane wymagają pozwolenia, a inne wystarczy zgłosić. Jak dopełnić formalności?
Zgłoszenia robót budowlanych dokonujemy w starostwie. Powinno zawierać:
> dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz adres) inwestora, a jeśli ten ustanowił pełnomocnika, to także jego dane i poświadczone notarialnie pełnomocnictwo,
> nazwę, rodzaj i adres obiektu bądź robót budowlanych oraz oznaczenie geodezyjne terenu, nazwę (nr) obrębu, numer działki,
> rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
> przewidywany termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia dołączamy:
> oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Gdy prawo do nieruchomości ma więcej niż jedna osoba, np. w przypadku małżeństwa, trzeba oświadczyć, że inni właściciele też wyrazili zgodę. Warto zawczasu poprosić współwłaścicieli o pisemne potwierdzenie zgody, bo nie może ona być domniemana),
> zwięzły opis określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, a w razie potrzeby również dane techniczno-użytkowe lub technologiczne,
> w zależności od potrzeb: odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Więcej formalności jest przy uzyskaniu pozwolenia na prace. Wniosek o pozwolenie na budowę również składamy w starostwie. Oprócz niektórych danych wymaganych przy zgłoszeniu wniosek powinien zawierać:
> projekt budowlany (w czterech egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta,
> ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalno-prawnych (np. brak podpisu na wniosku), wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w ciągu siedmiu dni. W przypadku braków merytorycznych (np. niekompletny projekt) termin na uzupełnienie wyznaczy starosta. Wnioskodawca, który uzna, że nie zdąży uzupełnić dokumentów, może przed upływem wyznaczonego terminu wnioskować o jego przedłużenie.
Decyzję o pozwoleniu na budowę urzędnicy powinni wydać nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. Oprócz inwestora decyzję otrzymają także sąsiedzi, których nieruchomości znajdą się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Każdy z nich będzie miał prawo w ciągu 14 dni odwołać się od decyzji do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał pozwolenie.
Niektóre zamierzenia budowlane mogą zmienić odległość naszego budynku od działki sąsiada. Generalna zasada jest taka: wszystko, co dobudowujemy, musi być oddalone od sąsiedniej działki o minimum:
> 4 m - jeśli chodzi o ścianę z oknami lub drzwiami,
> 3 m - ściana bez okien lub drzwi.
Wszelkie wysunięte gzymsy lub okapy nie mogą pomniejszać tych odległości o więcej niż 0,8 m, a balkony, galerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o więcej niż 1,3 m.
Odległość dla ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi mierzy się od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu do granicy działki. Ta odległość musi być zachowana również przy zastosowaniu luksferów, a także okien montowanych na dachu lub w połaci dachowej.
Jeżeli ze względu na rozmiary działki (jest wąska) nie jest możliwe zachowanie 3 m odległości dla ściany bez drzwi i okien, dopuszcza się zmniejszenie dystansu do granicy z sąsiednią działką maksymalnie do 1,5 m. Bezpośrednio przy granicy albo w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy można coś dobudować, jeśli po drugiej stronie granicy stoi już podobnie usytuowany budynek lub wydano decyzję o pozwoleniu na budowę takiego budynku.
Problem może wystąpić, gdy budynek nie jest ustawiony nierównolegle do granicy działki, bo nie ma już przepisu, który kiedyś regulował taką sytuację: przepisowe odległości musiały być zachowane od tej części domu (narożnika, ryzalitu, wykusza), która była najbliżej granicy.
Dobudowa czy nadbudowa wiąże się z koniecznością spełnienia jeszcze jednego warunku: sąsiadowi trzeba umożliwić naturalne oświetlenie pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Zapewniony musi być również dostęp światła słonecznego.
- Z sąsiadem trzeba uzgodnić nie tylko przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, ale także ewentualną rekompensatę z tego tytułu (art. 47 prawa budowlanego).
- Jeżeli sąsiad się nie zgodzi, staraj się o stosowną decyzję u starosty.
- Odległości od sąsiadów regulują par. 12 i 13 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z 2003 r. nr 33, poz. 270 i z 2004 r. nr 109, poz. 1156)
NA CO POZWOLENIE
- Dobudowa:
> lokalu mieszkalnego
> garażu lub
> innych pomieszczeń użytkowych
> schodów zewnętrznych
> balkonu (bez względu na powierzchnię)
> komina
- Nadbudowa piętra
- Przebudowa obiektu, która obejmuje wyburzenie ścian konstrukcyjnych
- Remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków
- Rozbiórka obiektu wyższego niż 8 m
- Wykonanie, powiększenie otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie
- Przebudowa dachu, po której ma nastąpić zmiana jego kształtu
- Docieplenie budynku o wysokości ponad 12 m
- Budowa sauny obok budynku lub w budynku, jeśli wymaga przebudowy instalacji wewnętrznych
- Dobudowa tarasu, ganku werandy
NA CO ZGŁOSZENIE
- Budowa:
> wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii o pow. zabudowy do 25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. pow. działki;
> indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę;
> zbiornikowych instalacji gazowych w budownictwie jednorodzinnym
- Remont istniejących obiektów budowlanych
- Rozbiórka - jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków albo jego wysokość nie przekracza 8 m, jeżeli jego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości
- Likwidacja (zamurowanie) otworu okiennego
- Wymiana okien
- Remont pokrycia dachu, wymiana konstrukcji dachu
- Docieplenie budynku o wysokości do 12 m
- Otynkowanie budynku na zewnątrz, malowanie elewacji
- Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych
- Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych;
- Przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
- Instalowanie krat na obiektach budowlanych wielorodzinnych
- Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na budynkach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
- Remont instalacji co z wymianą grzejników (sama wymiana grzejników bez zgłoszenia)
- Wykonanie przyłącza (np. gazowego), chyba że inwestor zawarł indywidualną umowę z przedsiębiorstwem przesyłowym
- Montaż kolektorów słonecznych na obiekcie, o ile są wyższe niż 3 m (inne bez zgłoszenia)
- Przydomowy basen o powierzchni do 30 mkw. bez względu na głębokość
- Budowa ogrodzenia od strony drogi lub torów kolejowych, a także wyższego niż 2,20 m.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA