Firma

Gdzie szukać wsparcia na gospodarkę odpadami

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Blisko 56 mln zł może pomóc pomorskim samorządom w tworzeniu systemów selektywnej zbiórki śmieci, w tym również tych uznanych za niebezpieczne
Porozrzucane po lasach i polach śmieci, brak efektywnego systemu zbierania odpadów, a przede wszystkim ich segregacji i odzysku to nadal smutny obraz znacznej części naszego kraju. Z jednej strony poprzez rosnącą konsumpcję wytwarzamy coraz więcej odpadów. Z drugiej nie potrafimy ich w żaden sposób wykorzystać. A przecież znaczną część śmieci papierowych, szklanych lub plastikowych można odzyskać i użyć do dalszej produkcji. Zmniejsza to zapotrzebowanie na powierzchnię wysypisk i przyczynia się do ochrony środowiska. Na szczęście, dostrzegając ten problem, władze wojewódzkie przygotowujące własne programy regionalne współfinansowane ze środków unijnych zarezerwowały część środków na wsparcie procesów gospodarowania odpadami. Tak jest m.in. w woj. pomorskim, gdzie działanie 5.1 przewiduje właśnie dotacje na takie cele.
[srodtytul]Segregacja śmieci[/srodtytul] Jednym z celów tego działania jest wspieranie tworzenia systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych. W szczególności chodzi o wyeliminowanie elementów niebezpiecznych ze strumienia odpadów trafiających na składowiska. Pozostawione na takich składowiskach przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, powodując często nieodwracalne szkody w środowisku lub utrudniając ich późniejszą rekultywację. Dlatego w ramach projektu realizowanego przez samorząd możliwe będzie dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie [b]montażu instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych, weterynaryjnych, a także odpadów zawierających azbest.[/b] Takie procesy muszą być oczywiście zgodne z normami europejskimi w tym zakresie. Ponadto samorządy mogą realizować projekty związane m.in. z budową lub rozbudową:
- stacji przeładunkowych, - instalacji do odzysku lub recyklingu, - systemów selektywnego zbierania odpadów. [srodtytul]Rekultywacja i edukacja[/srodtytul] Projekty związane z gospodarką odpadami mogą również dotyczyć nieczynnych (zlikwidowanych) składowisk odpadów. Dlatego na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje polegające na rekultywacji takich miejsc. Natomiast nie będą wspierane działania polegające wyłącznie na budowie nowych składowisk lub rozbudowie już istniejących. Co istotne, w ramach takich kompleksowych projektów związanych z gospodarką odpadami samorząd może zorganizować i przeprowadzić akcje informacyjne i edukacyjne (np. w zakresie korzyści związanych z segregowaniem odpadów powstających w gospodarstwach domowych). Jest to tak istotne, ponieważ nawet najlepsze systemy segregacji śmieci nie będą działać efektywnie, jeżeli wszyscy obywatele nie włączą się aktywnie w ten proces. [srodtytul]Wymogi formalne[/srodtytul] O dofinansowanie można się ubiegać wyłącznie, gdy projekt spełnia kryterium minimalnej wartości. Została ona, zgodnie z tzw. uszczegółowieniem programu regionalnego, ustalona na poziomie 8 mln zł. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jaki przysługuje samorządom to z kolei 70 proc. Pozostała część może stanowić wkład krajowy, przy czym minimalny udział wnioskodawcy musi oscylować na poziomie 5 proc. tzw. wydatków kwalifikowanych. [b]Wnioski o dotacje unijne są przyjmowane od 4 maja, a ich nabór zakończy się 5 czerwca br. o godzinie 15. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. A należy je dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego (Departament Programów Regionalnych) przy ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 200), 80-819 Gdańsk.[/b] Szczegółowe informacje o konkursie, zasadach przygotowania i składania wniosku, kryteriach wyboru projektów znajdują się na stronie: [link=http://www.dpr.woj-pomorskie.pl]www.dpr.woj-pomorskie.pl[/link]. Potencjalni wnioskodawcy w razie wątpliwości mogą zadawać pytania drogą telefoniczną lub elektroniczną. Będzie na nie odpowiadać Aleksandra Budny: e-mail: [mail=a.budny@woj-pomorskie.pl]a.budny@woj-pomorskie.pl[/mail], tel. 058 326 81 16. [ramka][b]Kto dostanie pomoc[/b] - jednostki samorządu terytorialnego, - ich związki i porozumienia, - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami, - podmioty wykonujące zadania JST/związku komunalnego, - podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL