fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Roboty budowlane z 5,5-proc. stawką ryczałtu

Fotorzepa, Robert Wójcik
Przychód z prac polegających na układaniu kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży, wykonywanych według projektu przedstawionego przez zamawiającego, przedsiębiorca może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym.

- Zamierzam otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług ogólnobudowlanych (m.in. układanie kostki brukowej, obrzeży i krawężników) sklasyfikowanych pod symbolem 42.11.20.0 PKWiU – roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych. Przeważający kod to PKD 42.11 Z – roboty związane z budową dróg i autostrad. Zamierzam używać do wykonywania prac materiały własne lub powierzone przez zamawiającego. Usługi będą wykonywane według projektu zamawiającego. Czy takie prace budowlane mogą być objęte 5,5-proc. stawką zryczałtowanego podatku dochodowego? – pyta czytelnik.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT (zob. art. 6 ust. 1 in principio ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; dalej: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym). Działalność w zakresie robót ogólnobudowlanych może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Trzeba spełnić warunki

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów (zob. art. 6 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Kwota przeliczenia 150 000 euro obowiązująca w 2016 r. wynosi 644 640 zł. Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskali przychód z działalności gospodarczej nieprzekraczający tej kwoty, mogą w 2017 r. (przy spełnieniu pozostałych warunków) opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Roboty budowlane powinny być opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5 proc. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5 proc. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej dwóch ton.

Uwaga! Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (zob. art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Uwaga na wyłączenie

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje również wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W interesującym nas zakresie należy wskazać, że opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e w zw. z poz. 4 ww. ustawy, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 42.1. Chodzi o drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych, wyłącznie usługi realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą więc być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji – na własny rachunek – projektów inwestycyjnych o których mowa powyżej.

Fiskus potwierdza

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że czytelnik zamierza otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług ogólnobudowlanych (m.in. układanie kostki brukowej, obrzeży i krawężników) sklasyfikowanych pod symbolem 42.11.20.0 PKWiU – roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych. Czytelnik ma wykonywać te usługi przy wykorzystaniu materiałów własnych lub powierzonych przez zamawiającego oraz według jego projektu.

Organy podatkowe przyjmują, że przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcę z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (związane z układaniem kostki brukowej), jeżeli działalność ta w istocie polega na wykonywaniu usług budowlanych, podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5 proc. Stawka ta obowiązuje niezależnie od tego, czy usługi wykonywane są z materiałów własnych czy powierzonych. Organy podatkowe podkreślają jednak, że przychody z wykonywanych usług budowlanych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wyłącznie wtedy, gdy wykonawca nie wykonuje tych usług w ramach realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli. Tak uznała m.in. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacjach z 23 maja 2016 r. (ITPB3/4511-207/16/AD) oraz z 10 lutego 2014 r. (ITPB1/415-1130/13/MW).

Konieczne jest pisemne oświadczenie

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy o PIT i art. 9 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przedsiębiorca, jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarcza, powinien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Musi to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (formularz CEiDG-1). Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, to uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Autor jest doradcą podatkowym

Roboty budowlane to także remont i rozbiórka

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie definiują pojęć „usługi budowlane" czy „roboty budowlane". Zasadne jest zatem odwołanie się do Prawa budowlanego. Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 3 pkt 7), przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F. Sekcja ta obejmuje m.in.:

- roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),

- prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA