fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wzrosła liczba kontroli MF cen transferowych między podmiotami powiązanymi

www.sxc.hu
Ostatnimi czasy wzrosła liczba kontroli cen transferowych. Urzędnicy zwracają szczególną uwagę na prawidłowość ustalenia przez podmioty powiązane wysokości opłat za używanie znaków towarowych czy za licencje na oprogramowanie.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od początku 2016 roku wzrosła liczba kontroli sprawdzających prawidłowość ustalania cen transferowych między podmiotami powiązanymi. Od 2017 r. organy podatkowe będą dodatkowo sprawdzać prawidłowość wprowadzenia przez podatnika w życie nowych przepisów o cenach transferowych, zmienionych w wyniku nowelizacji ustaw o CIT i o PIT. Ważne jest, aby podatnicy, którzy są licencjobiorcami lub licencjodawcami, odpowiednio przygotowali się do potencjalnej kontroli w tym zakresie. Zgodnie z internetowym komunikatem Ministerstwa Finansów dotyczącym postępowań z zakresu cen transferowych i optymalizacji podatkowej przeprowadzonych w 2015 roku, jedną z najczęstszych nieprawidłowości w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi jest ustalenie opłat licencyjnych na zawyżonym poziomie. Ustalenie wysokości opłaty za udzielenie licencji na poziomie nierynkowym dotyczy najczęściej używania znaków towarowych lub licencji na oprogramowanie czy technologię. W 2015 roku urzędnicy zakwestionowali około 25 mln zł kosztów podatkowych.

Krok po kroku

Poniższa instrukcja pomoże krok po kroku przygotować się do kontroli cen transferowych sprawdzającej prawidłowość ustalenia wysokości opłat licencyjnych między podmiotami powiązanymi.

KROK 1

Analiza transakcji

W pierwszym kroku konieczne jest przeprowadzenie analizy zawieranych przez spółkę transakcji związanych z udzieleniem lub przyjęciem licencji od podmiotu powiązanego.

KROK 2

Umowy licencyjne

Warunki transakcji z podmiotem powiązanym powinny być jasno i czytelnie zapisane w umowach licencyjnych, co pozwoli na rzetelne odtworzenie przebiegu transakcji i przygotuje do kroku trzeciego.

KROK 3

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja podatkowa powinna zawierać informację o pełnionych przez strony transakcji funkcjach, angażowanych aktywach i ponoszonym ryzyku. Ponadto powinna określać koszty ponoszone przez strony transakcji i opisywać metodę kalkulacji opłaty licencyjnej. Dodatkowo, dokumentacja powinna opisywać strategię gospodarczą realizowaną przez strony transakcji, korzyści osiągane przez licencjobiorcę oraz ewentualne inne czynniki mające wpływ na kalkulację opłaty licencyjnej. Wskazane jest, aby dokumentacja cen transferowych zawierała również ekonomiczne uzasadnienie zawieranej transakcji i wykazywała, że opłata licencyjna została ustalona na poziomie rynkowym.

Podczas przygotowywania dokumentacji cen transferowych warto odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jakie licencjobiorca i licencjodawca pełnią funkcje w opisywanej transakcji?

- Czy strony rzeczywiście posiadają opisywane w dokumentacji aktywa i angażują je w transakcję?

- Czy strony rzeczywiście ponoszą opisywane w dokumentacji ryzyka?

- Czy ustalona wysokość opłaty licencyjnej odzwierciedla wkład wnoszony przez licencjodawcę w transakcję?

- Czy licencjobiorca również ponosi jakieś nakłady na przedmiot licencji i jaki to ma wpływ na rozliczenia z licencjodawcą?

- Czy metoda ustalania opłaty licencyjnej jest spotykana na rynku, czy jest specyficzna dla naszego przypadku – jeśli tak, to dlaczego?

- Czy wysokość opłaty licencyjnej została ustalona na warunkach rynkowych, czyli takich, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane?

- Czy licencjobiorca rzeczywiście osiąga z posiadanej licencji korzyści adekwatne do ponoszonych opłat?

- Czy przed rozpoczęciem płacenia za licencję licencjobiorca korzystał z przedmiotu licencji nieodpłatnie?

- Czy dysponujemy przygotowaną wcześniej analizą porównawczą, która pozwoli na uzasadnienie rynkowości wysokości opłaty licencyjnej?

KROK 4

Analiza porównawcza

Analizy porównawcze (ang. benchmarking studies) obecnie nie są wymagane przepisami prawa podatkowego. Od 2017 r. będą obowiązkowe dla podmiotów, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody lub poniosły koszty przekraczające 10 milionów euro. Mowa jest tu o całości przychodów lub kosztów, a nie tylko wartości transakcji z podmiotami powiązanymi. Analiza porównawcza jest dodatkowym argumentem, że opłata licencyjna została ustalona na poziomie rynkowym.

Niezależnie od tego, czy spółka zawarła transakcję z podmiotem zagranicznym, czy krajowym, organy podatkowe będą badały czy nie doszło do uszczuplenia wpływów do budżetu państwa. Dlatego tak istotne jest, aby opłata licencyjna nie była ani zawyżona, ani zaniżona. Nawet jeśli urzędnicy nie doszacują dochodu licencjobiorcy ze względu na zbyt wysoką opłatę licencyjną, to mogą doszacować dochód licencjodawcy stwierdzając, że opłata licencyjna była zbyt niska.

Ograniczenie ryzyka

Narzędziem obrony podczas ewentualnej kontroli podatkowej może być opracowana wcześniej polityka cen transferowych, która może nawet przybrać formę oficjalnego dokumentu wewnętrznego spółki. Argumentami broniącymi rynkowego poziomu opłaty licencyjnej będą analiza porównawcza oraz szczegółowa analiza funkcjonalna transakcji opisana w dokumentacji cen transferowych. Warto pamiętać o zbieraniu dokumentów udowadniających faktyczne odnoszenie korzyści przez licencjobiorcę, takie jak dowody na jego zwiększone zyski.

Warto współpracować

Podczas kontroli podatkowej należy umiejętnie współpracować z urzędnikami i unikać nieprzemyślanych odpowiedzi. Warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego specjalizującego się w cenach transferowych i ustanowić go pełnomocnikiem podczas kontroli. Pomoże on spółce korzystać z praw, jakie przysługują jej podczas kontroli i zapobiegnie błędom popełnianym często przez podatników.

Należy pamiętać, że spółka ma jedynie siedem dni na złożenie dokumentacji cen transferowych od wezwania jej do tego przez urzędników. Po upływie tego terminu urzędnicy doszacują dochód podatkowy 50-proc. stawką sankcyjną podatku. Dodatkowo, spółka będzie musiała zapłacić odsetki za zwłokę liczone od roku, w którym miała miejsce dana transakcja. Ponadto, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w spółce (zarząd, dyrektor finansowy, główny księgowy itp.) mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej skarbowej.

—Agnieszka Płachecka jest konsultantką podatkową w kancelarii GALT

—Artur Gawiński jest partnerem w kancelarii GALT

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA