fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy w ewidencji wolno ująć zestawienie faktur?

123RF
Jeżeli podatnik wystawia jednego dnia wiele dokumentów sprzedaży, to nie musi księgować każdego z nich osobno. Przepisy dopuszczają stosowanie uproszczenia polegającego na ujmowaniu w pkpir ich sumy z danego dnia.

- Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Zdarzenia gospodarczej ewidencjonuję w prowadzonej metodą kasową podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Sprzedaż na rzecz firm dokumentuję fakturami. Zdarza się, że w ciągu jednego dnia wystawiam wiele faktur. Czy wszystkie faktury pojedynczo muszę ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? – pyta czytelnik.

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 728, dalej: rozporządzenie).

Stosownie do § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. Uzyskiwane przychody ze sprzedaży na rzecz firm przedsiębiorca może niewątpliwie wprowadzać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie wystawianych faktur.

Albo dowód, albo ewidencja

Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, jeżeli nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących (§ 19 ust. 1 rozporządzenia).

Stosownie do § 19 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, to zapisów w księdze można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego dalej „zestawieniem sprzedaży".

Uwaga! W jednym zestawieniu faktur można ująć tylko faktury wystawione w jednym dniu. Nie ma znaczenia kiedy miała miejsce sprzedaż (na potrzeby ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinny być to jednak faktury dotyczące sprzedaży z jednego miesiąca), a także okoliczność, czy faktury są wystawiona dla jednego, czy wielu nabywców.

Przykład

W lipcu 2017 r. przedsiębiorca wystawił 5 faktur:

- 10 lipca 2017 r. fakturę nr 1/07/2017 (dla firmy X dot. dostawy w dniu 10 lipca 2017 r.) oraz

- 11 lipca 2017 r. faktury: nr 2/07/2017 (dla firmy X dot. dostawy w dniu 10 lipca 2017 r.), nr 3/07/2017 (dla firmy X dot. dostawy w dniu 11 lipca 2017 r.), nr 4/07/2017 (dla firmy Y dot. dostawy w dniu 11 lipca 2017 r.) oraz nr 5/07/2017 (dla firmy Z dot. dostawy w dniu 11 lipca 2017 r.).

Zestawieniem sprzedaży może objąć wystawione 11 lipca 2017 r. faktury od nr 2/07/2017 do nr 5/07/2017.

Zestawienie sprzedaży powinno zawierać co najmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, numery od-do faktur objętych zestawieniem, sumę zbiorczą tych faktur oraz podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie (§ 19 ust. 4 rozporządzenia).

To uprawnienie, nie obowiązek

Wystawienie zestawienia sprzedaży nie jest obowiązkiem podatnika, ale jego uprawnieniem. Podatnik nie musi wystawiać zestawienia sprzedaży i wtedy wprowadza do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wszystkie wystawione w danym dniu faktury.

Podatnicy prowadzący ewidencję, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. ewidencję sprzedaży, mogą ujmować zapisy dotyczące przychodu, wykazane w tej ewidencji, w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca (§ 19 ust. 6 rozporządzenia).

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego nie wynika, czy przedsiębiorca prowadzi ewidencję sprzedaży. Jeżeli tak, to nie musi ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wszystkich wystawionych faktur. Wystarczy, że zapisy zawarte w ewidencji sprzedaży ujmie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w jednej pozycji, na koniec każdego miesiąca. ?

—Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA