fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Termin przygotowania dokumentacji cen transferowych

123RF
Od 1 stycznia 2017 r. rozszerzono obowiązki dokumentacyjne. Zebranie wszystkich materiałów i przygotowanie kompletnego zbioru w krótkim czasie nie będzie już w praktyce możliwe, niezależnie od liczby przeprowadzonych transakcji.

Przepisy obowiązujące jeszcze do końca 2016 roku nie określają wprost terminu, w jakim powinna zostać przygotowana dokumentacja cen transferowych. Wskazywały jedynie termin jej przedłożenia w przypadku kontroli – siedem dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania przez organy podatkowe. Miało to skłonić podatników do przygotowywania dokumentacji cen transferowych na bieżąco (a nawet przed realizacją transakcji z podmiotem powiązanym). Efekt okazał się jednak odwrotny od zamierzeń i w efekcie wielu podatników nie przygotowywało dokumentacji cen transferowych w ogóle, licząc na to, że możliwe będzie jej sporządzenie w ciągu siedmiu dni.

Co się zmieniło

Nowelizacja ustawy o CIT z 9 października 2015 r. po raz pierwszy wprowadza wprost podstawowy termin przygotowania dokumentacji cen transferowych. Jest on zbieżny z terminem na złożenie rocznego zeznania podatkowego – czyli trzy miesiące od zakończenia roku podatkowego. Jednocześnie utrzymany został w mocy siedmiodniowy termin na przedstawienie dokumentacji cen transferowych w trakcie kontroli.

Przykład

Rok podatkowy podatnika równy jest kalendarzowemu. Przepisy obligują podatnika do posiadania gotowej dokumentacji cen transferowych za 2017 rok (dla wszystkich objętych tym obowiązkiem transakcji) do 31 marca 2018 roku, czyli do terminu określonego na złożenie rocznego zeznania podatkowego.

5 kwietnia 2018 roku u podatnika rozpoczyna się kontrola podatkowa. Kontrolujący żądają przedstawienia dokumentacji cen transferowych za 2017 rok w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Podatnik ma obowiązek przedstawienia jej do 12 kwietnia 2018 roku.

Oświadczenie ma zmotywować

Ustawodawca zastosował w nowych przepisach mechanizm, który ma skłonić podatników do przestrzegania terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. W ust. 7 znowelizowanego art. 9a ustawy o CIT wprowadzono obowiązek składania przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. W uzasadnieniu propozycji zmian wskazano członka zarządu podatnika jako osobę właściwą do podpisania takiego oświadczenia, motywując to tym, że wiarygodne potwierdzenie kompletności sporządzonej dokumentacji podatkowej możliwe jest wyłącznie z poziomu zarządu podmiotu krajowego.

Obowiązek złożenia oświadczenia przez członka zarządu i potencjalna odpowiedzialność za prawdziwość takiego oświadczenia ma być skutecznym instrumentem wpływającym na terminowość sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z nowymi regulacjami. Jego celem jest bowiem wymuszenie systematycznego i terminowego przygotowywania dokumentacji.

Zakres i rodzaj odpowiedzialności członków zarządu będą przedmiotem jednego z kolejnych artykułów

Dodatkowe informacje i sprawozdania

Nowa dokumentacja cen transferowych, oprócz dokumentacji sporządzanej na poziomie lokalnym (przez podatnika), obejmuje również elementy dodatkowe, dla których przygotowania ustawodawca przewidział odrębne terminy.

Dokument zawierający informację o grupie podmiotów powiązanych (tzw. Masterfile) powinien zostać dołączony do dokumentacji cen transferowych w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego przez podmiot, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych (w praktyce dokument ten sporządzany jest zazwyczaj na poziomie spółki dominującej w grupie kapitałowej). Obowiązek posiadania opisu grupy podmiotów powiązanych dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym przekroczyli próg 20 mln euro całkowitych przychodów lub kosztów.

Dla największych podatników, zobowiązanych do przygotowania sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, dla jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej termin na przedłożenie sprawozdania to 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie. Obowiązek złożenia takiego raportu dotyczy polskich podmiotów dominujących konsolidujących sprawozdania finansowe, których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości na terytorium RP oraz poza jej terytorium przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 mln euro.

podstawa prawna: art. 2 pkt 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. , poz. 1932)

Zdaniem autora

Grzegorz Garbarczyk, menedżer w Enodo Advisors Informacje trzeba gromadzić na bieżąco

Znaczące rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych od 1 stycznia 2017 roku – np. poprzez dodanie obowiązku sporządzenia analiz porównawczych – skutkuje istotnym wzrostem nakładu pracy wymaganego do przygotowania dokumentacji. Dlatego skompletowanie dokumentacji cen transferowych w ciągu siedmiu dni nie będzie w praktyce możliwe, niezależnie od liczby transakcji do udokumentowania.

W rezultacie terminowe sporządzenie dokumentacji cen transferowych wymaga od podatników precyzyjnego zaplanowania całego procesu, począwszy od zgromadzenia już w trakcie roku podatkowego informacji na temat liczby transakcji i zakresu koniecznej dokumentacji (pisaliśmy na ten temat w poprzedniej części cyklu, w tygodniku „Podatki" z 18 kwietnia, str. >D4–5). Należałoby również gromadzić i opracowywać w trakcie roku podatkowego informacje wykorzystywane na potrzeby sporządzenia dokumentacji i przygotować jej projekty. Okres trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego do upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego warto natomiast poświęcić na uzupełnienie i weryfikację danych finansowych, weryfikację kompletności przygotowanej dokumentacji dla transakcji powtarzalnych, jak również na przygotowywanie dokumentacji dla transakcji mających charakter jednorazowy (których wystąpienia w trakcie roku podatnik nie przewidywał).

W rezultacie, w przypadku większości podatników, prace nad przygotowaniem dokumentacji za 2017 rok należałoby rozpocząć nie później niż połowie 2017 roku, żeby zdążyć skompletować ją w terminie. W przypadku podatników, zawierających dużą liczbę transakcji do udokumentowania, proces ten powinien zacząć się nawet jeszcze wcześniej.

Wbrew pozorom czasu na odpowiednie przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów nie jest wiele. Warto wykorzystać go na zastanowienie się nad procesem przygotowania dokumentacji cen transferowych i zaplanowanie go w taki sposób, żeby zapewnić odpowiednią jakość i kompletność dokumentacji cen transferowych w wymaganym przepisami terminie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA