fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: wydatki na innowacje odliczy firma korzystająca z funduszy UE

123RF
Od 1 stycznia wprowadzono do przepisów o CIT rozwiązanie wspierające innowacyjność. Poniesione na ten cel wydatki mogą być odliczone także przez te firmy, które korzystają z funduszy europejskich.

Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowy instrument wsparcia przedsiębiorstw – ulgę podatkową z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R). Równolegle, w 2015 r., uruchomione zostały konkursy na dofinansowanie projektów B+R w ramach funduszy europejskich na lata 2014–2020. Wielu przedsiębiorców właśnie zaczyna lub będzie rozpoczynać realizację tych projektów. Dlatego rok 2016 będzie okresem wzmożonej realizacji projektów B+R w przedsiębiorstwach.

Powstaje pytanie, czy można łączyć oba instrumenty wsparcia?

Jeśli tak, to po pierwsze, czy warto, a po drugie, w jaki sposób to zrobić, aby cały proces przebiegał zgodnie z przepisami prawa.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ulga podatkowa wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności nie jest pomocą publiczną, co oznacza, że przedsiębiorca, pomimo że uzyskał pomoc publiczną ze środków unijnych w maksymalnym zakresie na pokrycie części kosztów projektu B+R, może dodatkowo skorzystać z nowej ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o CIT w art. 18d ust. 5 wskazuje, że koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z tym przepisem podstawą odliczenia ulgi mogą być wydatki, które nie zostały w jakikolwiek sposób zwrócone przedsiębiorcy. Oznacza to, że ulgą na działalność B+R zostaną objęte:

- wydatki samodzielnie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które nie podlegają dofinansowaniu z funduszy publicznych;

- wydatki projektu, które stanowią wkład własny w projekcie dofinansowanym z jakichkolwiek funduszy publicznych, w tym europejskich.

Poniżej prześledźmy możliwości oraz korzyści sfinansowania projektu badawczo-rozwojowego w maksymalnym wymiarze z funduszy unijnych oraz w zakresie wkładu własnego przedsiębiorcy z ulgi B+R na przykładzie producenta rur z tworzyw sztucznych z województwa kujawsko-pomorskiego, który zdecydował się opracować nową linię produktów w postaci rur kompozytowych o dużej wytrzymałości i odpornych na działania agresywnych związków chemicznych.

Przykład

Przedsiębiorca podjął decyzję o stworzeniu i wyposażeniu własnego działu badawczo-rozwojowego, w którym przeprowadzone zostaną odpowiednie prace badawcze. W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" programu operacyjnego „Inteligentny rozwój". Wartość realizacji projektu przedsiębiorcy wynosi 2 mln zł. Producent posiada status średniego przedsiębiorstwa i zgodnie z mapą pomocy regionalnej na adaptację nieruchomości oraz wyposażenie laboratorium może uzyskać dofinansowanie na poziomie 45 proc. – wartość ta zależy bowiem od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. Wartość dofinansowania unijnego projektu przedsiębiorcy wynosi zatem 0,9 mln zł. Pozostałe 55 proc. wartości projektu, czyli 1,1 mln zł, przedsiębiorca powinien sfinansować ze środków własnych.

Równocześnie producent planuje skorzystać z Działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw" programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" (tzw. szybka ścieżka), w ramach którego może otrzymać dofinansowanie na koszty operacyjne związane z prowadzonymi pracami B+R, które obejmują koszty wynagrodzeń, materiałów i energii, usług badawczych oraz amortyzację środków trwałych.

Łączne wydatki na prowadzenie prac B+R wynoszą 2,1 mln zł, natomiast dofinansowanie poszczególnych pozycji kosztowych waha się od 50 do 75 proc., gdyż poziom dofinansowania zależy od charakteru zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych i wynosi 1,29 mln zł. Podsumowując, przedsiębiorca, korzystający z funduszy europejskich w ramach dwóch projektów, będzie mógł sfinansować zarówno koszty operacyjne prac B+R w postaci wynagrodzeń, materiałów i energii, usług badawczych oraz amortyzacji, jak i stworzenia laboratorium niezbędnego do ich prowadzenia.

Dodatkowo przedsiębiorca może częściowo sfinansować wydatki projektu, które stanowią jego wkład własny, z nowej ulgi B+R. W ramach Działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw" programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" (tzw. szybka ścieżka) przedsiębiorca może odliczyć w ramach ulgi w 30 proc. koszty wynagrodzenia pracowników oraz 20 proc. poniesionych kosztów, koszty operacyjne materiałów i energii związane z wytworzeniem rur do testowania, zakupione lub świadczone na podstawie umowy usługi badawcze jednostek naukowych oraz amortyzację środków trwałych wykorzystywanych w celu realizacji projektu. Z kolei w ramach Działania 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" przedsiębiorca może odliczyć w ramach ulgi w 20 proc. koszty amortyzacji środków trwałych wyposażenia laboratorium. Koszty certyfikacji nowych produktów ochrony patentowej nieobjęte dofinansowaniem unijnym przedsiębiorca może odliczyć w pełnej poniesionej przez siebie wysokości w 20 proc. ulgi jako koszty kwalifikowane.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej projektu przedsiębiorcy. Znacząca część z nich zgodnie z planami przedsiębiorstwa będzie dofinansowana z funduszy europejskich, a skorzystanie z ulgi na B+R pozwoli dodatkowo zwiększyć łączną korzyść przedsiębiorstwa o 58 tys. zł. >> patrz tabela.

Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej oprócz funduszy unijnych na realizację projektów badawczo-rozwojowych jest sporym wsparciem dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i warto z tej możliwości skorzystać. Definicja działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby dofinansowania unijnego oraz ulgi B+R jest przecież tożsama. Dodatkowo realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie unijne, ułatwi uzyskanie ulgi na B+R, gdyż projekty te zostaną zdefiniowane przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Instytucję Pośredniczącą dla programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" jako projekty ze swej istoty badawczo-rozwojowe. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje potężny argument wobec urzędu skarbowego co do kwalifikacji ponoszonych kosztów jako faktycznie dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który rozliczy oba projekty w instytucjach udzielających wsparcia z funduszy europejskich, nie powinien mieć problemu, aby udowodnić urzędowi skarbowemu zasadność skorzystania z ulgi na B+R dla kosztów będących jego wkładem własnym w realizowanych projektach.

—Damian Dec jest specjalistą w Dotacje i Ulgi B+R; Alma Consulting Group Polska

—Małgorzata Boguszewska jest aplikantką adwokacką i menedżerem w Dotacje i Ulgi B+R; Alma Consulting Group Polska

podstawa prawna: ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (DzU z 2015 r., poz. 1767)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA