fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Nieobecność nieusprawiedliwiona czasem bez wpływu na urlop

123RF
Aby obciąć pracownikowi dni wypoczynku za okres nieusprawiedliwionej nieobecności, musi on wrócić po niej do pracy choćby na jeden dzień. Inaczej należy mu się pełny wymiar wakacji za ten czas.

- Nasz pracownik był nieobecny w pracy od końca kwietnia do połowy czerwca, kiedy to doręczono mu zwolnienie dyscyplinarnie (nieobecność była nieusprawiedliwiona, z pracownikiem nie sposób było się skontaktować). W tym roku nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Czy naliczając mu urlop możemy obniżyć jego wymiar o okres nieusprawiedliwionej nieobecności?

Nie, w tym przypadku nie można obniżyć urlopu ustalanego proporcjonalnie do długości zatrudnienia w tym roku. Trwająca co najmniej miesiąc nieusprawiedliwiona nieobecność wpływa na wymiar urlopu tylko wówczas, gdy pracownik wróci po niej do pracy do dotychczasowego pracodawcy. Natomiast w tym przypadku zatrudniony nie wrócił do pracy nawet na jeden dzień.

Mniej wypoczynku

Art. 1552 k.p. wymienia okresy nieobecności, po upływie których wracający do pracy pracownik ma prawo do urlopu odpowiednio obniżonego. Naliczany w tym przypadku urlop proporcjonalny przysługuje osobie powracającej do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

1. urlopu bezpłatnego,

2. urlopu wychowawczego,

3. odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,

4. tymczasowego aresztowania,

5. odbywania kary pozbawienia wolności,

6. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zgodnie z obowiązującą od dawna zasadą, jeżeli okresy te przypadają po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu wykorzystał on urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Wyjątkiem jest urlop wychowawczy. Obniżenie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego następuje jedynie w roku, w którym pracownik wraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc urlopie wychowawczym, który rozpoczął się 1 stycznia danego roku albo wcześniej.

Powrót do pracy

Warunkiem koniecznym dla zastosowania obniżenia urlopu jest powrót pracownika do pracy. Pracownik czytelnika otrzymał zwolnienie dyscyplinarne w trakcie nieusprawiedliwionej nieobecności. Tym samym nie nastąpił powrót do pracy, więc w rozliczeniach urlopowych nie można pominąć – dosyć długiego – okresu nieusprawiedliwionej nieobecności.

Pracownikowi (zakładając, że był zatrudniony od początku roku) przysługuje u czytelnika urlop za 6 miesięcy (niepełny miesiąc zaokrąglamy do pełnego miesiąca). Zatem w zależności od tego, czy rocznie ma prawo do 20 czy 26 dni urlopu, nabył w obecnej firmie 10 lub 13 dni wypoczynku. Za taki okres należy mu naliczyć i wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Inaczej byłoby, gdyby pracownik otrzymał zwolnienie pierwszego dnia po powrocie do pracy. W takiej sytuacji nastąpiły „powrót do pracy", a należny urlop (w konsekwencji również ekwiwalent pieniężny) byłby znacznie niższy.   —Marek Rotkiewicz, prawnik

Zapamiętaj

- ustalając urlop proporcjonalny, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi

- niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca

- w razie zakończenia i podjęcia kolejnego zatrudnienia w trakcie tego samego miesiąca, zaokrąglenia dokonuje dotychczasowy pracodawca

- niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia

- łącznie w trakcie roku pracownik nie może mieć więcej niż – w zależności od „urlopowego" stażu pracy – 20 lub 26 dni urlopu; dotyczy to zarówno kwestii zaokrągleń, jak i przypadków, gdy u poprzedniego pracodawcy pracownik wykorzystał więcej urlopu niż „przypisane" do długości zatrudnienia u tego pracodawcy w danym roku (kolejny pracodawca udziela wówczas odpowiednio krótszego urlopu)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA