fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

WSA: bez tytuł prawnego do lokalu nie można sprzedawać w nim trunków

Fotolia.com
Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży muszą być przestrzegane bezwzględnie – przypomniał sąd.

Burmistrz miasta cofnął spółce zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Jak wyjaśniono, przedsiębiorca występując o wydanie zezwolenia załączył umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jako potwierdzenie faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu restauracji – kawiarni.

Sąd okręgowy odmówił jednak dokonania wpisu na rzecz spółki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną na postanowienie. SN wskazał, że przy zawieraniu umowy sprzedawcę reprezentowała osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie, spółdzielni lub stowarzyszeniu, co skutkowało nieważnością umowy sprzedaży.

Burmistrz uznał, że w takiej sytuacji na dzień wydawania decyzji użytkownikiem wieczystym przedmiotowego gruntu i właścicielem posadowionych na nim budynków jest spółka B. Jak przy tym zaznaczono, to na posiadaczu zezwolenia na sprzedaż alkoholu ciąży obowiązek udowodnienia, że posiada tytuł prawny do nieruchomości.

Decyzję burmistrza utrzymało Samorządowego Kolegium Odwoławcze. Wyjaśniło, że starający się o zezwolenie do wniosku o jego wydanie zobowiązany jest dołączyć m.in. dokument potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m.in. posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży. Zezwolenie organ cofa m.in. w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Spółka wniosła skargę na decyzje o cofnięciu zezwolenia do sądu administracyjnego. Jej zdaniem, aby stwierdzić, że utraciła ona tytuł prawny do lokalu należało ustalić, czy po postanowieniu Sądu Najwyższego nie zawarła jakiejkolwiek innej umowy, na podstawie której ma prawo korzystać z lokalu restauracji, gdyż sam fakt odmowy wpisania do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego nie oznacza, że na dzień wydania decyzji, wszczęcia postępowania, nie dysponuje ona tytułem prawnym do lokalu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku doszedł do wniosku, że skarga jest bezzasadna. Wskazał, że w opisywanej sprawie organy obu instancji trafnie uznały, że skarżąca spółka utraciła tytuł prawny do nieruchomości, na której posadowiony jest budynek, stanowiący punkt sprzedaży alkoholu i nie posiadała go w dniu wydania decyzji przez organy obu instancji.

Zdaniem sądu, spółka nie wykazała też żadnym stosownym dokumentem, że w czasie wydawania decyzji posiadała tytuł prawny do lokalu. Podkreślono przy tym, że w świetle art. 18 ust. 7 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązkiem przedsiębiorcy, któremu wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest spełnianie warunków prowadzenia sprzedaży przez cały okres, na jaki zezwolenie wydano. Skoro zaś zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, do którego to wniosku należy dołączyć m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, to przez spełnienie powyższego obowiązku należy rozumieć nieprzerwane posiadanie takiego prawa, potwierdzonego dokumentem, w okresie ważności zezwolenia. – Dokumentem takim przedsiębiorca (beneficjent zezwolenia) powinien być w stanie w każdym czasie wykazać, że jego tytuł prawny do lokalu istnieje – zaznaczono.

Dalej WSA zwrócił uwagę, że to z woli ustawodawcy do wykazania tytułu prawnego do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, niezbędne jest przedłożenie dokumentu, co oznacza, że okoliczności tej przedsiębiorca nie może wykazywać innymi środkami dowodowymi. Obligatoryjnego dowodu w postaci dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu nie mogą zastąpić zeznania świadków.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostało w związku z przedłożeniem tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z umowy sprzedaży skarżącej prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku.

– Umowa ta została uznana za nieważną, wobec czego nie można mówić o tym, by na jej podstawie przysługiwał skarżącej tytuł prawny do lokalu – wskazał sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 kwietnia 2019 r.

Sygnatura akt: III SA/Gd 86/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA