Tag:

Decyzje

Powiązane

Akty Prawne

„Policja budowlana” musi działać w zakresie swoich uprawnień

Gdy roboty budowlane wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, organy nadzoru budowlanego nie mają prawa ingerować w sposób władczy.

Jerzy Kowalski: Jaka cena akceptacji

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wydawałoby się, że ta popularna sentencja jasno i precyzyjnie wszystko wyjaśnia. Jednak to tylko złudzenie i po prostu trwanie w mylnym przekonaniu. Czy akceptacja przez uprawnione podmioty funkcjonowania sklepu monopolowego w budynku wielorodzinnym rzeczywiście buduje społeczną zgodę?

Kiedy organ odwoławczy uzupełni postępowanie dowodowe

Organ odwoławczy jest obowiązany ocenić prawidłowość decyzji pierwszoinstancyjnej nie tylko w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu, lecz także pod kątem przepisów prawa materialnego i procesowego, które mają zastosowanie w sprawie rozstrzygniętej tą decyzją.

Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej wymaga decyzji

Gmina, która skierowała osobę do DPS-u, jest właściwa we wszystkich sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej dla tej osoby, w tym w sprawach zmiany placówki.

Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej

Niekiedy budowa domu wiąże się ze zmianą przeznaczenia gruntu. W tym celu należy uzyskać pozytywną decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej i leśnej.

Maciej J. Nowak: Planowanie z pominięciem

Miliony wydanych decyzji o warunkach zabudowy są równoznaczne z milionami rozstrzygnięć opartych tylko na indywidualnych korzyściach. Brakuje uwzględnienia interesu publicznego.

Kiedy i jak może być wznowione postępowanie w sprawie o pozwolenie na budowę

Postępowanie prowadzące do wydania decyzji może być obarczone wadą. W takim przypadku możliwe jest wznowienie postępowania, które pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy (m.in. dotyczącej pozwolenia na budowę).

Pozwolenie na użytkowanie obiektu – całego lub jego części

Po zgromadzeniu i zweryfikowaniu całej dokumentacji załączonej do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego przeprowadza kontrolę. Jej celem jest ustalenie, czy wybudowany obiekt może być użytkowany w sposób, który został określony w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pułapki na inwestora w procedurach budowlanych – zgody i pozwolenia

Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, ale także w jego otoczeniu, wymagane jest pozwolenie konserwatorskie. Nawet pozornie niewielkie inwestycje czy prace mogą wymagać pozwolenia wodnoprawnego bądź zgłoszenia. Niedochowanie tych formalności może skutkować poważnymi problemami.

Kiedy organ odwoławczy musi wydać decyzję merytoryczną

Organ drugiej instancji nie powinien co do zasady uchylać wadliwego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale zastąpić je nowym, prawidłowym.