Tag: Decyzje

Powiązane

Akty Prawne

Odmowa przyjęcia do żłobka powinna mieć formę decyzji

Skoro komisja rekrutacyjna jest organem kolegialnym, w decyzji przez nią wydawanej powinny widnieć podpisy wszystkich członków.

Niektóre obiekty o szczególnym znaczeniu muszą być pilnowane

Ochrona oczyszczalni ścieków, np. przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, leży w interesie społecznym.

Lepiej poczekać z odebraniem 500+

Nawet jeśli sąd powierzył tymczasowo opiekę nad dzieckiem ojcu, z odebraniem świadczenia wychowawczego matce należy poczekać, aż orzeczenie się uprawomocni.

Funkcjonowanie zakładu górniczego ma swoje konsekwencje

Naprawa szkód na gruntach rolnych i leśnych jest niezwykle skomplikowana i czasochłonna. Konieczna jest rekultywacja, co wymaga decyzji administracyjnej.

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Plotki nie mogą utrudniać biznesu - wyrok WSA

Odmowa wydania spółce zezwolenia kateringowego została oparta na anonimach i artykule prasowym.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: gmina rozstrzyga, gdzie można kupić alkohol

Cofnięcie każdego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania. Jeżeli nie stwierdzi się naruszenia zasad sprzedaży, oznacza to, że brak podstaw prawnych do cofnięcia zezwolenia.

Przepis uchwały może także realizować funkcję tylko informacyjną - wyrok WSA w Poznaniu

Naruszenie prawa przez organ gminy może mieć charakter istotny lub nieistotny, zaś tylko akt sprzeczny z prawem, a więc naruszający prawo w sposób istotny, jest nieważny.

W statucie Willi Lentza nie było siedziby - wyrok WSA

Skoro siedziba instytucji kultury ma być wskazana w akcie założycielskim i dokumentach statutowych, nie można było jej pominąć w żadnym z nich.

Decyzja o warunkach zabudowy, czyli jest problem

Praktyka stosowania przepisów dotyczących „wuzetek" powoduje sporo problemów. Jeden z nich dotyczy statusu członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jako stron postępowań w takich sprawach.