Tag: Decyzje

Powiązane

Akty Prawne

Filip Elżanowski, Krzysztof Jaroszyński: Mieć plany to myśleć o skutkach

Gdy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje atrakcyjne nieruchomości, może bardzo obciążyć gminę.

Jeśli gmina chce wesprzeć sportowców, to musi wydać decyzję

Przyznanie stypendium sportowego przez jednostkę samorządu terytorialnego powinno następować w formie decyzji administracyjnej.

Co z decyzją wydaną w wyniku przestępstwa

Może tak się zdarzyć, że decyzja administracyjna została wydana w wyniku przestępstwa. Postępowanie dotyczące takiego rozstrzygnięcia administracyjnego udaje się jednak wznowić.

Zasada wolności budowlanej nie jest absolutna

Sfera nieobjęta przedmiotem reglamentacji ustawowej nie daje podstaw do formułowania przez organy władzy publicznej nakazów i zakazów ustanawianych w drodze decyzji administracyjnej. Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości zaliczyć trzeba te wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dwa tryby na przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego

Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji. Należy jednak pamiętać, że dopiero na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej następuje przejście praw i obowiązków z takiego pozwolenia z jednego podmiotu na inny podmiot.

Odmowa przyjęcia do żłobka powinna mieć formę decyzji

Skoro komisja rekrutacyjna jest organem kolegialnym, w decyzji przez nią wydawanej powinny widnieć podpisy wszystkich członków.

Niektóre obiekty o szczególnym znaczeniu muszą być pilnowane

Ochrona oczyszczalni ścieków, np. przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, leży w interesie społecznym.

Lepiej poczekać z odebraniem 500+

Nawet jeśli sąd powierzył tymczasowo opiekę nad dzieckiem ojcu, z odebraniem świadczenia wychowawczego matce należy poczekać, aż orzeczenie się uprawomocni.

Funkcjonowanie zakładu górniczego ma swoje konsekwencje

Naprawa szkód na gruntach rolnych i leśnych jest niezwykle skomplikowana i czasochłonna. Konieczna jest rekultywacja, co wymaga decyzji administracyjnej.

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.