Tag: Decyzje

Powiązane

Akty Prawne

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Plotki nie mogą utrudniać biznesu - wyrok WSA

Odmowa wydania spółce zezwolenia kateringowego została oparta na anonimach i artykule prasowym.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: gmina rozstrzyga, gdzie można kupić alkohol

Cofnięcie każdego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania. Jeżeli nie stwierdzi się naruszenia zasad sprzedaży, oznacza to, że brak podstaw prawnych do cofnięcia zezwolenia.

Przepis uchwały może także realizować funkcję tylko informacyjną - wyrok WSA w Poznaniu

Naruszenie prawa przez organ gminy może mieć charakter istotny lub nieistotny, zaś tylko akt sprzeczny z prawem, a więc naruszający prawo w sposób istotny, jest nieważny.

W statucie Willi Lentza nie było siedziby - wyrok WSA

Skoro siedziba instytucji kultury ma być wskazana w akcie założycielskim i dokumentach statutowych, nie można było jej pominąć w żadnym z nich.

Decyzja o warunkach zabudowy, czyli jest problem

Praktyka stosowania przepisów dotyczących „wuzetek" powoduje sporo problemów. Jeden z nich dotyczy statusu członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jako stron postępowań w takich sprawach.

Dekomunizacja ulic: nie każda nazwa jest właściwa i dlatego może być zmieniona

Wojewoda, jako organ nadzoru jest nie tylko uprawniony, ale zobowiązany do samodzielnej oceny tego, czy i jakie z przesłanek wydania zarządzenia w przedmiocie zmiany patrona ulicy zaistniały w danej sprawie

Opinia kuratora oświaty ws. planu sieci publicznych szkół nie może wynikać z przypuszczeń - wyrok WSA

Zapowiadana przez ministra edukacji i nauki nowelizacja prawa oświatowego ma znacząco wzmocnić rolę kuratorów oświaty. Jednak już obecnie ustalenie planu sieci publicznych szkół zależy od uzyskania ich pozytywnej opinii.

Obowiązek dochodzenia gminnych należności

- Kontrola RIO wykazała że wójt gminy nie dochodził należności, które były ustalone decyzjami w 2020 r. za usunięcie drzew od dwóch firm na łączną kwotę 20 tys. zł. Nie wysłano upomnienia ani nie prowadzono egzekucji. Wójt tłumaczy to epidemią. Czy jest ryzyko że wójt poniesie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów – pyta radny.

Jakie są obowiązki właścicieli zwierząt - wyrok WSA

Sąd za rażąco sprzeczne z ustawą uznał ograniczenie prawa własności w zakresie decydowania o tym, kiedy na terenie prywatnej nieruchomości można zwolnić psa ze smyczy.