Finanse

"Polska w strefie euro". Debata ekonomistów

rp.pl
O szkodliwych mitach nt. strefy euro i konsekwencjach nie przystąpienia do strefy euro dla polskich przedsiębiorców dyskutowali w Sejmie ekonomiści i eksperci. Zastanawiali się również nad tym, jaka polityka gospodarcza jest konieczna do wejścia Polski do strefy euro.

Debatę zorganizowali Jerzy Meysztowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Business Centre Club i dziennik "Rzeczpospolita". Spotkanie prowadzili Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, Jerzy Meysztowicz oraz Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".

Tak relacjonowaliśmy na żywo przebieg debaty.

14:15

Na tym zakończyła się debata "Polska w strefie euro" zorganizowana w Sejmie przez Business Centre Club i "Rzeczpospolitą". Dziękujemy za śledzenie jej przebiegu! Pełna relacja z dyskusji zostanie opublikowana w jutrzejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" oraz na portalu rp.pl. Zapraszamy!

14:10

Prof. Gomułka: polityka polskich władz dystansowania się wobec UE powoduje, że kurs złotego jest raczej słaby. Gdybyśmy ogłosili, że wchodzimy do strefy euro, rozpoczęłaby się aprecjacja złotego. To dobrze, bo wzrosłaby wartość emerytur, płac itp.

14:07

Mateusz Sabat: wprowadzenie euro przyniosłoby ogromne korzyści dla przedsiębiorstw. Ciągle jest niewiele polskich firm, które zaistniały na zagranicznych rynkach. Wprowadzenie euro ułatwiłoby firmom taką ekspansję. Wymuszałoby - na dłuższą metę - konkurowanie jakością, redukowałoby koszty.

14:05

Ograniczenie ryzyka kursowego, łatwiejszy dostęp do rynków – takich korzyści po wejściu do strefy euro oczekują przedsiębiorcy, których w styczniu pytała o to "Rzeczpospolita". Przypominamy tekst Anny Cieślak-Wróblewskiej na ten temat: Biznes widzi w przyjęciu euro szansę.

14:04

Maciej Bukowski z WISE: strefa euro to nasz główny partner handlowy, cel naszych podróży, miejsca zamieszkania wielu członków naszych rodzin. Niepotrzebnie ponosimy koszty wymiany waluty na euro.

13:58

Andrzej Rzońca: Po wejściu Polski do strefy euro NBP powinien otrzymać szerokie kompetencje w dziedzinie polityki makroostrożnościowej, aby mógł przeciwdziałać negatywnym skutkom niedopasowania stóp procentowych do polskich warunków.

13:50

Mateusz Sabat, członek zarządu Nowoczesnej, przypomina, że Polska to jedyny kraj UE, w którym nie istnieje niezależna Rada Polityki Fiskalnej, czyli ciało opiniujące politykę fiskalną.

13:46

Maciej Bukowski: w Polsce są pewne zalążki sytuacji greckiej, należy ich nie podlewać.

13:40

Zdaniem Rzońcy w razie spowolnienia gospodarczego nie tylko deficyt sektora finansów publicznych wyskoczy ponad 3 proc. PKB, ale też dług publiczny przekroczy unijny limit 60 proc. PKB.

13:38

Andrzej Rzońca, główny ekonomista PO, dawniej członek RPP: polityka gospodarcza umożliwiająca wejście do strefy euro musi mieć dwie cechy. Nie powinna sama być źródłem wstrząsów i powinna móc dostosować się do wstrząsów, czyli musi być elastyczna. Nasza polityka gospodarcza nie spełnia żadnego z tych warunków.

13:36

Główny ekonomista BCC tłumaczy, że nie ma w Polsce żadnego programu poprawienia salda sektora finansów publicznych trwale o 3 pkt proc. Nie tylko PiS go nie ma, nikt go nie ma.

13:32

Prof. Gomułka zwraca uwagę, że większość warunków przystąpienia do strefy euro Polska spełnia. Problemem jest tylko deficyt sektora finansów publicznych. Wprawdzie on jest teraz poniżej 3 proc. PKB, czyli formalnie mieści się w unijnym limicie, ale przy obecnej koniunkturze Polska powinna mieć nadwyżkę rzędu 2 proc. PKB.

13:28

Maciej Bukowski, prezes think-tanku WISE: funkcjonalnie Szwecja i Dania są w strefie euro. Pozostawanie poza strefą euro sprawia, że Polska liczy się coraz mniej.

13:23

Prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, b. wiceminister finansów mówi: po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE praktycznie nie ma różnicy między UE a strefą euro. Wkrótce Polska może być jednym z niewielu państw poza unią walutową - dodaje.

13:19

Rusza trzeci panel: jaka polityka gospodarcza jest potrzebna, abyśmy mogli wejść do strefy euro.

13:08

Zakończyła się druga część debaty "Polska w strefie euro". Przed rozpoczęciem trzeciej, ostatniej części trwa teraz krótka przerwa. Za chwilę wrócimy do relacji na żywo.

13:04

Największymi eurosceptykami są ci, którzy wspólnej waluty nie mają. Kraje w strefie są zwykle zadowolone, choć wyjątkowo słabo – Litwa i Włochy - pisaliśmy w "Rzeczpospolitej" niedawno. Przypominamy ten artykuł: Mieszkańcy strefy euro ją lubią.

12:59

Według Warskiego, własna waluta pozwala rządowi ukryć konsekwencje ewentualnych błędów, np. związanych ze zbyt rozrzutną polityką fiskalną. Własną walutę można bowiem niezauważenie dla wyborców zdewaluować na drodze inflacji.

12:52

Wojciech Warski, prezes Sotfex Data, wiceprezes BCC: utrzymywanie własnej waluty nie służy krajowi, gospodarce, to jest tylko polisa ubezpieczeniowa dla rządzących.

12:46

Skiba: nie mam wrażenia, że będąc poza strefą euro jesteśmy poza dyskusją na temat kształtu UE, a nawet kształtu unii walutowej. Kraje spoza strefy euro często uczestniczą w posiedzeniach Ecofinu.

12:45

12:44

Wiceminister przypomina, że zbyt niskie stopy procentowe skutkują na dłuższą metę nieoptymalną alokacją zasobów, która z kolei negatywnie wpływa na potencjał gospodarki. To nie jest tak, że nadzór i bank centralny mogą tą alokację kontrolować - mówi.

12:42

Ciekawy argument wiceministra Skiby: gdyby stopy procentowe EBC były dla Polski korzystne, to NBP już ustaliłby własne stopy na tym samym poziomie.

12:39

Min. Leszek Skiba tłumaczy, że z perspektywy MF punktem wyjścia do dyskusji o euro jest bilans korzyści i kosztów wejścia. A według niego ten bilans sugeruje, że przyjęcie euro nie jest rozwiązaniem na dzisiaj.

12:34

Teraz czas na wiceministra Skibę, jedynego przedstawiciela rządu w dyskusji.

12:31

Burnos dodaje, że rozwój polskiej gospodarki wymaga nie wzrostu konsumpcji, tylko inwestycji. Inwestycje potrzebują zaś stabilnych ram, przejrzystości. Euro w tym pomoże.

12:29

Joanna Burnos z Nowoczesnej: UE ma wątpliwości co do intencji Polski. Deklaracja, ze wchodzimy do strefy euro, to byłaby stabilizacja naszego wizerunku. Potwierdzenie, że rzeczywiście dążymy do tego, co zadeklarowaliśmy w traktacie akcesyjnym, stanowiłoby nowy motor rozwoju relacji z UE.

12:24

Prof. Katarzyna Żukrowska z SGH: Polska jest w fazie doganiania krajów Europy Zachodniej, to naturalnie będzie sprzyjało aprecjacji złotego, co z kolei będzie ograniczało naszą konkurencyjność.

12:20

Moderator Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej i przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, tłumaczy, że po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE kraje nie posługujące się euro będą miały znacząco mniejszą rolę.

12:16

Rozpoczyna się druga część debaty, dotycząca konsekwencji nieprzystąpienia do strefy euro. W tym panelu uczestniczy m.in. wiceminister finansów Leszek Skiba.

12:13

Zdaniem Nowaka, przekonywanie, że przyjęcie euro będzie korzystne dla polskiej gospodarki jest bez sensu, bo to jest daleki od indywidualnych doświadczeń ludzi. Lepiej mówić im: będziecie jak Niemcy.

12:11

Krzysztof Nowak, właściciel agencji PR Profile, ma pomysł na "zareklamowanie" euro Polakom: trzeba się odwołać do ich kompleksów.

12:09

Przypomnijmy też, co Marek Belka, były prezes NBP mówił w wywiadzie w "Rzeczpospolitej" o wprowadzeniu euro w Polsce: Słaby złoty nas rozleniwia

12:01

Zwraca też uwagę na to, że kredyt będzie tańszy. Można wprawdzie argumentować, że to nas naraża na bańki spekulacyjne, np. na rynku nieruchomości, ale przecież od tego mamy nadzór finansowy, bank centralny itp.

11:59

Ewa Sadowska-Cieślik argumentuje, że przeciwnie. Eliminacja zmienności kursu to byłaby ogromna korzyść. Są szacunki, że bilans kosztów i korzyści przyjęcia euro to 7 proc. PKB w ciągu dekady i to w dużej mierze jest właśnie pochodna mniejszych kosztów transakcyjnych.

11:55

Czy wejście do strefy euro sprawiłoby, że gospodarka rozwijałaby się wolniej, np. dlatego, że pozbawiona byłaby atutu w postaci płynnego kursu waluty?

11:53

Prof. Wójcik: argument, że spełnianie kryteriów z Maastricht - warunek wejścia do strefy euro - może być niekorzystne dla polskiej gospodarki, jest nieuzasadniony. Spełnianie tych kryteriów jest korzystne dla długoterminowego wzrostu polskiej gospodarki.

11:52

W "Rzeczpospolitej" pisaliśmy już o tym, że to nie poziom zamożności decyduje o gotowości gospodarki do przyjęcia wspólnej waluty. Przypominamy tekst Anny Cieślak-Wróblewskiej: Biedne kraje też mogą mieć euro.

11:51

Były wiceminister spraw zagranicznych tłumaczy, że źródłem tego mitu jest to, że EBC prowadzi politykę pieniężną jednakową dla wszystkich państw UE. Może się więc wydawać, że nie wszystkim ona pasuje, stąd tak ważna jest konwergencja, podobny poziom rozwoju. Ale właśnie po to kraje członkowskie zachowują dużą autonomię w polityce fiskalnej, aby zapobiegać ewentualnym negatywnym konsekwencjom niedopasowanej polityki pieniężnej.

11:48

Prof. Artur Nowak-Far, b. wiceminister spraw zagranicznych twierdzi, że przyjęcie euro stwarza pewne szanse rozwojowe.

11:47

Kolejny mit: do strefy euro możemy wejść dopiero wtedy, gdy Polska będzie na poziomie rozwoju zbliżonym do państw Europy Zachodniej.

11:45

Ewa Sadowska-Cieślak tłumaczy, że w EBC decyzje podejmuje się w drodze konsensusu, a ministrowie finansów państw strefy euro spotykają się co miesiąc na posiedzeniach Rady ds. Gospodarczych i Finansowych. Krótko mówiąc: kraje należące do unii walutowej mają możliwość wpływania na jej kształt, na reformy.

11:42

Ewa Sadowska-Cieślak, b. doradca prezesa NBP (Leszka Balcerowicza), członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich: jeśli ktoś sądzi, że zastąpienie złotego euro oznacza wyrzeczenie się suwerenności, nie rozumie tego pojęcia.

11:37

Warto przypomnieć, że prof. Wójcik był w latach 2007–2009 dyrektorem Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. W tej roli koordynował pracę nad głośnym raportem dotyczącym korzyści i kosztów przyjęcia euro w Polsce.

11:32

Co jest źródłem mitu, że przyjęcie euro podbije inflację? Prof. Wójcik tłumaczy, że to jest po prostu błąd percepcji. Badania pokazują, że ludzie po prostu postrzegają ceny w euro jako wyższe.

11:28

Przypominamy też w tym kontekście tekst Anny Cieślak-Wróblewskiej opublikowany w styczniu w "Rzeczpospolitej": Zamiana waluty na euro nie powoduje wzrostu inflacji.

11:24

Prof. Cezary Wójcik z SGH twierdzi, że przyjęcie euro nie zmieni nic w fundamentach polskiej gospodarki. - Nie będzie tak, że nagle ceny zaczną rosnąć wolniej, niż płace - powiedział prof. Wójcik.

11:20

Poseł Marcin Święcicki: przyjęcie euro może doprowadzić nawet do spadku cen. Dotyczy to tych towarów, które można importować. Dzięki euro łatwiej będzie bowiem porównywać ceny, co zwiększy konkurencję między sprzedawcami z Polski i z zagranicy.

11:15

Pierwsza dyskusja panelowa to: "Obalanie szkodliwych mitów o strefie euro". Mit pierwszy: wprowadzenie euro podbije inflację.

11:10

W Sejmie rozpoczyna się debata „Polska w strefie euro” zorganizowana przez BCC, „Rzeczpospolitą” oraz Jerzego Meysztowicza, przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Uczestnicy debaty

W debacie udział wzięli m.in.: dr Maciej Bukowski - prezes WiseEuropa, prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club, b. wiceminister finansów, Jan Król – b. wicemarszałek Sejmu, członek Rady Głównej BCC, dr Aleksander Łaszek – wiceprezes zarządu, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, prof. Artur Nowak-Far – b. wiceminister spraw zagranicznych, prof. Witold Orłowski – rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. Andrzej Rzońca – b. członek RPP, główny ekonomista PO, Mateusz Sabat – członek zarządu .N, Koordynator Krajowy Sieci Eksperckiej Lepsza Polska, Ewa Sadowska-Cieślak – b. doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Marcin Święcicki – poseł Sejmu RP, dr Wojciech Warski – prezes Softex Data, wiceprezes BCC oraz prof. Cezary Wójcik – b. dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Polska Akademia Nauk.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL