Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości chodzi o raportowanie szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dotyczy to m.in. kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych oraz poszanowania praw człowieka. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r.

Według Ministerstwa Finansów nowy obowiązek sprawozdawczy obejmie ok. 300 podmiotów. Będą to głównie banki, zakłady ubezpieczeń i emitenci papierów wartościowych. Chodzi o firmy o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 500 osób, sumie aktywów bilansu przekraczającej 85 mln zł lub przychodach netto ze sprzedaży powyżej 170 mln zł.

Zgodnie z ustawą oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych ma obejmować m.in. zwięzły opis modelu biznesowego, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności, opis polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów tych polityk. Obejmie rok obrotowy zaczynający się w styczniu 2017 r.

Spółki będą miały możliwość raportowania według dowolnie wybranych zasad: krajowych, unijnych lub międzynarodowych. Oznacza to także możliwość stosowania własnych, indywidualnych zasad, przy zachowaniu minimalnych wymogów ustawowych. Ma obowiązywać zasada „stosuj lub wyjaśnij". Gdy dana firma nie prowadzi polityki w zakresie odpowiedzialności społecznej, będzie musiała ujawnić ten fakt i podać przyczyny.

Dla wielu podmiotów duże znaczenie ma możliwość odliczenia wydatków na nowe obowiązki. Pojawiają się wątpliwości, czy są to wydatki na cele reklamowe, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy na cele reprezentacji (niepodlegające odliczeniu).

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rz" wyjaśniło, że rozstrzygnięcie, czy dany wydatek spełnia warunki zaliczenia go do kosztu uzyskania przychodów, może nastąpić wyłącznie na bazie konkretnego stanu faktycznego, po analizie całokształtu okoliczności danej sprawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT odliczeniu podlegają wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dlatego w razie wątpliwości warto wystąpić o interpretację podatkową. Najnowsze interpretacje są korzystne dla podatników. Fiskus zgodził się na odliczenie wydatków na program wolontariatu pracowniczego (IBPB-1-1/4510-270/16-1/SG) oraz działań uwzględniających w prowadzonym biznesie problematykę społeczną i środowiskową (IBPB-1-3/4510-247/16/TS). Wydatki inne niż bezpośrednio związane z przychodem potrącalne są w dacie ich poniesienia (w dniu ujęcia ich w księgach rachunkowych).

etap legislacyjny: ustawa przekazana do Senatu