- Na początku bieżącego roku zamówiliśmy prenumeratę czasopisma branżowego. Jak powinniśmy ująć w księgach jej koszty? – pyta czytelniczka.

Prenumeraty czasopism charakteryzują się okresowością (tygodniki, miesięczniki, kwartalniki itd.) i najczęściej są opłacane z góry. Te cechy sprawiają, że koszty związane z ich zakupem zgodnie z art. 39 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) zalicza się do czynnych rozliczeń międzyokresowych, gdyż niewątpliwie dotyczą one przyszłych okresów. Odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinno się dokonywać proporcjonalnie do okresu, jakiego dotyczy prenumerata. I tak np. dla prenumeraty rocznej miesięczne odpisy będą stanowiły 1/12 kosztu jej zakupu.

Zasada memoriału

Stosowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów znajduje swoje uzasadnienie również w zasadzie memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 uor). Takie rozwiązanie ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy zakupiona prenumerata dotyczy kilku okresów sprawozdawczych, gdy pozwala aktywować koszty w odpowiednim momencie, dzięki czemu uzyskujemy rzeczywisty obraz wyniku finansowego.

Przykład

Załóżmy, że spółka zakupiła roczną prenumeratę czasopisma od kwietnia 2015 r. Otrzymała fakturę pro-forma, po czym zrealizowała przelew na kwotę 738 zł. Następnie otrzymała fakturę VAT o wartości brutto zgodnej z przelaną kwotą. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

Ewidencja księgowa będzie wyglądała następująco:

1. Opłacenie prenumeraty:

Wn „Rozrachunki z dostawcami" 738 zł

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Ma „Rachunek bieżący" 738 zł

2. Otrzymanie faktury VAT za prenumeratę:

Wn „Rozliczenie zakupu" 600 zł

Wn „VAT naliczony i jego rozliczenie" 138 zł

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 738 zł

3. Rozliczenie faktury:

Wn „Zużycie materiałów i energii" 600 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 600 zł

4. Zaliczenie kosztów do rozliczenia w czasie:

Wn „RMK czynne" 600 zł

Ma „Rozliczenie kosztów" 600 zł

5. Miesięczny odpis prenumeraty:

600 zł/12 miesięcy = 50 zł/ miesiąc

Wn „Koszty zarządu" 50 zł

Ma „RMK czynne" 50 zł

Gdyby spółka prowadziła ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4, księgowanie faktury za prenumeratę na rozliczeniach międzyokresowych kosztów nie miałoby wpływu na zmianę stanu produktów.

Przykład

Załóżmy, że dane są takie same jak w poprzednim przykładzie, z tym że firma prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. W takiej sytuacji ewidencja księgowa wyglądałaby następująco:

1. Opłacenie prenumeraty:

Wn „Rozrachunki z dostawcami" 738 zł

Ma „Rachunek bieżący" 738 zł

2. Otrzymanie faktury VAT za prenumeratę:

Wn „Rozliczenie zakupu" 600 zł

Wn „VAT naliczony i jego rozliczenie" 138 zł

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 738 zł

3. Zaliczenie kosztów do rozliczenia w czasie:

Wn „RMK czynne" 600 zł

Ma „Rozliczenie zakupu" 600 zł

4. Miesięczny odpis prenumeraty:

600 zł/12 miesięcy = 50 zł/ miesiąc

Wn „Zużycie materiałów i energii" 50 zł

Ma „RMK czynne" 50 zł

Uwaga! Koszty prenumeraty związane z jej papierowym wydaniem powinno się księgować na koncie „Zużycie materiałów i energii". Natomiast w przypadku prenumeraty w postaci elektronicznego dostępu do danych – jako „Usługi obce".

Możliwe uproszczenie

W zależności od tego, czy koszty związane z prenumeratą czasopisma są istotne czy nie, spółka może zrezygnować z rozliczenia kosztów w czasie i całość wydatków na prenumeratę odnieść bezpośrednio w koszty. Informacje o tego typu uproszczeniu zgodnie z art. 4 ust. 4 uor powinny zostać zawarte w polityce (zasadach) rachunkowości firmy. Jeżeli w spółce występuje więcej kosztów o podobnym charakterze (np. z tytułu czynszów lub polis ubezpieczeniowych), to należy sprawdzić, czy pomimo tego, że pojedynczo są to koszty nieistotne, sumarycznie nie będą w sposób znaczący zniekształcać wyniku finansowego (art. 8 ust. 1 uor).

Autorka jest starszym konsultantem w departamencie audytu Grupa ECA