Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest kolejnym postępowaniem restrukturyzacyjnym, oprócz postępowania o zatwierdzenie układu (PZU), przyspieszonego postępowania układowego (PPU), postępowania układowego (PU) oraz postępowania sanacyjnego (PS).Co je jednak odróżnia to to, że w największym stopniu będzie ono pozasądowe oraz że będzie miało charakter epizodyczny - można z niego bowiem skorzystać tylko do końca czerwca 2021 r.

Jak zacząć? Przebieg procedury

Aby zrestrukturyzować się w formule uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy tego postępowania. Doradca restrukturyzacyjny to osoba zawodowo zajmująca się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, która zdała państwowy egzamin i legitymuje się licencją wydawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Umowę można też zawrzeć ze spółką, w której działają indywidualni doradcy restrukturyzacyjni. Specjalną kategorią wśród doradców są kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni, których na ten moment jest 32, podczas gdy wszystkich doradców ok. 1 440. Kwalifikowany doradca jest uprawniony do prowadzenia postępowań wobec podmiotów największych oraz tych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia interesów państwa. Udział w całym procesie profesjonalnego podmiotu, jakim jest doradca restrukturyzacyjny ma zapewnić rękojmię jego rzetelnego oraz sprawnego przeprowadzenia w interesie dłużnika, z którym zawierana jest umowa.

Po podpisaniu umowy z doradcą oraz przekazaniu mu propozycji układowych, spisu wierzytelności, a także spisu wierzytelności spornych dokonywane jest obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania. Następnie po opracowaniu propozycji układowych przeprowadzane jest głosowanie korespondencyjne wierzycieli lub zgromadzenie wierzycieli pod przewodnictwem nadzorcy, które może odbyć się także w formie zdalnej. W wypadku przyjęcia układu przez wierzycieli, nadzorca składa wniosek o jego zatwierdzenie przez sąd.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może trwać maksymalnie 4 miesiące na etapie przedsądowym. Jeżeli w tym czasie - od opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o którym była mowa wyżej - nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie jest umarzane.

Co zyskujemy przeprowadzając całą procedurę?

Zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim jego pozasądowy charakter, zestawiony z tzw. immunitetem egzekucyjnym. Oznacza to, że od obwieszczenia o wszczęciu postępowania, wierzyciele co do zasady nie mogą prowadzić przeciwko przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych. Uzyskany w ten sposób czasokres immunitetu egzekucyjnego musi być wykorzystany na wypracowanie propozycji układowych, będących wyrazem kompromisu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Trzeba także zaakcentować - co szczególnie istotne w dobie pandemii Covid-19 - że zgromadzenie wierzycieli może odbyć się zdalnie, nie jest zatem bezwzględnie konieczna obecność na zgromadzeniu.

Wreszcie, nie bez znaczenia jest skutek w postaci czasowego wstrzymania obowiązku spłaty zobowiązań układowych oraz możliwości czasowego ograniczenia dopuszczalności wypowiadania dłużnikowi - przedsiębiorcy - kluczowych umów, takich jak umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Interesy wierzycieli są również zabezpieczone poprzez możliwość złożenia wniosku o uchylenie przez sąd restrukturyzacyjny skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. W wypadku dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w złej wierze, dłużnik ma ponosić także odpowiedzialność odszkodowawczą.

Przyszłość

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne projektowane jest jako rozwiązanie czasowe, z którego przedsiębiorcy będą mogli korzystać do 30 czerwca 2021 r. Należy mieć nadzieję, że doświadczenie zebrane na podstawie stosowania wprowadzanych przepisów będą służyć wypracowaniu stałych rozwiązań ułatwiających zawarcie układu w procedurach pozasądowych.

Karol Tatara – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz radca prawny, Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji, Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda