Tag: Upadłość

Powiązane

Bankructwo

Kiedy zgłosić wniosek o upadłość spółki?

Ustalenie terminy złożenia wniosku upadłościowego lub restrukturyzacyjnego jest szczególnie ważne dla członków zarządu - w ten sposób mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Składki na NFZ a wspólnicy spółki jawnej w upadłości

Spółka jawna ma odrębną podmiotowość prawną od osób fizycznych ją tworzących. Jej niewypłacalność lub ogłoszenie upadłości, nie jest równoznaczne z niewypłacalnością jej wspólników czy automatycznym postawieniem ich w stan upadłości. Okoliczności dotyczące spółki mają jednak wpływ na prawa lub obowiązki tych wspólników.

Stan po epidemii, a obowiązek składania wniosków upadłościowych

Od ponad dwóch lat w Polsce obowiązuje formalne zawieszenie obowiązku składania wniosków upadłościowych przez podmioty, u których wystąpił stan niewypłacalności. Pomimo że w wielu przypadkach nie rozpoczął biegu 30-dniowy termin na złożenie wniosku upadłościowego, dłużnicy składają wnioski tak, jakby moratorium upadłościowe już zostało uchylone.

Likwidacja zakładu pracy odbiera ochronę młodej matce

Już samo rozpoczęcie procedury likwidacji zakładu pracy pozwala wypowiedzieć umowę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie musi czekać do zakończenia tego procesu.

Upadłość – uprawnienie czy kara?

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest z jednej strony obowiązkiem, ale i uprawnieniem, dzięki któremu dłużnik czy osoba reprezentująca jego interesy może uniknąć odpowiedzialności za długi swoje czy reprezentowanego podmiotu.

Upadłość jako szczególna przesłanka zmiany wykonawcy

Zdaniem TSUE sukcesja może oznaczać przejęcie przez nowego wykonawcę całości lub tylko części majątku pierwotnego wykonawcy, a zatem za jej przejaw można uznawać przeniesienie jedynie danej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kiedy zgłosić wniosek o upadłość spółki?

Dla członków zarządu spółki istotne jest ustalenie terminu, kiedy złożenie wniosku upadłościowego lub restrukturyzacyjnego zapewni im zwolnienie z odpowiedzialności. Sama nadzieja na wpływy i zyski lub zainicjowanie czysto formalnych działań celem uzyskania dodatkowego finansowania nie będzie dla nich wystarczającym usprawiedliwieniem.

Odpowiedzialność zarządu: kiedy jest właściwy czas na zgłoszenie upadłości?

W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. lub akcyjnej za jej zaległości podatkowe całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu, jeśli w zawiniony sposób, we właściwym czasie, nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, lub nie zostanie otwarte postępowanie restukturyzacyjne, lub nie nastąpi zatwierdzenie układu. Prezesi i inni członkowie zarządów spółek zadają sobie pytanie – kiedy jest ten „właściwy czas” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uwolnienie się od odpowiedzialności majątkowej za długi przedsiębiorstwa?

GO Sport - pierwsza upadłość z listy sankcyjnej. Co z wierzycielami?

Żaden z wierzycieli powiązanych z firmami wpisanymi na listę sankcyjną nie może otrzymać choćby złotówki z podziału masy upadłości – wskazuje mec. Bartosz Sierakowski, doradca restrukturyzacyjny, kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Upadłość dłużnika zamiast egzekucji

Z punktu widzenia wierzyciela, korzystającego z przymusowego dochodzenia roszczenia, istotne jest jak najszybsze i maksymalnie skuteczne odzyskanie swojej wierzytelności. Czasem cele te można zrealizować efektywniej nie w drodze egzekucji, lecz w postępowaniu upadłościowym.