Nowe obostrzenie przewiduje rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i obowiązuje od soboty 28 listopada br. Brak jest jeszcze regulacji na poziomie ustawy, które maja wejść w życie 27 grudnia 2020 r.

Par. 25. ust. 2c) rozporządzenia stanowi, że obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego obowiązuje także w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. W przepisach wyjaśniono, że za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Czytaj także: Koronawirus: kary za brak maseczki w miejscu pracy

Wobec powyższego dystans stosowany w pracy traci na znaczeniu. Co do zasady osoby pracujące w dużych przestrzeniach takich jak hale lub chociażby strefy typu open space są zobowiązane zakrywać nos i usta. Z przepisów wynika, że taki sam obowiązek dotyczy pomieszczeń socjalnych, w związku z czym pracownicy spożywający posiłki w pracy powinni zadbać o to, by jeść w samotności.