Tag: Obowiązki Pracodawcy

Powiązane

Kadry

ZUS IWA złóż do wtorku, jeśli jesteś płatnikiem składek

Tylko do 31 stycznia mają czas na złożenie druku ZUS IWA płatnicy składek, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Dane z formularza posłużą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika.

Nawet fotka w intranecie może wymagać zgody pracownika

Nie zawsze szefowi wykorzystują wizerunek podwładnych legalnie. Czasem też naruszają ich dobra osobiste, umieszczając zdjęcia w dwuznacznym kontekście albo ośmieszające pracowników.

Czas na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Najpóźniej do końca roku pracodawcy muszą usunąć z dokumentacji dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Alkohol na firmowej wigilii z umiarem

Na opłatkowym spotkaniu pracodawca może pozwolić na spożycie niewielkich ilości alkoholu. Nie zwalnia to jednak pracownika z odpowiedzialności za wszczęte bójki czy inne naganne zachowania.

Pracowników na home office trzeba edukować z BHP

Wypełniając obowiązki szkoleniowe i informacyjne wobec osób wykonujących pracę zdalnie, pracodawca ograniczy, a nawet wyeliminuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich pracy.

Osoba pracująca zdalnie ma prawo być offline

W przepisach prawa brak jest jak dotąd odrębnej regulacji dotyczącej tzw. prawa do wyłączenia się. Można je jednak wyprowadzić z ogólnych przepisów o czasie pracy oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Krótsza dniówka przez brak ogrzewania

Pracownik może wnioskować o skrócenie czasu pracy w związku z niskimi temperaturami. A jeśli stwarza to zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, nawet przerwać pracę.

Przy obniżeniu wpłaty uczestnika PPK pracodawca sprawdza tylko pensję, którą wypłaca

Uczestnik PPK może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia, jeśli miesięcznie zarabia z różnych źródeł nie więcej niż 1,2-krotności minimalnej płacy. Ma obowiązek pilnować, czy nie przekracza tego progu.

Urlop proporcjonalny także za miesiąc bez pracy

Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego ważne jest, do kiedy pracownik jest zatrudniony, a nie to, czy w danym miesiącu pracował.

Zabójstwo na terenie pracodawcy to nie wypadek przy pracy

Związek miejscowy i czasowy wypadku z pracą sprowadza się do ustalenia, że zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź w miejscu zakreślonym strefą zagrożenia stwarzanego przez pracę, przez powiązanie doznania uszczerbku na zdrowiu z wykonywaniem przez pracownika określonych czynności mających związek z pracą. Ubezpieczeniem wypadkowym nie jest objęta każda odpowiedzialność pracodawcy za skutki zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pracownika.