Tag:

Obowiązki Pracodawcy

Powiązane

Kadry

Kara także za luki w informacji o warunkach zatrudnienia

Wykroczeniem jest nie tylko niepoinformowanie pracownika o warunkach, na jakich został zatrudniony, w terminie, ale też dopuszczenie się w niej braków, które rażąco naruszą ten obowiązek.

„Starego” pracownika nie trzeba informować na piśmie o nowych przerwach

Pracodawca nie ma obowiązku przekazywać uzupełnionej informacji o warunkach zatrudnienia osobom zatrudnionym przed 26 kwietnia br. Ale musi stosować wobec nich nowe przepisy.

Szersza informacja o warunkach zatrudnienia

Osobom przyjmowanym do pracy, począwszy od 26 kwietnia br., pracodawca musi przekazać znacznie więcej wiadomości dotyczących czasu pracy, praw i obowiązków.

ZUS IWA złóż do wtorku, jeśli jesteś płatnikiem składek

Tylko do 31 stycznia mają czas na złożenie druku ZUS IWA płatnicy składek, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Dane z formularza posłużą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika.

Nawet fotka w intranecie może wymagać zgody pracownika

Nie zawsze szefowi wykorzystują wizerunek podwładnych legalnie. Czasem też naruszają ich dobra osobiste, umieszczając zdjęcia w dwuznacznym kontekście albo ośmieszające pracowników.

Czas na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Najpóźniej do końca roku pracodawcy muszą usunąć z dokumentacji dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Alkohol na firmowej wigilii z umiarem

Na opłatkowym spotkaniu pracodawca może pozwolić na spożycie niewielkich ilości alkoholu. Nie zwalnia to jednak pracownika z odpowiedzialności za wszczęte bójki czy inne naganne zachowania.

Pracowników na home office trzeba edukować z BHP

Wypełniając obowiązki szkoleniowe i informacyjne wobec osób wykonujących pracę zdalnie, pracodawca ograniczy, a nawet wyeliminuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich pracy.

Osoba pracująca zdalnie ma prawo być offline

W przepisach prawa brak jest jak dotąd odrębnej regulacji dotyczącej tzw. prawa do wyłączenia się. Można je jednak wyprowadzić z ogólnych przepisów o czasie pracy oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Krótsza dniówka przez brak ogrzewania

Pracownik może wnioskować o skrócenie czasu pracy w związku z niskimi temperaturami. A jeśli stwarza to zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, nawet przerwać pracę.