Tag:

Obowiązki Pracownika

Powiązane

Kadry

Czy przyjacielskie stosunki uzasadnią odmowę zeznań w sądzie pracy?

Wezwany jako świadek w sprawie nie może odmówić stawienia się w sądzie czy składania zeznań powołując się na przyjacielskie stosunki z osobą, z którą firma się sądzi. W przeciwnym razie grozi mu grzywna a nawet areszt.

Psychopata niszczy firmę od środka

Jeżeli organizacja zignoruje sygnały nadużyć i nie włączy działań zaradczych, może to spowodować trwały odpływ kadr, negatywny PR oraz niezagospodarowane wakaty.

Brak ukraińskiego paszportu: czy można dalej pracować w Polsce?

Zawieszenie wydawania paszportów Ukraińcom w wieku poborowym przebywających poza swoim krajem bezpośrednio przełoży się także na perspektywy ich legalnego pobytu i możliwości pracy w Polsce.

Utrata zaufania to nie jest uniwersalny sposób na pozbycie się pracownika

Podanie utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę jest wystarczające do zachowania wymogów formalnych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że ta przyczyna jest prawdziwa i rzeczywista.

Kolejni świadczeniobiorcy muszą rozliczyć się z zarobków

Osoby dorabiające do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także ich pracodawcy, mają obowiązek zaraportować ZUS do 31 maja wysokość przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy, tj. za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Kiedy ZUS może zobowiązać świadczeniobiorcę do zwrotu?

Spóźniona dyscyplinarka może się obronić

Zwolnienie natychmiastowe będzie zgodne z prawem, mimo że pracodawca przekroczy termin na doręczenie pracownikowi oświadczenia w tej sprawie, jeśli przekroczenie to będzie nieznaczne, a pracodawca mu nie zawinił.

Po długim L-4 pracodawca nie może udzielić urlopu bez badań lekarskich

Możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni zależy od tego, czy lekarz potwierdzi, że odzyskał on zdolność do pracy.

Kajetan Bartosiak: O badaniu trzeźwości nie tylko w Dniu Strażaka

Pojawia się pytanie, a co jeśli organ, który ma zbadać trzeźwość, jest „podporządkowany” badanemu?

Oferta rozstania może się zdezaktualizować

Jeśli wniosek pracownika o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie określa terminu na odpowiedź, zwłoka w jego akceptacji i poinformowaniu drugiej strony może spowodować, że do zawarcia porozumienia nie dojdzie.

Sławomir Paruch, Michał Włodarczyk: Wartości firmy vs. przekonania pracowników

Pracodawca może utożsamiać się z danymi ideami. Nie może jednak zmuszać zatrudnionych do udziału w konkretnych inicjatywach, jeśli nie dotyczą ich pracy.