Tag: Obowiązki Pracownika

Powiązane

Kadry

Każda firma będzie musiała chronić sygnalistów

Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 249 osób muszą mieć wewnętrzne kanały zgłoszeń nadużyć prawa już od 17 grudnia br. Ale ochronę sygnalistów muszą zapewnić od tego dnia również mniejsi pracodawcy.

Za opór w noszeniu maseczki szef obniży premię

Premia uznaniowa może służyć jako skuteczny system nagród i kar za stosowanie się do obowiązku zasłaniania nosa i ust w firmie. Premia regulaminowa nie daje tyle swobody.

Dodatek należy się też za kilka minut pracy w nocy

Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w nocy także, gdy przepracuje w porze nocnej niepełną godzinę.

Szef może surowo potraktować nieusprawiedliwioną nieobecność

Nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Szef może się obronić przed pracowniczą dyscyplinarką

Etatowiec może odejść z pracy z dnia na dzień, gdy firma ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki wobec niego. Jeśli jednak okaże się, że w rzeczywistości tak nie było, nie tylko nie dostanie odszkodowania, ale sam może je zapłacić.

Pracownicy ujawnią tajemnice firm. Rząd pracuje nad nową ustawą

Kto zgłosi nieprawidłowości, zachowa etat czy kontrakt, choćby wcześniej miał być zwolniony.

Urząd podważy naciągany kontrakt z własnym pracownikiem

Pracownikowi nie można powierzyć na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania mieszczącego się w rodzaju wykonywanej przez niego pracy, nawet gdy wykracza poza zakres jego obowiązków.

Jakub Sewerynik: Luksemburg inaczej niż Strasburg o symbolach religijnych

Zakaz noszenia widocznych symboli religijnych, w tym ubioru, w miejscu pracy nie stanowi dyskryminacji – uznał niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Protest przeciwko władzom publicznym to nie strajk

Udział w proteście, którego adresatem nie jest pracodawca, może wiązać się dla pracownika z konsekwencjami dyscyplinarnymi w zakładzie pracy. Chyba że przypada poza godzinami pracy albo w czasie urlopu.

Pracownik odpracuje firmowe dofinansowanie kosztów jego nauki

Jeżeli pracodawca chce zobowiązać zatrudnionego, aby odpracował on przyznaną mu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, musi zawrzeć taką klauzulę w umowie szkoleniowej.