Tag: Obowiązki Pracownika

Powiązane

Kadry

Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. GPS w służbowych autach

Geolokalizator w firmowym samochodzie stanowi ingerencję w prawo do poszanowania prywatności pracownika, ale jest to ingerencja legalna - uznał Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Niezgoda na badanie trzeźwości obciąży pracownika

Nowe przepisy nie przesądzają wprost, czy zatrudniony musi poddać się badaniu alkomatem.

Wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników budzi pytania

Pracodawcy nie wiedzą, czy wolno sprawdzać pracownika poza czasem określonym w regulaminie.

Alkohol na firmowej wigilii z umiarem

Na opłatkowym spotkaniu pracodawca może pozwolić na spożycie niewielkich ilości alkoholu. Nie zwalnia to jednak pracownika z odpowiedzialności za wszczęte bójki czy inne naganne zachowania.

Pracowników na home office trzeba edukować z BHP

Wypełniając obowiązki szkoleniowe i informacyjne wobec osób wykonujących pracę zdalnie, pracodawca ograniczy, a nawet wyeliminuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich pracy.

Kontrola w domu pracownika nie jest konieczna

Możliwość polecenia czy zezwolenia na wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika nie będzie uzależniona od uprzedniego sprawdzenia, jak urządził sobie miejsce pracy w domu.

Osoba pracująca zdalnie ma prawo być offline

W przepisach prawa brak jest jak dotąd odrębnej regulacji dotyczącej tzw. prawa do wyłączenia się. Można je jednak wyprowadzić z ogólnych przepisów o czasie pracy oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zima usprawiedliwi pracownika

Jeśli śnieżyca opóźniła dotarcie do pracy lub była powodem, dla którego nie dotarł do firmy w ogóle, pracodawca może – ale nie musi – uznać tę nieobecność za usprawiedliwioną.

Krótsza dniówka przez brak ogrzewania

Pracownik może wnioskować o skrócenie czasu pracy w związku z niskimi temperaturami. A jeśli stwarza to zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, nawet przerwać pracę.

Zabójstwo na terenie pracodawcy to nie wypadek przy pracy

Związek miejscowy i czasowy wypadku z pracą sprowadza się do ustalenia, że zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym bądź w miejscu zakreślonym strefą zagrożenia stwarzanego przez pracę, przez powiązanie doznania uszczerbku na zdrowiu z wykonywaniem przez pracownika określonych czynności mających związek z pracą. Ubezpieczeniem wypadkowym nie jest objęta każda odpowiedzialność pracodawcy za skutki zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pracownika.