Wsparcie dla projektów, których efektem ma być poprawa efektywności energetycznej, przewidziane zostało w działaniu 5.1 programu regionalnego województwa lubelskiego. Zgodnie z ogłoszeniem o rozpoczęciu konkursu i jego regulaminem, nabór wniosków ma ruszyć 18 listopada b.r. i będzie prowadzony do końca stycznia przyszłego roku.

Wnioski o dofinansowanie mają prawo składać mikro, małe i średnie firmy oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Przedsiębiorstwa, które uzyskają wsparcie, będą mogły je przeznaczyć m.in. na:

- przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektów w przedsiębiorstwach,

- wykorzystanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,

- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,

- budowę i przebudowę (wymianę) źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),

- przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W trakcie realizacji inwestycji i działań polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa będzie także budowa (rozbudowa) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile zalecenia wprowadzenia takich systemów wynikają z audytu energetycznego, przeprowadzonego wcześniej w firmie).

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego). Jako element powyższych rodzajów przedsięwzięć możliwa będzie także realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Reasumując, lubelscy przedsiębiorcy mają szansę pozyskać dofinansowanie na przeprowadzenie kompleksowych projektów unowocześniających wykorzystywane linie produkcyjne, dających szansę zastosowania nowych technologii i wprowadzenia nowych procesów, przy czym wszystkie takie działania muszą przynosić bardzo wymierne korzyści środowiskowe, przejawiające się mniejszym poborem energii, wody, materiałów, surowców, ich efektywniejszym wykorzystaniem.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Rzecz o finansach

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania do wydatków kwalifikowanych wynosi: 65 proc. w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstwa, 55 proc. w przypadku średniej wielkości firm oraz 45 proc. dla beneficjentów – spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Łącznie na sfinansowanie najlepszych projektów zarezerwowano ponad 118 mln zł.