Arkadiusz Juzwa

Oddział w Polsce jako zakład

Utworzenie w Polsce oddziału zagranicznego przedsiębiorcy nie w każdym przypadku skutkuje koniecznością rozliczania podatku dochodowego w naszym kraju.

Konwersja wierzytelności na kapitał

Wierzytelności mogą podlegać konwersji na udziały w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem konwersji mogą być także wierzytelność obce, a więc nabyte wcześniej przez wierzyciela od innego podmiotu. W określonych sytuacjach taka konwersja jest alternatywnym sposobem przeniesienia wierzytelności obcych do spółki.

Nierezydent – prokurentem

Czy wynagrodzenie nierezydenta pełniącego funkcję prokurenta w polskiej spółce podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Jak ustalić datę obowiązku podatkowego w przypadku zaliczki wpłacanej z zastosowaniem split payment

W przypadku gdy zaliczka z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności trafiają na rachunek sprzedającego w różnych okresach rozliczeniowych problemem może być ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Subpartycypacja – skutki podatkowe

Jest to narzędzie umożliwiające pozyskanie środków pieniężnych. W podatku od towarów i usług stanowi usługę, w przypadku której wątpliwości dotyczą możliwości stosowania zwolnienia z podatku. Problematyczne może być w praktyce także określenie podstawy opodatkowania i daty powstania obowiązku podatkowego.

Jak Incoterms wpływają na rozliczenie VAT

Zgodnie z formułą DDP, koszt cła i podatków należnych od importu towarów obciąża eksportera. Jednak nie zdejmuje to statusu podatnika z importera i nie odbiera mu prawa do odliczenia VAT.

Efektywność energetyczna to zwiększenie konkurencyjności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, w którym firmy mogą powalczyć o dofinansowanie projektów związanych m.in. z kompleksową termomodernizacją budynków i wprowadzaniem technologii odzysku energii.

Czy zatrzymana kaucja gwarancyjna jest częścią wynagrodzenia wykonawcy

Organy uznają, że wierzytelność z tytułu kaucji gwarancyjnej nie jest u podatnika, któremu przysługuje, należnością uprzednio zarachowaną do przychodów należnych. Jednak firmy budowlane mają duże szanse na korzystne wyroki sądów.

Unikanie podwójnego opodatkowania: CIT od kwot wolnych od podatku w innym kraju

Zwolnieniu powinna podlegać jedynie ta część dochodu uzyskanego poza granicami kraju, która została obciążona daniną w państwie położenia zakładu spółki. Zapłaci więc ona CIT w Polsce od kwot, które w Niemczech byłyby wolne od podatku.

CIT: Otrzymanie dotacji komplikuje rozliczenia podatkowe

Płatności bezpośrednio pokryte z dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa lub gminy muszą zostać wyłączone z kosztów. Nie zawsze jednak charakter otrzymanej pomocy pozwala na późniejszą identyfikację opłaconych wydatków.