Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 5 lipca 2017 r. (I SA/Gl 210/17).

Spółka z o.o. prowadząca szpital (dalej: spółka), której jedynym udziałowcem jest gmina, w ramach prowadzonej działalności oferuje świadczenia zdrowotne niemal wyłącznie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Za niektóre lata spółka wykazywała stratę, mimo podejmowanych działań restrukturyzacyjnych. Zgromadzenie wspólników dwukrotnie podejmowało uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Kapitał zakładowy był natomiast podnoszony trzykrotnie. Zgodnie z dwiema pierwszymi uchwałami o podwyższeniu kapitału zakładowego, podwyższenie zostało pokryte wkładami pieniężnymi, z kolei trzecia uchwała przewidywała pokrycie podwyższenia przez aport w postaci nieruchomości. Działania te miały na celu zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do świadczeń medycznych oferowanych przez spółkę. Nieruchomość, która była przedmiotem aportu, składała się z działek gruntu oraz posadowionych na nich budynków i była już od dłuższego czasu wykorzystywana przez spółkę w celu świadczenia usług medycznych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą. Aport dokonany przez gminę podlegał zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, z wyjątkiem jednej niezabudowanej działki stanowiącej teren budowlany, która została opodatkowana stawką 23 proc.

Interpretacja przepisów...

Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie wyłączenia:

- na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z opodatkowania PCC podwyższenia kapitału zakładowego sfinansowanego z wkładów pieniężnych oraz

- na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f i g ustawy o PCC z opodatkowania tym podatkiem podwyższenia kapitału zakładowego sfinansowanego z aportu w postaci nieruchomości.

Według spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, które przeprowadziła, nie podlega opodatkowaniu PCC zgodnie z ww. przepisami. W myśl art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne w sprawach m.in. zdrowia. Spółka wskazała, że „sprawy zdrowia" nie są zdefiniowane w ustawie. Zatem ten termin dotyczy wszelkich spraw związanych ze zdrowiem uregulowanych w innych ustawach, m.in. w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponieważ środki pieniężne będące przedmiotem wkładu pieniężnego oraz nieruchomość otrzymaną tytułem aportu spółka od początku zamierzała wykorzystać na cele zdrowotne, podwyższenie kapitału należy uznać za przeprowadzone w sprawie zdrowia i tym samym za niepodlegające opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC. Aport nieruchomości, zdaniem spółki, podlega wyłączeniu z opodatkowania również na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC jako czynność cywilnoprawna w sprawie podlegającej przepisom ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Spółka powołała się na to, że podstawą jej działania były przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawniające gminę do wniesienia nieruchomości jako aportu do spółki z udziałem gminy w trybie bezprzetargowym.

...okazała się niekorzystna dla spółki

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że za czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia należy rozumieć jedynie czynności bezpośrednio związane ze zdrowiem. Podwyższenie kapitału zakładowego do takich czynności się natomiast nie zalicza. Organ stwierdził, że aport nieruchomości będzie częściowo wyłączony z opodatkowania PCC, tj. w części w jakiej jest opodatkowany VAT, lecz nie na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g, ale na postawie art. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy o PCC. Podkreślił, że wniesienie aportu w postaci nieruchomości w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ma wprawdzie związek z ustawą o gospodarce nieruchomościami, lecz jako takie jest uregulowane w kodeksie spółek handlowych.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Spółka wniosła na tę interpretację skargę do WSA w Gliwicach.

Wyrok sądu

WSA w Gliwicach uchylił interpretację indywidualną. Stwierdził, że pojęcie „w sprawach zdrowia" nie jest zdefiniowane przez ustawę i wymaga ścisłej interpretacji. Sąd uznał, że mimo tego spółka wskazała dokładnie na co przeznaczyła środki otrzymane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, np. na utrzymanie działalności oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Wobec tego sąd uznał interpretację przepisów dokonaną przez organ za nieprawidłową.

podstawa prawna: art. 2 pkt 1 ustawy z 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1150)

Karol Szelągowski, doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego w BDO

Konieczne jest zbadanie rzeczywistego celu danej czynności

WSA w Gliwicach wyjaśnił czym należy się kierować, ustalając czy dana czynność cywilnoprawna zalicza się do katalogu czynności niepodlegających opodatkowaniu, określonego w art. 2 ustawy o PCC. Nie jest ważna dokładna forma tej czynności ani to czy ze swej istoty służy celom wymienionym w art. 2 ustawy o PCC. Liczy się to, czy w konkretnym przypadku czynność pozostaje w rzeczywistym związku ze sprawami wymienionymi w tym przepisie. Sąd również stanął na stanowisku, że to, jakim celom w konkretnym przypadku służy dana czynność, jest ważniejsze od ścisłej językowej wykładni przepisów. Sąd nie poprzestał zatem jedynie na kwestiach stricte formalnych, lecz uznał, że konieczne jest zbadanie rzeczywistego celu danej czynności. Jest to podejście zasługujące na aprobatę. Należy bowiem zwrócić uwagę, że art. 2 pkt 1 ustawy o PCC zawiera katalog rodzajów spraw o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia państwa, społeczeństwa oraz jednostki. Wolą ustawodawcy było, aby załatwianie tych spraw odbywało się w sposób jak najsprawniejszy, bez zbędnych obciążeń administracyjnych i finansowych podmiotów biorących udział w ich załatwianiu. To, czy dana czynność cywilnoprawna jest czynnością przeprowadzoną w sprawie wymienionej w art. 2 pkt 1 ustawy o PCC, powinno zatem zależeć przede wszystkim od rzeczywistego celu tej czynności. Cel ten należy ustalać w każdym konkretnym przypadku. Tylko taka wykładnia art. 2 pkt 1 ustawy o PCC sprawia, że ten przepis ma sens i może należycie spełniać swoją funkcję.