Słowo design można najprościej zdefiniować jako wygląd przedmiotów użytkowych i projektowanie przedmiotów użytkowych (internetowy słownik języka polskiego PWN). Nieco szerzej, „jako termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania" (Wikipedia).

Czytaj także: Design dla przedsiębiorców. Nowe dotacje PARP

Tym, co najważniejsze dla każdego przedsiębiorcy to sposobność wykorzystania nowoczesnego wzornictwa do uatrakcyjnienia, a przede wszystkim wyróżnienia swoich produktów. Czasami mogą to być zmiany zasadnicze, wynikające z nadanych produktowi nowych zastosowań, ulepszeń wynikających ze zmiany stosowanych materiałów, a czasem naprawdę drobne, związane z kształtem lub barwami opakowania. Wprowadzenie jednych zmian może wymagać podjęcia działań inwestycyjnych i przygotowania się do produkcji zmodernizowanych produktów, w innych tylko podjęcia decyzji o zmianie (co wcale nie musi być proste, gdy właściciel firmy przywiązany jest do starych rozwiązań, a ktoś „obcy", z zewnątrz mówi mu, że trzeba wprowadzić nowe, ponieważ takie są trendy na rynku).

Będzie audyt

Jeżeli przedsiębiorca nie jest przekonany, czy wzornictwo jego produktów spełnia wymagania współczesnego rynku, czy po prostu się „nie zestarzało" może skorzystać z dotacji ukierunkowanych właśnie na ten segment rozwoju produktów i skorzystać z profesjonalnych usług wzorniczych. Oferta skierowana jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność poza obszarem tzw. makroregionu Polski wschodniej (obejmuje on województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie – do firm z tych regionów skierowane jest inne działanie z programu „Polska wschodnia").

Celem konkursu jest wybór projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów programu „Inteligentny rozwój", a w szczególności celów działania 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców". Do tych należy upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wprowadzanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. Dofinansowanie może być udzielone na realizację działań mających na względzie rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Wspomniane wdrażanie autorskiego wzoru należy rozumieć jako wprowadzanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Konieczne i dobrowolne

Ze względu na konstrukcję programu wsparcia i wyróżnione w nim elementy obowiązkowe i dobrowolne, dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

? uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

? uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

? realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent nieobowiązkowy przedsięwzięcia).

Na wsparcie mogą liczyć już stosunkowo małe projekty. Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych – zarówno projektu ogółem jak i minimalnej łącznej wartości usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego (znacząco ulepszonego) wyrobu lub nowego projektu wzorniczego – ustalono na poziomie 60 tys. zł. Maksymalna łączna wartość wydatków podlegających rozliczeniu dla powyższych usług doradczych wynosi 500 tys. zł. Natomiast maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji początkowej, gdyby firma realizowała ten komponent, wynosi milion zł.

Kryteria wyboru

Za realizację opisywanego programu wsparcia odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Stąd też na jej stronach można znaleźć szczegółowe informacje o naborze, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów. Te ostatnie koncentrują się na następujących zagadnieniach:

? sprawdzeniu firmy – wnioskodawcy (spełnienie warunków formalnych),

? badaniu przedmiotu projektu pod kątem tego, czy nie dotyczy on rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,

? zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi (zrównoważony rozwój, poszanowanie równości, zakaz dyskryminacji),

? zgodności z zakresem i celem działania, zasadności i racjonalności podejmowanych operacji,

? wpisaniu się przedsięwzięcia w którąś z krajowych inteligentnych specjalizacji,

? badaniu wydatków pod kątem ich zasadności, racjonalności oraz zgodności z obowiązującymi limitami,

? sprawdzeniu wskaźników pod kątem możliwości ich weryfikacji, obiektywizmu oraz tego, czy odzwierciedlają założone cele projektu,

? potencjale wnioskodawcy do realizacji projektu,

? formach inwestycji początkowej pod kątem wyboru formy dopuszczalnej w ramach działania (jeśli dotyczy – nie jest to komponent obowiązkowy i nie musi być realizowany w każdym przedsięwzięciu).

>Profesjonalny proces projektowy

Profesjonalny proces projektowy, o którym mowa w działaniu, i który powinien stanowić trzon całego przedsięwzięcia, to proces składający się co najmniej z następujących faz:

? diagnoza – przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),

? synteza i analiza – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do tzw. briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,

? tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów. ?

>Wydatki na usługi i inwestycje

Korzystając z unijnego dofinansowania, przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać rozliczenia wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu oraz tych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego. Ten ostatni może obejmować:

? przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego,

? stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do tzw. briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,

? opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Z kolei w trakcie realizacji tzw. inwestycji początkowej (polegającej np. na rozszerzeniu działalności firmy poprzez wprowadzenie nowych lub zmodernizowanych produktów, utworzeniu nowej firmy, wprowadzeniu zasadniczych zmian w sposobie produkcji) firma może rozliczać wydatki ponoszone na:

? zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości (zakup maszyn, urządzeń, komputerów, linii produkcyjnych, technologicznych itp.),

? nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. ?

>Inteligentne specjalizacje

Szanse na uzyskanie dofinansowania mają te firmy, których planowane działania będą przyczyniać się do wzmocnienia tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Aby się w nich mieścić, projekt musi zahaczać o któryś z następujących obszarów:

? zdrowe społeczeństwo,

? biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,

? zrównoważona energetyka,

? surowce naturalne i gospodarka odpadami,

? innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (ujęcie horyzontalne).