W rozporządzeniu unijnym jest zapis, który wskazuje na kilkanaście jednoznacznych i ścisłych wyłączeń możliwości realizacji dodatkowej usługi przez audytora, np. zakaz doradztwa prawnego istnieje już od 17 czerwca 2016 r. w prawie polskim przez implementowanie z tym dniem rozporządzenia unii europejskiej.

Po wprowadzeniu całkowitego zakazu prowadzenia działalności doradczej przez audytora niewątpliwie wzrosną ceny audytu. Przedsiębiorca będzie zobowiązany ponieść dodatkowe koszty usług doradcy podatkowego.

- Spodziewam się, że w najbliższym czasie ceny za usługi audytu wzrosną nawet o 100%. – mówi ekspert.

Wiceprezydent zwraca uwagę, że w przypadku wprowadzenia całkowitego zakazu, biegły rewident nie mógłby nawet podpisać prospektu emisyjnego, bo wiąże się to z przeprowadzeniem usług doradczych poprzez dokonanie chociażby weryfikacji prospektu a treścią sprawozdań finansowych, co spowodowałoby, że w Polsce nie będzie można emitować papierów wartościowych, z powodu niemożności sporządzenia prospektu.

Zespoły które wykorzystuje się do badania w największych firmach liczą ok. 200 osób. Wszystkich w Polsce biegłych rewidentów jest ok. 7500 z czego czynnie działających jest ok. 3500. Aby zostać audytorem trzeba mieć ogromną wiedzę i doświadczenie, należy również zdać egzaminy. Wprowadzenie wymogu wykonywania czynności audytorskich wyłącznie przez osoby posiadające certyfikat spowodowałoby ogromny paraliż.

Dziś audyt polega przede wszystkim na badaniu ryzyk jakie występują w firmie przez pryzmat cyfr.

Istnieje również obowiązek tworzenia tzw. Komitetów audytu jako wewnętrznego ciała rady nadzorczej. Komitety są częścią całego systemu i pełnią funkcję kontrolną.

Komitet jest szczególnym elementem rady nadzorczej, który ma pilnować co się dzieje w firmie, a także jest odpowiedzialny za wybór biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

W ustawie zostało określonych dużo nowych zasady funkcjonowania komitetu audytu, które stworzą dodatkowe koszty, w tym również koszty osobowe, ponieważ trzyosobowy skład komitetu winien być dobrze opłacony. Członkowie mają ogromną odpowiedzialność z punktu widzenia ustawy, m. in. osobistą odpowiedzialność do 250 000,00 zł kary a także zakaz pełnienia funkcji w jakimkolwiek organie.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- Nie jestem przeciwny audytowi wspólnemu – mówi ekspert.

Rozporządzenie unijne mówi, że audyt wspólny służy temu, żeby była zapewniona niezależność w przypadkach, w których ktoś chce mieć jednego biegłego rewidenta osobnego. Co do zasady jest 10 lat. W określonych przypadkach można ten czas rozszerzyć do 20 a nawet do 24 lat.

Europa doszła do wniosku, że warto stworzyć mechanizm, który pozwoli połączenie sił dużych firm audytorskich a małymi.

Co do zasady audyt wspólny charakteryzuje się tym, że rozłożenie prac powinno być 50/50, a co najmniej 40/60.