- W postępowaniu wewnątrzzakładowym ustalono, że pracownik umyślnie wyrządził firmie szkodę majątkową. Przyznał się do winy i wyraził skruchę. Ponieważ do czasu zaistnienia tej straty finansowej nie miałem do tego pracownika żadnych zastrzeżeń – zarówno do zachowania, jak i jakości pracy – nie chcę dochodzić od niego uiszczenia pełnej kwoty szkody (na zasadzie art. 122 k.p.). Myślę o jej zredukowaniu np. o połowę. Etatowiec zgadza się na to. Co powinno znaleźć się w takiej ugodzie? – pyta czytelnik.

Pracodawca może zdecydować o obniżeniu wysokości odszkodowania, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do zadań służbowych (art. 121 § 1 k.p.). Może on też rozważyć ewentualne rozłożenie płatności na raty, dogodne dla obu stron zarówno pod względem wysokości, jak i terminu.

Dla własnego bezpieczeństwa pracodawca powinien zawrzeć w treści ugody:

- wzmiankę, kiedy i w jakiej wysokości szkoda powstała,

- w wyniku jakiego zachowania podwładnego do niej doszło (można tu dodać, że jest ona skutkiem zawinionego bądź nie zawinionego postępowania etatowca), a także

- że pracownik przyznaje się do wyrządzenia tej szkody >patrz wzór ugody pozasądowej.

Trzeba przy tym uważać, aby treść ugody nie pozostawała w sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Gdyby tak się stało, a podwładny uchylałby się od wykonania zawartego porozumienia, to pracodawca nie mógłby liczyć, że na jego wniosek sąd nada takiej ugodzie klauzulę wykonalności (art. 121

1

k.p.). Pracodawca musiałby wówczas wystąpić na drogę sądową w celu dochodzenia od etatowca naprawienia szkody.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Ważne! Ugoda pozasądowa, po nadaniu jej przez sąd pracy klauzuli wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy (art. 776 oraz art. 777 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego). Zatem w sytuacji, gdy pracownik nie realizuje jej postanowień, pracodawca może potrącać określone kwoty aż do zupełnego zaspokojenia roszczenia z wynagrodzenia netto, bez pisemnej akceptacji etatowca, na zasadach określonych w art. 87 i 87

1

k.p. —Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 87–871, art. 121–122 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: art. 776, art. 777 § 1 pkt 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 768)