Oszczędności na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych ani kwot wycofanych z PPK.

Publikacja: 15.09.2023 15:15

Oszczędności na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Foto: Adobe Stock

Pracownicze plany kapitałowe są tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK - z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o PPK (np. wypłatę w przypadku poważnego zachorowania lub na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym).

Aby zapewnić bezpieczeństwo tych oszczędności, w ustawie o PPK zastrzeżono, że środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Ochroną objęte są środki pozostające na rachunku PPK. Jeżeli uczestnik z PPK już z nich skorzystał, np. wycofał te środki, podlegają one egzekucji na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej

Uczestnik PPK może kontynuować oszczędzanie w tym programie bez względu na wiek

Środki na rachunku PPK

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, „gromadzenie środków” na rachunku PPK oznacza: przyjmowanie wpłat podstawowych, wpłat dodatkowych do PPK, wpłaty powitalnej, dopłat rocznych, wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany lub środków przekazanych przez likwidatora (po likwidacji funduszu inwestycyjnego zdefiniowanej daty, funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty albo subfunduszu zdefiniowanej daty) oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK. „Środkami zgromadzonymi na rachunku PPK” są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, nabywane przez uczestnika PPK za wskazane wyżej środki albo jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych, na które uczestnikowi PPK przeliczane są te środki. Przed egzekucją chroniona jest całość środków zgromadzonych na rachunku PPK – niezależnie od źródła ich sfinansowania.

Przykład: Uczestnik PPK finansuje tylko wpłatę podstawową do PPK, ale jego pracodawca finansuje mu zarówno wpłatę podstawową, jak i wpłatę dodatkową do PPK. Uczestnik ma też na rachunku PPK środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Dodatkowo - po rozwodzie - na jego rachunek PPK zostały przetransferowane środki z rachunku PPK byłej żony, przypadające temu uczestnikowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków. Wszystkie jednostki uczestnictwa/jednostki rozrachunkowe na rachunku uczestnika PPK są chronione przed egzekucją - niezależnie od tego, czy pochodzą z wpłat do PPK sfinansowanych przez uczestnika, z wpłat do PPK sfinansowanych przez pracodawcę, z wpłaty powitalnej, dopłat rocznych czy przyjętej wypłaty transferowej z rachunku PPK byłej żony uczestnika.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że środki, z których uczestnik PPK już skorzystał (np. wycofał je z PPK), nie są objęte ochroną przed egzekucją.

Czytaj więcej

Kiedy uczestnik PPK może obniżyć swoją wpłatę podstawową?

Przykład: Stryj uczestniczki PPK wskazał ją instytucji finansowej jako osobę uprawnioną do środków z jego rachunku PPK po jego śmierci. Po śmierci stryja, uczestniczka PPK zastanawia się, czy złożyć wniosek o wypłatę transferową przysługujących jej środków z rachunku PPK stryja na swój rachunek PPK czy dokonać zwrotu tych środków w formie pieniężnej (zostaną one wówczas przekazane na podany przez nią rachunek bankowy). Tylko w przypadku tego pierwszego rozwiązania, czyli wypłaty transferowej środków na rachunek PPK uczestniczki, będą one korzystać z ochrony przed egzekucją, przewidzianą w ustawie o PPK.

Roszczenia alimentacyjne

Przepisy określające, na kim i wobec kogo ciąży obowiązek alimentacyjny, zawarte są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny nie ciąży tylko na rodzicach wobec dzieci. Może on ciążyć np. na dzieciach wobec rodziców czy dziadków albo na rodzeństwie. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza tym wypadkiem, uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów

Natomiast zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, określone są w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przy spełnieniu kryterium dochodowego, przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica - na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna - do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Przepisy tej ustawy przewidują m.in. żądanie od dłużnika alimentacyjnego świadczeń, które zostały wypłacone wierzycielowi na podstawie decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W razie egzekucji mającej na celu zaspokojenie należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, środki na rachunku PPK uczestnika PPK nie są chronione przed tą egzekucją.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),

ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.),

ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1300 ze zm.).

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK

Pracownicze plany kapitałowe są tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK - z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o PPK (np. wypłatę w przypadku poważnego zachorowania lub na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym).

Aby zapewnić bezpieczeństwo tych oszczędności, w ustawie o PPK zastrzeżono, że środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Ochroną objęte są środki pozostające na rachunku PPK. Jeżeli uczestnik z PPK już z nich skorzystał, np. wycofał te środki, podlegają one egzekucji na zasadach ogólnych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Tragiczny wypadek na A1: pełnomocnik kierowcy bmw wydał oświadczenie
Prawo pracy
Korporacje inwestują w kontrolerów L4. Nowy bat na symulantów
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
PiS kusi młodych: darmowy kurs prawa jazdy dla każdego 18-latka
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN