Tag: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Powiązane

Rynki

Kiedy możliwe jest obniżenie wpłaty pracownika do PPK

Uczestnik PPK, którego zarobki nie przekraczają 120% minimalnej płacy, może obniżyć wysokość swojej wpłaty do PPK. Skorzystanie przez pracownika z tej możliwości nie ma wpływu na wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę ani na wysokość dopłat otrzymywanych od państwa.

Budżet jak na potrzeby PPK dość skąpo skrojony

PFR liczy, że w przyszłym roku w programie PPK przybędzie nawet milion nowych uczestników. W budżecie na 2023 r. zarezerwowano jednak pieniądze dla 616 tys.

Zmiana instytucji finansowej – kolejne kroki

Pracodawca może w uzgodnieniu z pracownikami zmienić instytucję finansową, jeśli wybrana nie spełniła oczekiwań. Musi z nią jednak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia poprzedniej.

Data zachorowania nie ma znaczenia

Środki z PPK - w przypadku poważnego zachorowania - można wykorzystać na pokrycie kosztów leczenia. Nie tylko uczestnika PPK, ale też jego małżonka lub dziecka. Na ten cel uczestnik może wypłacić do 25% zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności.

Łatwiejszy zwrot nienależnych wpłat do planu kapitałowego

Wpłata do PPK dokonana od 21 listopada 2022, która okaże się częściowo lub całkowicie nienależna, zostanie zwrócona finansującemu ją podmiotowi. Uczestnik PPK nie będzie musiał składać dyspozycji w tym zakresie.

Można wycofać środki z rachunku PPK i dalej oszczędzać w programie

Uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich oszczędności w tym programie. Jeśli wycofa środki przed osiągnięciem 60. roku życia, będzie się to wiązać z pomniejszeniami. Wycofanie środków, czyli dokonanie zwrotu, nie jest jednak rezygnacją z uczestnictwa w PPK.

Ustanie zatrudnienia nie kasuje członkostwa w PPK

Dla ponownie przyjętego pracownika, który został zgłoszony do PPK w czasie trwania poprzedniego zatrudnienia, nie trzeba zawierać kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba że pracodawca zmienił instytucję finansową.

Autozapis obejmie nie tylko uczestników PPK

Osoby zatrudnione, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, także będą objęte tzw. autozapisem. Pracodawcy powinni wziąć to pod uwagę przy ustalaniu swoich budżetów na przyszły rok. Pierwszy tzw. autozapis nastąpi bowiem w 2023 roku, a kolejne będą mieć miejsce co 4 lata.

Pracodawca pośrednikiem w transferze środków pomiędzy rachunkami PPK pracownika

Oszczędności uczestnika PPK mogą być przeniesione na jego inny rachunek PPK za pośrednictwem pracodawcy. Tak jest w razie zatrudnienia nowego pracownika lub zmiany przez firmę instytucji finansowej zarządzającej planem kapitałowym.

Wszyscy pracodawcy dowiedzą się rozpoczęciu wypłat przez uczestnika PPK

Rozpoczęcie wypłat z rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia uniemożliwia dalsze oszczędzanie w PPK i to na wszystkich rachunkach, jakie posiada uczestnik tego programu. Przepisy regulujące zasady informowania pracodawców zatrudniających takiego uczestnika o konieczności zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK wejdą w życie 21 listopada br.