Powrót pracownika do "starej" pracy a zapis do PPK

W przypadku, gdy dana osoba była już wcześniej zatrudniona w tym podmiocie i wróciła do niego do pracy, przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego dla „zapisania” jej do PPK, trzeba uwzględnić także poprzednie 12 miesięcy. Uczestnika PPK, po jego powrocie do pracy, nie trzeba „zapisywać” ponownie do tego programu, chyba, że podmiot zatrudniający zmienił w międzyczasie instytucję finansową.

Publikacja: 12.05.2024 10:50

Powrót pracownika do "starej" pracy a zapis do PPK

Foto: Adobe Stock

Nowa osoba zatrudniona zostaje „zapisana” do PPK przez dany podmiot (czyli zostaje - w jej imieniu i na jej rzecz - zawarta umowa o prowadzenie PPK), jeżeli ma wymagany do tego okres zatrudnienia. Okres ten musi wynosić co najmniej 14 dni. Nową osobę zatrudnioną należy „zapisać” do PPK najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) jej zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia, potrzebnego dla „zapisania” osoby zatrudnionej do PPK, wlicza się także okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, oraz okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów (np. art. 23[1] kodeksu pracy) obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę.

Po powrocie danej osoby do pracy w podmiocie, w którym była już wcześniej zatrudniona, ale nie została wówczas „zapisana” do PPK, należy zatem sprawdzić, czy to wcześniejsze zatrudnienie miało miejsce w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Do okresu zatrudnienia, wymaganego dla „zapisania” danej osoby do PPK, wlicza się jednak tylko te okresy poprzedniego zatrudnienia, podczas których miała ona status „osoby zatrudnionej” w rozumieniu ustawy o PPK (np. zleceniobiorca ma taki status tylko wtedy, gdy podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym).

Przykład

Spółka ma zatrudnić pracownika 20 maja br. - na czas nieokreślony. Osoba ta była wcześniej zatrudniona w spółce na podstawie dwóch umów zlecenia: od 2 listopada do 31 grudnia 2023 r. (z tytułu tego zlecenia podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) oraz od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. (z tytułu tego zlecenia podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Spółka przyjęła zasadę, że „zapisuje” osoby zatrudnione do PPK w najpóźniejszym dopuszczalnym terminie. W przypadku osoby, o której mowa powyżej, okresu od 2 listopada do 31 grudnia 2023 r. nie wlicza się do okresu zatrudnienia, wymaganego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, gdyż osoba ta (jako zleceniobiorca) nie była wówczas „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK. Należy natomiast uwzględnić okres zatrudnienia od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. (61 dni). Oznacza to, że pracodawca może „zapisać” pracownika do PPK już 20 maja, przy czym ma obowiązek zrobić to nie później niż 10 lipca br.  

WAŻNE

Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, ale nie ma jeszcze 70 lat, zostaje „zapisana” do PPK tylko wtedy, gdy złożyła podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Osoba zatrudniona, która osiągnęła już 70. rok życia, nie może zostać „zapisana” do PPK.  

Czytaj więcej

Kiedy można skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w PPK?

Ponowne zatrudnienie uczestnika PPK

W przypadku ponownego zatrudnienia osoby, która - podczas poprzedniego zatrudnienia w tym podmiocie - została „zapisana” do PPK, podmiot zatrudniający nie zawiera dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w międzyczasie zmienił instytucję finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK).

Już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego ponownie zatrudnionemu uczestnikowi PPK należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Jeżeli podczas poprzedniego zatrudnienia uczestnik PPK zadeklarował np. wpłatę dodatkową, należy obliczyć i pobrać z jego wynagrodzenia także tę wpłatę - zgodnie z ostatnią deklaracją uczestnika PPK dotyczącą wpłaty dodatkowej.

Przykład

Pracownik był zatrudniony w spółce w 2023 roku i został wówczas „zapisany” przez nią do PPK (finansował wtedy także wpłatę dodatkową do PPK – w wysokości 2% wynagrodzenia). Ponownie został zatrudniony 2 maja 2024 r. Pracodawca nie zmienił w międzyczasie instytucji finansowej, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. Już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powrocie do pracy należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK (także wpłatę dodatkową, finansowaną przez uczestnika, w wysokości 2% wynagrodzenia). W takim przypadku — przed obliczeniem, pobraniem i dokonaniem wpłat do PPK — nie ma potrzeby sprawdzania wieku pracownika ani jego okresu zatrudnienia, gdyż dotyczyłoby to tylko sytuacji, gdyby dla pracownika musiała zostać zawarta nowa umowa o prowadzenie PPK.  

Czytaj więcej

Nie każdy może być uczestnikiem PPK

Skuteczność deklaracji o rezygnacji

W sytuacji, gdy osoba ponownie zatrudniona - podczas poprzedniego zatrudnienia - złożyła podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, należy sprawdzić, czy miało to miejsce przed 1 marca 2023 r. W związku z tzw. ponownym automatycznym zapisem do PPK, 1 marca 2023 r. utraciły skuteczność wszytkie deklaracje o rezygnacji złożone przed tą datą. Oczywiście możliwe jest złożenie nowej deklaracji o rezygnacji. Złożenie takiej nowej deklaracji spowoduje, że osoba, która podczas poprzedniego zatrudnienia nie została „zapisana” do PPK, nie stanie się uczestnikiem tego programu, a za uczestnika PPK, który powrócił do pracy, nie będą obliczane, pobierane i dokonywane wpłaty do PPK.

Przykład

Spółka zatrudniła 6 maja br. ponownie dwóch pracowników, którzy wcześniej byli w niej zatrudnieni w 2022 roku. Podczas tego poprzedniego zatrudnienia, jeden z nich — od razu po zawarciu ze spółką umowy o pracę - zadeklarował niedokonywanie wpłat do PPK, w związku z czym nie został uczestnikiem tego programu, a drugi złożył deklarację o rezygnacji po „zapisaniu” go do PPK przez spółkę. Deklaracje o rezygnacji obu tych pracowników były skuteczne do końca lutego 2023 roku. Jeżeli pierwszy ponownie zatrudniony pracownik nadal nie chce zostać uczestnikiem PPK, a drugi nadal nie chce gromadzić nowych środków w PPK – powinni złożyć spółce nowe deklaracje o rezygnacji. 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Anna Puszkarska

Ekspert PFR Portal PPK

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427).

Czytaj więcej

PPK: lokata jako alternatywa dla wypłaty. Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Nowa osoba zatrudniona zostaje „zapisana” do PPK przez dany podmiot (czyli zostaje - w jej imieniu i na jej rzecz - zawarta umowa o prowadzenie PPK), jeżeli ma wymagany do tego okres zatrudnienia. Okres ten musi wynosić co najmniej 14 dni. Nową osobę zatrudnioną należy „zapisać” do PPK najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) jej zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia, potrzebnego dla „zapisania” osoby zatrudnionej do PPK, wlicza się także okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, oraz okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów (np. art. 23[1] kodeksu pracy) obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin