Kiedy można skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w PPK?

Uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 60 lat, może wycofać środki ze swojego rachunku PPK, ale z pomniejszeniami. Taka dyspozycja jest składana instytucji finansowej. Należy odróżnić ją od deklaracji o rezygnacji, która - po złożeniu pracodawcy - powoduje brak nowych wpłat do PPK.

Publikacja: 31.03.2024 13:55

Kiedy można skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w PPK?

Foto: Adobe Stock

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie przez uczestnika oszczędności, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 60 lat, może jednak wycofać środki ze swojego rachunku PPK, bez potrzeby uzasadniania tej decyzji. Takie wycofanie (zwrot) wiąże się z pomniejszeniami. Nie można skorzystać z częściowego zwrotu - zwrot obejmie zawsze całość środków zgromadzonych na danym rachunku PPK.

WAŻNE

Warto pamiętać, że w ustawie o PPK przewidziano wypłatę środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych, czyli:
• w razie poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka (z takiej wypłaty uczestnik PPK może skorzystać w każdym wieku) lub
• na pokrycie wkładu własny przy kredycie hipotecznym - np. na zakup mieszkania, domu czy gruntu (do ukończenia przez uczestnika PPK 45. roku życia).
Uczestnik PPK, który chce skorzystać ze zwrotu, powinien najpierw sprawdzić, czy nie jest uprawniony do wypłaty w szczególnej sytuacji życiowej, gdyż - jeżeli tak jest — będzie mógł skorzystać ze środków z PPK na korzystniejszych zasadach niż przy zwrocie.  

Przykład. Uczestnik PPK, w wieku 40 lat, chce wycofać środki ze swojego rachunku PPK z uwagi na stan zdrowia. Wolałby wycofać tylko część środków, ale w razie zwrotu nie jest to możliwe. Warto sprawdzić, czy w przypadku uczestnika PPK ma miejsce „poważne zachorowanie”, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK (np. orzeczenie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat). W przypadku każdego „poważnego zachorowania” uczestnik może wypłacić ze swojego rachunku PPK do 25% środków — bez pomniejszeń. 

Czytaj więcej

Wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika bez ograniczeń z ustawy kominowej

Dokonanie zwrotu pieniędzy z rachunku PPK

Dyspozycja zwrotu składana jest przez uczestnika instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK (nie można skorzystać przy tym z pośrednictwa pracodawcy). Warunki, terminy i sposób dokonania zwrotu są określone w umowie o zarządzanie PPK, zawartej przez pracodawcę - w imieniu i na rzecz pracownika - z instytucją finansową. Zwrot dokonywany jest w formie pieniężnej. Termin przekazania wycofywanych środków wynika z postanowień statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego lub regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego - w zależności od tego, jaka instytucja finansowa prowadzi PPK.

Po złożeniu przez uczestnika PPK dyspozycji zwrotu, otrzyma on środki z rachunku PPK, pomniejszone o:

• 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki),

• 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, które trafią do ZUS (informacja o tej kwocie zostanie zaewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne - należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS),

• środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa, które stanowiły premię za systematyczne oszczędzanie w PPK (środki te wrócą do Funduszu Pracy).

Uczestnik PPK otrzyma zatem:

• 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych oraz

• 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika,

po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Zwrot to nie rezygnacja z dalszego oszczędzania w PPK

Zwrot nie jest tym samym co rezygnacja z nowych wpłat do PPK. Uczestnik PPK, który chce skorzystać ze zwrotu, nie musi składać pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Uczestnik może także złożyć deklarację o rezygnacji i nie korzystać ze zwrotu. Po zwrocie, rachunek PPK, z którego uczestnik PPK wycofał środki, jest nadal prowadzony i wpływają na niego nowe wpłaty. Tylko w sytuacji, gdy uczestnik PPK nie chce, aby pracodawca obliczał, pobierał i dokonywał za niego nowych wpłat do PPK, składa pracodawcy deklarację o rezygnacji.

Przykład: Pracownik jest uczestnikiem PPK od 2021 roku. W lutym br. skorzystał ze zwrotu środków z rachunku PPK. Pomimo to, pracodawca nadal oblicza i pobiera wpłaty do PPK z wynagrodzenia wypłacanego tej osobie oraz przekazuje te wpłaty do instytucji finansowej. Skorzystanie ze zwrotu spowodowało, że uczestnik nie otrzymał 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, dokonanych przed zwrotem, a także 100% środków pochodzących z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Dokonanie zwrotu w lutym br. nie pozbawia jednak uczestnika prawa do dopłaty rocznej za 2023 rok, jeżeli w 2023 roku spełnił on przesłanki do otrzymania (tak jest, jeżeli uczestnik PPK, który nie korzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, w 2023 roku zgromadził na swoim rachunku/rachunkach PPK wpłaty podstawowe i dodatkowe, finansowane pracodawcę i tego uczestnika, w kwocie wynoszącej co najmniej 732,90 zł - uczestnik otrzyma tę dopłatę do 15 kwietnia). Jeżeli jednak uczestnik PPK, po otrzymaniu dopłaty rocznej za 2023 rok, ponownie skorzysta ze zwrotu, to utraci m.in. środki pochodzące z tej dopłaty.  

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427).

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie przez uczestnika oszczędności, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 60 lat, może jednak wycofać środki ze swojego rachunku PPK, bez potrzeby uzasadniania tej decyzji. Takie wycofanie (zwrot) wiąże się z pomniejszeniami. Nie można skorzystać z częściowego zwrotu - zwrot obejmie zawsze całość środków zgromadzonych na danym rachunku PPK.

Przykład. Uczestnik PPK, w wieku 40 lat, chce wycofać środki ze swojego rachunku PPK z uwagi na stan zdrowia. Wolałby wycofać tylko część środków, ale w razie zwrotu nie jest to możliwe. Warto sprawdzić, czy w przypadku uczestnika PPK ma miejsce „poważne zachorowanie”, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK (np. orzeczenie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat). W przypadku każdego „poważnego zachorowania” uczestnik może wypłacić ze swojego rachunku PPK do 25% środków — bez pomniejszeń. 

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a