Nieodzownym elementem prawie każdego biznesu jest samochód. Przedsiębiorca ponosi koszty jego użytkowania, począwszy od zakupu paliwa, przez myjnię i naprawy, na opłatach za autostradę skończywszy. Nie ma wątpliwości, że faktura ze stacji benzynowej czy od mechanika to dokument księgowy. Ale czy paragon za przejazd drogami szybkiego ruchu może być podstawą do ewidencji kosztu w podatkowej księdze?

Z podatkowego punktu widzenia paragon może niekiedy stanowić dowód księgowy. Kwestia ta została dokładnie uregulowana w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (rozporządzenie). Jak stanowi § 14 ust. 4 rozporządzenia, paragonami może być udokumentowany zakup krajowy materiałów, środków czystości i bhp, materiałów biurowych w jednostkach handlu detalicznego. W przypadku zakupów zagranicznych paragonami można dokumentować zakup paliwa oraz olejów (§ 14 ust. 5 rozporządzenia).

Co ważne, paragony te muszą zostać zaopatrzone w datę i stempel (oznaczenie) podmiotu wydającego paragon, a także zawierać informacje o:

- ilości,

- cenie jednostkowej,

- wartości zakupu.

Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując:

- swoje nazwisko (nazwę zakładu),

- adres,

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

Potwierdzenie zapłaty za przejazd

Paragon za przejazd autostradą nie został wprost wymieniony jako dowód księgowy, na którego podstawie podatnik może zewidencjonować koszt w pkpir. Niemniej jednak, nie oznacza to, że w ogóle nie może być podstawą do księgowania. Jak stanowi § 3 pkt 4 rozporządzenia z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, paragon za przejazd autostradą uznawany jest bowiem za fakturę, gdy zawiera:

- numer i datę wystawienia,

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika (wystawiającego paragon),

- numer, za pomocą którego podatnik (sprzedawca) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

- informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

- kwotę podatku,

- kwotę należności ogółem.

Przedsiębiorca podczas przejazdu autostradą może otrzymać dwa typy paragonów – zarówno spełniające wymogi uznania za fakturę, jak i te, które tych wymogów nie spełniają. Prześledźmy sytuację na przykładach.

Przykład

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT przejeżdżał płatną autostradą, za co otrzymał paragon zawierający dane pozwalające uznać go za fakturę, czyli numer i datę wystawienia, nazwę podatnika (wystawiającego paragon), NIP sprzedawcy, nazwę usługi, kwotę podatku, kwotę brutto.

Paragon za przejazd autostradą w takiej sytuacji należy potraktować na równi z fakturą VAT i zaksięgować co do zasady:

- w dacie wystawienia, w pkpir – kwotę netto;

- w dacie odbioru, w rejestrze zakupów VAT – kwotę VAT, zgodnie z prawem do odliczenia: 50 proc. lub 100 proc.

Przykład

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT otrzymał za przejazd autostradą paragon, który nie zawiera wszystkich danych pozwalających uznać go za fakturę. Przejazd dotyczy spraw służbowych.

Ponieważ dowód zapłaty nie zawiera danych pozwalających uznać go za fakturę, będzie podlegał ujęciu w pkpir w kwocie wynikającej z paragonu, bez możliwości wyodrębnienia VAT.

Zagraniczne wyjazdy

Jeżeli przedsiębiorca podróżował zagranicznymi płatnymi autostradami, może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć paragony dokumentujące przejazdy. Księgowania co do zasady dokonuje się w kwocie brutto, gdyż nie przysługuje wówczas prawo do odliczenia zagranicznego VAT.

Uwaga! Podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego poza granicami kraju, otrzymany zwrot ujmuje jako pozostały przychód, gdyż koszt był wcześniej ujęty w wartości brutto. Sam paragon nie będzie wystarczającym dokumentem do ubiegania się o zwrot VAT. Niezbędna będzie faktura lub faktura uproszczona w rozumieniu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Zapisy w podatkowej księdze ujmuje się w złotych. Dlatego opłatę za przejazd autostradą, która została poniesiona w innej walucie niż złoty, należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, czyli w tym przypadku z dnia poprzedzającego datę wystawienia paragonu za przejazd autostradą.

—Angelika Borowska, ekspert wFirma.pl